Vi måste vara beredd för det värsta, men hoppas på det bästa. | Sverigedemokraterna i Göteborg

Vi måste vara beredd för det värsta, men hoppas på det bästa.

Redan för över två månader sedan lade Sverigedemokraterna vårt första yrkande ang den stundande Coronakrisen.
Nu är det dock inte tid att peka finger utan att sluta upp och gemensamt förbereda oss för det värsta, men hoppas på det bästa. Till nästa kommunstyrelsemöte lägger vi därför in följande tilläggsyrkande.

Tilläggsyrkande angående förberedelse för ett svårt Corona-scenario

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen

  1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skapa ett konto för redovisning av de kostnader som kommer till en följd av Covid-19 pandemin. Detta konto ska användas för att kommunen ska kunna bli berättigad ersättning av staten.
  2. I övrigt bifalla förslaget från Demokraterna.

Yrkandet

Det är oerhört viktigt att Göteborg stad arbetar med förebyggande åtgärder för att begränsa smittspridningen, värna om utsatta riskgrupper samt att underlätta för våra invånare och vårt näringsliv. Vi måste vara beredda på det värsta, men hoppas på det bästa. Under dragningen med KSAU fick vi en försäkran av kommunstyrelsens ordförande att staden gör detta. Det är bra. Det är också av yttersta vikt att alla partier i kommunstyrelsen hålls uppdaterade så länge denna frågan är aktuell.

Nedan följer ett antal åtgärder vi hoppas att kommunstyrelsen tar i beaktning vad det gäller Göteborgs fortsatta arbete i ärendet om det redan inte gjorts:

Uppmana besökare till stadshuset att i största möjligaste mån inte göra spontanbesök till Stadshuset just nu. Många av de ärenden som vi hanterar kan göras via telefon och e-post och andra e-tjänster som kommunen erbjuder.

Elevpraktik upphör helt inom omsorgsförvaltningen.

Staden köper in ingredienser för att tillverka egen handdesinfektion enligt recept från WHO.

Ta fram rutiner gällande hur man vårdar corona-smittade äldre i de fall de inte hamnar inom Regionens sjukvård.

Informationsmaterial skickas ut till alla invånare äldre än 65 år som inte bor på något av kommunens boenden, undertecknat kommunens medicinskt ansvarige.

Vårdnadshavare som har barn i förskola (15 timmar i veckan) rekommenderas att överväga att hålla barnen hemma för att avlasta personalen.

Vårdnadshavare som lämnar/hämtar barn på skola/fritids ska uppmanas göra detta utanför skolans ytterdörrar.

Skola och barnomsorg ska inte kalla till några icke akuta möten under närmaste tiden framöver.

Staden måste förbereda sig på att helt eller delvis stänga ner skolor om sådana riktlinjer skulle komma, alternativt om förvaltningen/smittskyddsläkaren skulle bedöma detta vara nödvändigt.

Undervisning och övrig verksamhet ska organiseras utifrån lag och förordning men också i syfte att minska risken för smitta. Det kan innebära att ändra upplägget på undervisning, undvika teaterföreställningar, undvika studiebesök och åtgärder i linje med detta.

Elever och medarbetare som tillhör riskgrupper ska bedömas individuellt.

Vad gäller Individ- och familjeomsorg ska besök undvikas så långt som möjlig utan att rättssäkerheten ska påverkas.

Kommunens medarbetare

Anställda uppmanas att i största möjliga mån minimera icke nödvändig kontakt med andra personer och genom detta undvika exempelvis konferenser, resor och utbildningar. Möten som måste genomföras rekommenderas ske via telefon eller digitala kanaler. Alla externa möten, arrangemang och tjänsteresor ställs in.

Kommunens personal uppmanas att inte använda sig av kollektivtrafik, och nyckelpersoner inom kommunens verksamhet ska i dessa fall kunna erbjudas låna kommunens leasingbilar för transport till och från arbete.

Undersöka alla möjligheter att tillfälligt avskaffa trängselskatten.

Arbete hemifrån uppmanas i de fall det är möjligt.

Restriktion gällande beviljande av nya semesteransökningar. Medarbetare som fått beviljad semester men som inte kan eller vill resa, får avbryta semester och återgå i arbete. Kommunen ska kunna skriva intyg till för medarbetare som vill avboka redan bokade semesterresor.

Allmänheten

Göteborgs stad ska via sina tillgängliga kanaler uppmana allmänheten att ta sitt samhällsansvar i den uppkomna situationen.

Allmänheten ska, då det är möjligt och behövs, uppmuntras samt ges tillfälle att hjälpa till genom medborgligt engagemang. T ex så kan hemtjänsten avlastas genom att anhöriga utför vissa delar av hemtjänstens ordinarie uppgifter. Då minskas besöksfrekvensen i hemmet och frigör personalresurser.

Kommunen ska undersöka möjligheten att framta en volontärmodell där allmänheten (som inte tillhör riskgrupper) ska kunna anmäla sig frivilliga att hjälpa utifrån de behov som löpande identifieras.

Näringslivet

Privata fastighetsägare som hyr ut lokaler till företagare ska av kommunen uppmuntras justera sina hyror till företagare de närmaste 2-3 månaderna, samma förhållningssätt ska gälla för kommunens lokaler.

Hjälpa lokala restauranger som erbjuder hemkörning av mat att kommunicera detta till allmänheten.

Omvandla den kommunala friskvårdtimmen till ett bidrag som i sin tur kan omvandlas till pengar så att anställda kan köpa presentkort på aktiviteter som går att använda som friskvård i näringslivet.

Samarbete med lokala livsmedelshandlare för att äldre ska kunna få dagligvaror hemkörda så att de, enligt uppmaning från Folkhälsomyndigheten, kan fortsatt undvika sociala sammanhang.

Kommunen ska, i de fall evenemang som kommunen ordnat skjutits på framtiden på grund av pandemin, förskottsbetala redan bokade krögare, föreläsare etc.

 

Kommunstyrelsen måste kommunicera ut vikten till stadens näringsidkare, stora som små av att inte tillhandahålla godis, nötter och bröd i lösvikt, ej heller bufféer.

Frukt och grönt är svårt att inte erbjuda konsumenter i lösvikt, men gemensamma informationsskyltar om att iaktta försiktighet vid hantering, kan erbjudas från stadens kommunikatörer till våra näringsidkare och företagare.

Man kan även uppmana butiker/näringsidkare att erbjuda sina kunder handsprit i behållare vid entréer. Liknande automater finns redan idag vid försäljning av lunchsallad i lösvikt.