Sverigedemokraterna står på de svagas sida | Sverigedemokraterna i Göteborg

Sverigedemokraterna står på de svagas sida

  Lankver_Brunnskanal   Infrastrukturen är en mycket viktig del för att Göteborg ska bli en stark och attraktiv arbetsmarknad. Vi anser att Göteborg ska förtätas utanför centrum mellan stad och förort samt att alternativa trafiksystem utreds. Bland annat har vi föreslagit en stadsbana och vi kommer lägga förslag på en snabb och effektiv transport över älven utan att hindra sjöfart och samtidigt vara förhållandevis billig att bygga och driva.

Vi var ensamma om att kritisera trängselskatten och att kräva en folkomröstning redan från början. Då var övriga partier inte intresserade av folkets vilja. Nu verkar fler och fler inse att hela det Västsvenska paketet är hastigt genomröstat och inte förankrat ordentligt. Västlänken utgör en så osäker del som dessutom kommer att kosta enorma summor till liten nytta. När andra tågprojekt kräver ytterligare en tunnel genom Göteborg går det inte att bortse från hur orimligt det blir att inte bygga en gemensam tunnel för dessa projekt. Då är Gårdalänken en mer rimlig lösning.

Sverigedemokraterna står på de svagas sida. Det är bara vi som har en fungerande politik för mobbade skolbarn och äldre i otrygga bostadsområden. Nolltolerans mot klotter, fler ordningsvakter på gator och i kollektivtrafiken samt en tryggare stadsplanering är prioriterat. Nationellt föreslår vi ökade resurser till polisen samt mer fokus och hjälp till brottsoffer.

Rättvist fördelad skola

Allt lärande ända från förskolan till universitetens samarbeten med näringslivet är en grund till välstånd. Ingenting är gratis – dagens välstånd kommer av gårdagens lärande och entreprenörskap. Göteborg har förutsättningar att bli en ledande forskningsstad men då måste politikerna ge rätt förutsättningar. Skolan måste bli mer rättvist fördelad i Göteborg. Det gör vi genom en centralisering och införande av en skolnämnd i stället för styrning genom SDN.

I riksdagen budgeterar vi för att helt ta bort straffskatten på pensionerna. På kommunal nivå är det viktigt att samhället anpassas även för de äldre. Äldreboenden ska vara trevliga och näringsriktig mat ska serveras. Vi riktar ett statligt stöd till kommuner för att utveckla och förbättra anhörigstödet. Dels genom avlösning men också för fler korttidsboenden och anhörigcentraler. Vi ser allvarligt på att våra äldre i dag är missnöjda med sin sociala samvaro. Ett aktivt och stimulerande liv är för oss en självklarhet. Vi föreslår även att dagens intervallsystem görs om och att alla över 65 år medges högsta bidragsnivån för en bättre tandvård.

Human flyktingpolitik

I riksdagen föreslår vi att minska invandringen med 90 procent. Göteborg har blivit en starkt segregerad stad där skillnaden mellan olika stadsdelar är enorm. Invandrare får det inte bättre i ett land som förser dem med arbetslöshet och utanförskap vilket är ett direkt resultat av en allt för stor invandring. I dag växer många unga upp i vetskap om att deras möjlighet till en bra utbildning och ett bra arbete är starkt begränsad. Den humanism andra partier säger sig stå för är tomma och verkningslösa ord. Sverigedemokraterna står för en human flyktingpolitik där fler människor får hjälp samtidigt som vi får en chans att reparera stadens och statens finanser och återskapa ett samhälle av alla – för alla.

GP debatt