Temporära bostäder för nyanlända | Sverigedemokraterna i Göteborg

Temporära bostäder för nyanlända

Yrkande (SD)
Ärende 2.2.17
Kommunstyrelsen 2016-11-09

 

Yrkande ang ärende 2.2.17 Kostnadsansvar temporära bostäder

Sammanfattning: Det är omöjligt att överskåda kostnaderna.  Dessa måste följas upp och ställas samman.  Det är oerhört viktigt med tanke på kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Det har varit mycket svårt att få överblick av alla kostnader, alternativ och ansvariga förvaltningar i hanteringen av de så kallade temporära bostäderna inklusive villavagnarna på Lilleby camping. Detta är någonting vi sverigedemokrater varnat för. Vi har heller inte fått svar på alla de frågor angående kostnader som vi ställt till både fastighetsnämnd, fastighetskontoret samt Framtiden AB.

Från början sades det att de temporära bostäderna var billigare alternativ än till exempel hotell och vandrarhem. I massmedia har uppgifter om 20000 kronor i månaden för en trea i de temporära bostäderna framförts. Totalkostnaden för uppförande har uppskattats till miljardbelopp. Kostnaden i arbetstid i förvaltningarna har uppskattats till mellan 3 och 3,5 miljoner kronor, även det enligt mediauppgifter.

I dokumentet ”Kostnadsansvar temporära bostäder” (diarienummer 1294/16) görs ett tappert försök att reda ut det juridiska läget kring det ekonomiska ansvaret för mottagning av flyktingar. Det är i sanningens namn ingen lätt uppgift.

2010 trädde regler för invandrares etablering i kraft. Det omfattade etableringsersättning, etableringstillägg och bostadstillägg.  De är till för att underlätta invandrares etablering i Sverige.

Ersättning för boendekostnader kan fås genom tre olika typer av bidrag,

  • bostadsbidrag,
  • bostadstillägg
  • bostadsersättning.

Det är mycket svårt att få en bild av skillnaden mellan dessa och när det ena och/eller andra ska betalas ut. Även socialtjänstlagen kan träda in här och berättiga till ekonomiskt bistånd.

Det pekas vidare i dokumentet på att hyrorna kan bli så höga att vissa boende inte har råd med dem. Då blir ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd aktuellt.

Ska de då få stöd måste hyresnormen höjas. Det får till följd att väsentligt fler får ökat stöd vilket leder till kraftigt ökade kostnader för kommunen. Dessutom ökar den administrativa bördan på grund av prövning varje månad. För att komma runt detta problem kan hyran sättas så lågt att höjning av hyresnormen inte behövs. Då får skillnaden mellan hyra och faktiskt kostnad betalas genom kommunbidrag.

Inblandade ansvariga är arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen vilket ytterligare försvårar ansvars- och kostnadsfördelning.

Vi måste också tänka på allmänheten. Hur ska vanliga människor få grepp om och kunna överblicka vidden av alla dessa kostnader för samhället? Det är svårt till och med för politiker och tjänstemän som jobbar med detta dagligen.

Det är omöjligt att överskåda kostnaderna. Dessa måste följas upp och ställas samman. Det är oerhört viktigt med tanke på kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunstyrelsen:

Att de berörda kommunala förvaltningarna och bolag fortlöpande följer upp kostnaderna för de så kallade temporära bostäderna inklusive villavagnarna och kontinuerligt redovisar dem för kommunstyrelsen.

Att när processen är avslutad återkomma till kommunstyrelsen med en sammanställning av kostnaderna och tillhörande beskrivning vad pengarna använts till.

#############################################

Den extremt liberala invandringspolitik som Sverige fört under de senaste åren kulminerade förra året. Det blev så allvarligt att den nuvarande regeringen tog till panikåtgärder och stängde Sveriges gränser. Man har nu även skärpt kraven på familjeåterförening.  Åtgärder som vi i SD välkomnar, men som inte är tillräckliga och alldeles för sent påtänkta.  Vi stod dock inte bakom den nya bosättningslagen som klubbades igenom i riksdagen. En lag som ålägger landets kommuner skyldighet att ta emot och se till att det finns bostäder för nyanlända.

När denna lag började gälla fick Göteborgs styrande panik. I ett första desperat försök planerade man att bygga extremt dyra modulhus på 12 olika platser i Göteborg. Planer som mötte ett massivt motstånd från SD Göteborg och många av de boende i dessa närområden.  Efter ett antal möten i de olika stadsdelsnämnderna är nu sex av dessa områden lagda i malpåse.  Ett beslut vi välkomnar, men vi är inte nöjda förens alla tolv platser ligger i samma påse.

Migrationsverket och Mark- och Miljööverdomstolen lägger asylsökandes modulhus på is.
I mitten av juli i år gick Migrationsverket ut med att de modulhus som Migrationsverket planerat att bygga, tillsammans med kommuner runt om i landet för asylsökande nu läggs på is. Det kommer troligtvis innebära stora ekonomiska förluster för de kommuner som ligger långt framme med byggplanerna.  Hit räknas Göteborg.

Även Mark- och Miljööverdomstolen har sagt sitt om tillfälliga bostäder. De bostäder Göteborg planerat anses ha för hög kvalitet och standard för att räknas som temporära.  Jahja Zeqiraj (S) ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg kommentar över domslutet till GP är häpnadsväckande.
– Domen lägger en våt filt över seriösa kommuners ambitioner. Staden kommer självklart att med största kraft och beslutsamhet överklaga domen till Högsta domstolen.

Som fastighetsnämndens ordförande borde hans högsta prioritet vara att med största kraft och beslutsamhet få fram permanenta billiga bostäder åt alla de Göteborgare som idag saknar någonstans att bo. Inte prioritera nyanlända över unga vuxna, studenter eller barnfamiljer som behöver någonstans att bo.

Det är även välkommet att moderaterna nu tycks tagit sitt förnuft till fånga.  Trots att de tidigare röstat för alla planerade boenden i kommunstyrelsen, har de nu intagit den position vi Sverigedemokrater haft.  Moderaternas Hampus Magnusson skriver i GP att han tycker att det är hög tid att kommunen överger tanken på modulhusen.

Trots att både Mark och Miljööverdomstolen sagt sitt, och Migrationsverkets planer på att lägga detta på is driver Göteborgs styrande på likt Sisyfos. Nu är det pråmliknande flytande temporära bostäder som gäller längs Göta Älv.  Sammanlagt vill man erbjuda plats för 300 flytande bostäder och 600 bostäder på kajerna.  Vid röda sten rör det sig om ”större strukturer” dvs pråmar. De flytande delarna av projektet består av moduler i två våningar med bryggor mellan de öliknande enheterna.

Röda sten betecknas av fastighetskontoret som ”välbesökt och uppskattat rekreationsområde för göteborgarna”. Det är också den plats nära Klippans kulturreservat där turister som tar Älvsnabben kan se nästan fri horisont utåt Vinga i väster.

Det är hög tid att kommunen överger tanken på temporära modulhusen som lösningen för nyanlända.  Oavsett om det är flytande pråmar, eller mer dyra hus i Askimsviken. Sverige och Göteborg behöver en flyktingpaus. Vi kan idag inte erbjuda de som kommer hit någonstans att bo. När dagens mottagarsystem inte längre klarar av att hantera det stora antalet som söker sig hit har vi ett system som kollapsat. Vi måste kunna erbjuda ett värdigt mottagande. När vi inte längre kan det måste staten hjälpa till med boenden runt om i landet.

Jörgen Fogelklou
Distriktsordförande SD Göteborg

Lars Hansson
Kommunalråd SD kommunstyrelsen

——————————————————————————————————

”De är varken de bästa eller billigaste boendena” – Orden är från den dialog stadens politiker och tjänstemän har haft med Göteborgs invånare angående de planerade temporära bostäderna staden nu undersöker att bygga på 12 platser runt om i staden för nyanlända.  ”Varken de bästa eller billigaste”

Sverigedemokraterna har sedan dag 1 varit starkt emot de planerade temporära modulhusbyggena i Göteborg. Vi är det enda partiet i Göteborg som kraftfullt sagt både nej, och drivit opinion mot de 12 planerade modulhusbyggena. Alla andra partier i Göteborg har sagt ja, eller vägrat att rösta på våra förslag om att stoppa dessa extremt dyra lösningarna.

Sverigedemokraterna har lagt 3 st skarpa förslag om att stoppa dessa byggena i kommunstyrelsen. Alla förslag har röstats ner av samtliga Allianspartier samt de rödgröna. Vi har delat ut ca 20 000 flygblad i de berörda områdena.

Vi har fått tusentals uppmuntrande telefonsamtal, mail och brev. Vi kommer inte ge oss!

——————————————————————————————————
19/5 2016

Idag deltog SD på ett frukostmöte mellan staden – och privata fastighetsägare. Representanter från staden var Ulf kamne (kommunalråd MP samt ordf byggnadsnämnden) Jahja Zeqiraj ( ordf fastighetsnämnden S), Sofi Hermansson (kommunstyrelsens ordförande S) samt Michael Ivarsson (Direktör socialresursförvaltning):

Mötet handlade i princip uteslutande om de ”stora utmaningar” staden har med nyanlända, och den nya anvisningslagen. Det framkom bortom all rimlig tvivel, att de styrande i Gbgs kommun nu har panik. Man kommer helt enkelt inte klara av uppgiften. Tanken med mötet var att hitta ”gemensamma lösningar”

”Vi sträcker ut handen och hoppas att ni kan hjälpa oss” sa Jahja. han fortsatte: ” Vi kommer ställa grupper mot varann” och ”Vi kommer att prioritera de nyanlända”

Det var även mycket ord som ”Vi måste ta hand om de nyanlända” – ta hand om, inte ett ord om eget ansvar.

Det glädjande dock – var att en-två fastighetsbolag faktiskt tog till orden, och var lite kritiska. ”Det står jättemånga i kö – vanliga människor som stått i kö länge, ska de bli omsprungna i bostadskön?” Jag tror sådana kommentarer hade varit omöjliga för bara några månader sedan.

SD – Vi gör skillnad

Det som är högst anmärkningsvärt var dock sista meningen på en av powerpoint sliderna..

Markanvisning skall alltså ges förtur till de bolag som släpper lägenheter till nyanlända.

lght

——————————————————————————————————

Stadens hantering av bosättningsprocess för nyanlända som anvisas av Arbetsförmedlingen alternativt Migrationsverket enligt lag (SFS 2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Sverigedemokraterna vill vara extremt tydliga: Vi kommer inte att vara en del i arbetet med att förankra övriga partiers misslyckade invandringspolitik.

Det är de övriga partiernas oansvariga invandringspolitik som nu resulterat i den nya anvisningslagen. Med en reglerad och ansvarsfull invandringspolitik hade den nya lagen aldrig behövts. Lagen innebär som tjänsteutlåtandet mycket riktigt säger att Göteborgs kommun är skyldiga att ordna boende för nyanlända som anvisats hit. Lagen säger dock ingenting om tidsangivelser, och det finns inget vitesbelopp om Göteborgs stad inte följer lagen.

I tjänsteutlåtandet kan man också läsa att framtagandet av bostäder främst ska ske genom temporära bostäder. Ingenstans går det dock att läsa vad detta kommer kosta Göteborgs skattebetalare. Varken  kostnader för byggandet av temporära lägenheter , eller SDNs olika kostnader är redovisade. Så  inte heller kostnader för regionen. (sjukvård mm). På flera ställen läser vi också att dessa temporära boenden inte kommer räcka till, bl.a. vill man undersöka om staden ska köpa in fastigheter till nyanlända. (Fastighetsnämnden har tidigare lagt på förslag att köpa in bostadsrätter för 100 miljoner kronor till nyanlända, som efter uppmärksamhet från Sverigedemokraterna stoppades).

Huvudinriktningen är ”hyreskontrakt utan besittningsskydd”.  Huvudinriktningen? Det är en väldigt luddig beskrivning. Vad menas med det? Att det att det skall vara norm, men inte alltid? Vi önskar klara och tydliga formuleringar som inte kan missbrukas.

Göteborg stad måste komma igång med byggandet av lägenheter ordentligt. Det saknas idag över 27 000 lägenheter åt unga vuxna i Göteborgsregionen. Vi behöver i första hand bygga åt dem som redan idag saknar bostad generellt. Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom att staden skall bygga temporära bostäder enbart åt nyanlända.

Barnperspektivet

Utan besittningsrätt kan man bo 4-5 år i dessa temporära boenden, sen måste man flytta. Enligt tjänsteutlåtande skall dessa personer då själva stå för sitt eget boende. Hur har man tänkt att de som bor på den föreslagna platsen vid Askimsviken skall skaffa en bostad i Askim? Hur har man tänkt gentemot barnperspektivet när barn efter 4-5 år antagligen rivs upp från den miljön de växt upp i – till att flytta där det troligen är lättast att skaffa egen lägenhet, våra segregerade ytterområden.

Strider mot kommunallagen?

De uppgifter SD lyckats få angående kostnader för att bygga temporära bostäder åt nyanlända har varit knapphändiga. Vi har fått hårresande svar från Fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj

”.. investeringskostnaden ligger på 1.5 miljarder mellan tummen och pekfingret
samt av direktören för välfärd och utbildning.
Hej, Ja, underlaget som Framtiden AB presenterat visar på en dygnskostnad på ca 350kr/person avseende enbart ”hyresdelen” (byggkostnaden). Detaljerna kan du fråga Framtiden AB om.
Med vänlig hälsning Sven”

 

Hur stor blir då byggkostnaden om de temporära lokalerna används i 15 år? Enligt informationen ovan blir byggkostnaden för alla de 15 åren 350 kr/dag X 365 dagar/år X 3000 personer X 15 år = 5 750 000 000 kr.

Trots upprepade förfrågningar till Framtiden AB (på direktörens uppmaning) har inget svar givits från Framtiden AB.

Utöver detta tillkommer stora och obestämda kostnader för beredning av tjänstemän i nämnder och bolag.

Enligt kommunallagen kapitel 3, paragraf 9, skall viktiga ekonomiska frågor avgöras i kommunfullmäktige. Tjänsteutlåtandet (punkt 3, 4 och 5) strider troligtvis direkt mot kommunallagen. Något förvaltningsrätten får ta ställning till om förslaget bifalls i kommunstyrelsen.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunstyrelsen:

Att avstyrka 1:a, 3:e, 4:e och 5:e punkten i tjänsteutlåtandet.

Att Framtiden AB, Fastighetsnämnden samt social resursnämnden återkommer med en samlad bild över kostnaderna (byggkostnader, drift, skola, vård- omsorg, samt övriga kostnader som kan tillkomma och som ytterligare kommer belasta Göteborgs skattebetalare) så att transparens och öppenhet uppnås på riktigt.

——————————————————————————————————flygblad_asylboenden