SD Yrkande till kommunstyrelsen 6/4 | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD Yrkande till kommunstyrelsen 6/4

Stadens hantering av bosättningsprocess för nyanlända som anvisas av Arbetsförmedlingen alternativt Migrationsverket enligt lag (SFS 2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Sverigedemokraterna vill vara extremt tydliga: Vi kommer inte att vara en del i arbetet med att förankra övriga partiers misslyckade invandringspolitik.

Det är de övriga partiernas oansvariga invandringspolitik som nu resulterat i den nya anvisningslagen. Med en reglerad och ansvarsfull invandringspolitik hade den nya lagen aldrig behövts. Lagen innebär som tjänsteutlåtandet mycket riktigt säger att Göteborgs kommun är skyldiga att ordna boende för nyanlända som anvisats hit. Lagen säger dock ingenting om tidsangivelser, och det finns inget vitesbelopp om Göteborgs stad inte följer lagen.

I tjänsteutlåtandet kan man också läsa att framtagandet av bostäder främst ska ske genom temporära bostäder. Ingenstans går det dock att läsa vad detta kommer kosta Göteborgs skattebetalare. Varken  kostnader för byggandet av temporära lägenheter , eller SDNs olika kostnader är redovisade. Så  inte heller kostnader för regionen. (sjukvård mm). På flera ställen läser vi också att dessa temporära boenden inte kommer räcka till, bl.a. vill man undersöka om staden ska köpa in fastigheter till nyanlända. (Fastighetsnämnden har tidigare lagt på förslag att köpa in bostadsrätter för 100 miljoner kronor till nyanlända, som efter uppmärksamhet från Sverigedemokraterna stoppades).

Huvudinriktningen är ”hyreskontrakt utan besittningsskydd”.  Huvudinriktningen? Det är en väldigt luddig beskrivning. Vad menas med det? Att det att det skall vara norm, men inte alltid? Vi önskar klara och tydliga formuleringar som inte kan missbrukas.

Göteborg stad måste komma igång med byggandet av lägenheter ordentligt. Det saknas idag över 27 000 lägenheter åt unga vuxna i Göteborgsregionen. Vi behöver i första hand bygga åt dem som redan idag saknar bostad generellt. Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom att staden skall bygga temporära bostäder enbart åt nyanlända.

Barnperspektivet

Utan besittningsrätt kan man bo 4-5 år i dessa temporära boenden, sen måste man flytta. Enligt tjänsteutlåtande skall dessa personer då själva stå för sitt eget boende. Hur har man tänkt att de som bor på den föreslagna platsen vid Askimsviken skall skaffa en bostad i Askim? Hur har man tänkt gentemot barnperspektivet när barn efter 4-5 år antagligen rivs upp från den miljön de växt upp i – till att flytta där det troligen är lättast att skaffa egen lägenhet, våra segregerade ytterområden.

Strider mot kommunallagen?

De uppgifter SD lyckats få angående kostnader för att bygga temporära bostäder åt nyanlända har varit knapphändiga. Vi har fått hårresande svar från Fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj

”.. investeringskostnaden ligger på 1.5 miljarder mellan tummen och pekfingret
samt av direktören för välfärd och utbildning.
Hej, Ja, underlaget som Framtiden AB presenterat visar på en dygnskostnad på ca 350kr/person avseende enbart ”hyresdelen” (byggkostnaden). Detaljerna kan du fråga Framtiden AB om.
Med vänlig hälsning Sven”

 

Hur stor blir då byggkostnaden om de temporära lokalerna används i 15 år? Enligt informationen ovan blir byggkostnaden för alla de 15 åren 350 kr/dag X 365 dagar/år X 3000 personer X 15 år = 5 750 000 000 kr.

Trots upprepade förfrågningar till Framtiden AB (på direktörens uppmaning) har inget svar givits från Framtiden AB.

Utöver detta tillkommer stora och obestämda kostnader för beredning av tjänstemän i nämnder och bolag.

Enligt kommunallagen kapitel 3, paragraf 9, skall viktiga ekonomiska frågor avgöras i kommunfullmäktige. Tjänsteutlåtandet (punkt 3, 4 och 5) strider troligtvis direkt mot kommunallagen. Något förvaltningsrätten får ta ställning till om förslaget bifalls i kommunstyrelsen.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunstyrelsen:

Att avstyrka 1:a, 3:e, 4:e och 5:e punkten i tjänsteutlåtandet.

Att Framtiden AB, Fastighetsnämnden samt social resursnämnden återkommer med en samlad bild över kostnaderna (byggkostnader, drift, skola, vård- omsorg, samt övriga kostnader som kan tillkomma och som ytterligare kommer belasta Göteborgs skattebetalare) så att transparens och öppenhet uppnås på riktigt.