SD vill att hela Göteborg undantas från EBO lagen | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD vill att hela Göteborg undantas från EBO lagen

Göteborg måste få en paus i mottagandet av nyanlända. Därför lägger vi sverigedemokrater nu en motion om att hela Göteborg skall undantas från EBO lagen. En möjlighet som öppnades den 1/1 2020. Flera andra kommuner, så väl borgerliga som socialdemokratiskt styrda kommuner har redan aviserat att man vill ansöka om undantag för hela sin kommun. Att enbart peka ut vissa platser i kommunen är inte en hållbar lösning.

Jörgen Fogelklou oppositionsråd och gruppledare för  SD kommenterar:
– Vi behöver undanta hela kommunen, annars är risken att man bara flyttar runt problemet,
Genom att motionera om detta istället för att yrka i kommunstyrelsen, ger vi den styrande koalitionen i Göteborg möjlighet att själva inkomma med ett eget yrkande i ärendet till kommunstyrelsen. Ett yrkande från oss skulle nämligen per automatik röstats ned.

Motionen i sin helhet (pdf)

Hemställan till Migrationsverket att undanta hela Göteborg från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende.

Förslag till beslut

I kommunfullmäktige:

  1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna in anmälan till Migrationsverket om att hela Göteborgs kommun ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Yrkandet

Regeringen överlämnade i september 2019 en proposition (20l9/20:10) till riksdagen om att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende (EBO) ska begränsas i vissa områden.

Förslaget innebär en ny reglering (§ 10 a) i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. vilket innebär att om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i ett område med socioekonomiska utmaningar, ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Förslaget syftar till att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och till att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska.

Den indragna dagersättningen gäller endast för nya asylsökande som efter den 1 juli 2020 bosätter sig i ett område med socioekonomiska utmaningar. Om asylsökande redan bor i EBO i område som sedan klassas som ett område med socioekonomiska utmaningar behåller vederbörande rätten till ersättning. Vid flytt till annan bostad i samma område förlorar personen däremot rätten till ersättning.  Vidare, om området inte längre räknas som socioekonomiskt utsatt, återfås rätten till dagersättning. Dagersättningen uppgår till 71 kr per dag för en vuxen asylsökande person och ska täcka alla kostnader för mat, sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar, kläder, skor, förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Situationen i Göteborgs stad

Göteborgs stad har under många år haft ett högt mottagande av asylsökande och EBO-lagstiftningen har lett till trångboddhet och bristande integration då nyanlända valt att söka sig till kommuner där det redan bor många invandrare. Många anser att det är bättre att bo med släktingar och landsmän, men boendelösningarna för dessa familjer blir ofta temporära och orsakar trångboddhet med ökad psykosocial problematik som följd. De finns vidare en påtaglig risk för familjerna att hamna i en slitsam flyttkarusell med oseriösa c/o-adresser, tillfälliga sovplatser och oegentlig handel med hyreskontrakt.

EBO innebär inte bara en sämre chans till integration för de nyanlända utan också för värdfamiljer. Allra hårdast drabbas barnen. Små barn får inte plats att leka inomhus och skolbarnen har svårt att hitta en plats för skolarbetet, vilket riskerar att försämra deras möjlighet till betyg och fullständig skolgång.

Göteborgs stad avser undanta hela Göteborgs kommun från asylsökandes möjligheter till att få dagsersättning för att bo i eget boende. Då främst för att minska asylsökandes socioekonomiska utsatthet, men även för att undvika att asylsökande skriver sig på en adress – sedan bor på en annan. Man vill även stävja svarthandel med hyreskontrakt. Genom att undanta hela kommunen från EBO, istället för att välja ut specifika stadsdelar, minskas risken för att specifika geografiska områden i kommunen stigmatiseras.

Göteborgs socioekonomiska utmaningar

Intentionerna i propositionen om asylsökandes möjligheter att bo i eget boende är att ”[…]få fler asylsökande att bo där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att därigenom minska de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende.”

Göteborgs socioekonomiska situation är mycket hårt ansträngd idag. Det finns inte rimliga förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande. Göteborg har sedan lång tid präglats av svåra socioekonomiska utmaningar som förvärrats av ett högt mottagande av flyktingar.

I figurerna nedan visas att Göteborg är en av de kommuner i landet som har absolut störst andel vuxna biståndsmottagare 2018 med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader av året). Under 2018 var 47,7% av de som fick ekonomiskt bistånd personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.


Källa: Kolada (N31814)

Sammanfattning och bedömning

Enligt propositionen (20l9/20:10) framgår att områdesbegränsningar bör vara så snäva som möjligt. Inte omfatta fler områden än nödvändigt, samt att de socioekonomiska utmaningarna bör vara påtagliga i området och leda till en generell påverkan på de socioekonomiska förutsättningarna.

SCB har fått i uppdrag att innan 30 april 2020 ta fram områdesdetaljer som ska ge vägledning vid klassning av områden framåt (bl.a. utbildningsnivå, arbetslöshet och andel mottagare av försörjningsstöd). Då det ännu inte finns någon lagstiftning eller nationella riktlinjer som reglerar hur dessa områden ska avgränsas är det upp till varje kommun att utifrån sina förutsättningar fatta beslut i frågan.

Göteborg stad bör göra samma bedömning (som flertalet andra kommuner redan gjort) att det inte är rimligt utifrån stadens övergripande socioekonomiska struktur, att avgränsa EBO-områdena till vissa utvalda bostadsområden. Göteborg stad är en kommun som i sin helhet fortsatt har stora utmaningar utifrån utbildningsnivå, arbetslöshet och bidragsberoende varför hela stadens samlade geografiska område ska betraktas som ett område med socioekonomiska utmaningar och därmed inte tillämpligt för boende enligt EBO.

Jörgen Fogelklou
Gruppledare Sverigedemokraterna