Skolans kris kräver lösningar som fungerar | Sverigedemokraterna i Göteborg

Skolans kris kräver lösningar som fungerar

Publicerat på GP 2016-01-11 http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2950748-skolans-kris-kraver-losningar-som-fungerar

 

Förväntningarna på det svenska utbildningssystemet att vända negativa trender och samtidigt lotsa in en våg av migranter på en krävande arbetsmarknad är just nu enorma. Vår politik har ett svar på dessa utmaningar, skriver bland andra Stefan Jakobsson (SD).

Inför terminsstarten står Sveriges skolor inför många problem. Ett av dem är bristen på behöriga lärare. Vid höstterminens början saknade mer än var femte lärare behörighet. Ett annat är att utbildningsbehoven ökar genom tillströmningen av nyanlända migranter. Detta läggs på ett skolsystem som redan är i kris.

Resultaten faller dramatiskt och lärarna, de som ska ordna upp situationen, lämnar i många fall sitt yrke. Dessutom brister enligt OECD en av tre lärare i kunskap och ledarskap. Detta är sammantaget ett allvarligt hot mot svenska företags konkurrenskraft, våra demokratiska institutioner och mot hela Sverige som kunskapsnation.

Karriärstege för lärare

Vi i Sverigedemokraterna vill fokusera på att förbättra lärarnas situation. Till att börja med måste det bli mer attraktivt för ambitiösa personer att satsa långsiktigt på detta yrke. Det vill vi åstadkomma genom en karriärstege som ger kraftigt höjd lön för engagerade lärare, som med tiden utvecklas och får erfarenhet. Detta system innebär dessutom att lärare som har kommit längre agerar mentorer åt sina mindre erfarna kollegor.

Vidare måste vi förbättra arbetsmiljön i skolan, både för elevernas och lärarnas skull. Det är inte unikt för Sverige att ha segregerade förortsskolor, där social problematik i området tränger in i skolan. Ett system som visat sig fungera väl i till exempel Storbritannien är vad vi på svenska kan kalla ”jourskolor”, där elever som inte klarar den ordinarie undervisningssituationen får särskilt stöd. Det innebär en lugnare situation i klassrummen och även adekvat stöd för elever som behöver det. Många elever vill verkligen utbilda sig men erbjuds inte undervisning av tillräckligt hög kvalitet.

Måste få fokusera på kvalitet

Lärare måste få möjlighet att fokusera på undervisning, därför vill vi anställa mer så kallad kringpersonal såsom vaktmästare, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor, kuratorer och annan personal som avlastar lärarkåren. Vi vill också se över möjligheten till statligt övertagande av skolor som inte uppnår tillfredsställande resultat. En statligt tillsatt rektor ges då ett tydligt mandat att rekrytera lämplig personal och generellt genomföra de förändringar som krävs.

Dessutom vill vi att lärarutbildningen underkastas en grundlig översyn. Enligt OECD håller 18 av 28 lärarhögskolor inte måttet och nyligen kom en protest direkt från studenter på Södertörns lärarhögskola, som anser att undervisningen är undermålig. Lärarlösa lektioner och gruppredovisningar ersätter ordinarie undervisning och riktiga examina. Detta är ett rent slöseri med unga människors tid och ett sabotage av framtida lärares utbildning.

Lägg ned de som inte håller måttet

Vi måste ha höga ambitioner vad gäller lärarhögskolornas kvalitet, lägga ner dem som inte håller måttet och fokusera resurserna dit de gör mest nytta. En blivande lärare ska bevisa att han eller hon klarar av yrkets teoretiska och praktiska utmaningar och olämpliga kandidater ska sållas bort på ett tidigt stadium, vilket nu genomförs på Jönköpings lärarhögskola.

Vi måste dessutom ha likvärdiga bedömningar mellan lärarhögskolorna för att säkra undervisningens kvalitet. Det innebär digitaliserad examinering, som synkroniseras mellan olika lärosäten.

Vi i Sverigedemokraterna tror på en orientering mot internationellt beprövad metodik och anser generellt att vi behöver skärpa kraven på högre pedagogisk utbildning. Dessutom måste ett samordnat nationellt system för digitala hjälpmedel i skolundervisningen tas fram och implementeras.

Enorma förväntningar

Det här är inga små frågor. Förväntningarna på det svenska utbildningssystemet, vad gäller att vända negativa trender och samtidigt lotsa in en våg av migranter på en krävande arbetsmarknad, är just nu enorma. I denna situation har vi inget annat val än att övergå till lösningar som fungerar. På marginalen innebär våra förslag kostnadsökningar för staten, men relativt regeringens budget ligger vårt budgetförslag för utbildning och forskning för 2016 bara en halv miljard högre, en i sammanhanget liten skillnad. I slutändan handlar det snarare om att använda befintliga resurser på ett bättre sätt.

Stefan Jakobsson (SD)
skolpolitiks talesman

Lars Hansson (SD)
kommunalråd Göteborg

Jörgen Fogelklou (SD)
distriktsordförande SD, Göteborg

Ebba Hermansson (SDU)
utbildningspolitisk talesperson SDU/Ungsvenskarna