Pressmeddelande – Redovisa kommunens lagstadgade kostnader | Sverigedemokraterna i Göteborg

Pressmeddelande – Redovisa kommunens lagstadgade kostnader

”Det ekonomiska läget i Göteborg är mycket ansträngt och besparingar behöver göras på alla håll. Vi måste se över varje krona och därför är det av största vikt att alla partier får en överblick över alla kostnader. För att underlätta kommande budgetprocesser och öka transparensen gentemot väljarna är det önskvärt att alla får ta del av den lagstadgade kostnad Göteborgs kommun har. Därefter adderar partierna sina prioriteringar. Allt pekar på att vi går mot ekonomiskt kärvare tider. Att i det läget kunna peka på fakta och påvisa vad som faktiskt är lagstiftade kostnader respektive politiska prioriteringar, vore en styrka inte bara för staden utan även för demokratin.”

Till nästa kommunstyrelsemöte har Sverigedemokraterna Göteborg skickat in följande yrkande att ta ställning till:

Redovisa kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav

 1. 1. Stadens förvaltningar och bolag får i uppdrag att redovisa de verksamheter som Göteborgs kommun enligt lag är skyldig att driva. Rapporterna ska rubriceras med respektive lagparagrafer där dessa kostnader ska ingå.
 2. 2. SLK ges i uppdrag att sammanfatta rapporterna och summera budgetposterna för förvaltningarna och bolagen under respektive lagparagraf.
 3. 3. Rapporten ska uppdateras årligen av SLK och levereras till kommunstyrelsen inför budgetprocessen.

Alla kommuner är enligt svensk lag skyldiga att ha vissa verksamheter. Det finns med andra ord ett minimikrav som Göteborgs kommuns budget måste innehålla. Alla andra verksamheter utöver detta är frivilliga och beslutas efter politiska prioriteringar.

SKL listar dessa obligatoriska områden:

 • Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)
 • För-, grund- och gymnasieskola
 • Plan och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Civilt försvar
 • Biblioteksverksamhet
 • Bostäder

För att få en övergripande bild av de lagstyrda verksamheterna behöver man en strukturerad och hanterbar rapport av dessa verksamheter samt deras lagstadgade kostnader. Detta kan uppnås om samtliga förvaltningar och bolag ges i uppdrag att redovisa dessa kostnader. Redovisningen ska ske genom rapporter som innehåller rubriceringar med hänvisning till respektive lagparagraf.

Läs hela vårt yrkande här.