Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 32

Sverigedemokraterna

 • Följ folkomröstningen och avlägsna trängselskatten

  Av jorgen.fogelklou den 5 mars, 2015
  0

  Sverigedemokraterna Göteborgs yrkande inför kommande kommunstyrelsemöte ang Trängselskatten nedan:

  Yrkande gällande hantering av resultatet från folkomröstningen beträffande trängselskatten samt utredningsuppdrag.

  Sverigedemokraterna yrkar på att folkomröstningsresultatet 2014-09-14 skall respekteras och att Trängselskatten avvecklas snarast.

  Motivering:

  1) Det demokratiska perspektivet:
  ”All offentlig makt utgår från folket”. Folket har talat, 57 % av Göteborgarna vill inte ha trängselskatt enligt folkomröstningen.

  2) Det juridiska perspektivet:
  Alla avtal gällande trängselskatten ska omförhandlas ty folkviljan väger alltid tyngre än avtal som strider mot folkviljan.

  3) Det ekonomiska perspektivet:
  Enligt ett antal utredningar som presenterats finns det möjlighet att finansiera infrastrukturprojekt på andra sätt än genom trängselskatt.

  4) Miljöperspektivet:
  Om man gör kollektivtrafiken mer attraktiv och effektivare så minskar bilåkandet och trängseln och därmed får vi mindre utsläpp och bättre miljö. Satsningar på cykelbanor och cykelparkeringar gynnar inte bara cyklandet och miljön, utan även folkhälsan.

  Sverigedemokraternas förslag till beslut:

  Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta:

  att meddela regeringen att folkomröstningsresultatet angående trängselskatten i Göteborg skall följas.

  att trängselskatten snarast skall avvecklas.

  Mer info
 • Dagens Kommunstyrelse

  Av jorgen.fogelklou den 4 mars, 2015
  0

  Under dagens kommunstyrelsemöte lade Sverigedemokraterna in följande yttrande angående järnvägsplanen för västlänken.
  Alla våra yttranden och motioner finns under fliken Vår politik > Motioner och andra yttranden i huvudmenyn ovan.

  Yttrande (SD)
  Kommunstyrelsen 2015-03-04
  Ärende 4.1

  4.1 Yttrande gällande granskning av Järnvägsplan för västlänken.

  • Rapporten TRV/92333 (Järnvägsplan västlänken)
   Finns ej med i underlaget till dagens KS-möte. Utrymmesskäl anges, men just en så pass viktig och uppmärksammad fråga borde finnas med i KS mötesunderlag. Rapporten är på 126 sidor.
  • Underlagsrapporter Järnvägsplan

  Det finns ett antal underlagsrapporter till TRV/92333 som berör kulturmiljö.

  Två av dessa vill Sverigedemokraterna särskilt framhäva:

  1.  Olskroken planskildhet och västlänken, Underlagsrapport Kulturmiljö (TRV2013/92338) 

   Sid 7-11 Nämns följande lagar,

  Miljöbalken: kap 3 Riksintresse för kulturmiljövården

  Kulturmiljölagen: kap 2 Fornlämningar, kap 3 Byggnadsminnen, kap 4 Kyrkliga Kulturminnen.

  Plan och Bygglagen: kap 8 kommunalt program för bevarande.
  På sidan 7 står det ”Inför schaktning i känd fornlämning krävs tillstånd och arkeologisk förundersökning enligt 2 kap Kulturmiljölagen”.

  På sidan 34 nämns fornlämningar av gamla stadsmuren RAÄ 216:1 (a-e)

  Särskilt Kurtinmuren mellan bastionerna Gustavus Primus och Sankt Erik (RAÄ Göteborg 216:1 e) är ” Omistlig och unik med ett mycket högt vetenskapligt och kulturhistoriskt värde”.

   

  1. Kulturmiljöbilaga till miljökonsekvensbeskrivning för västlänken: Järnvägstunneln (Uppdrag 254647 Kulturmiljöunderlag för detaljplaner för Västlänken), Konsultuppdrag av Tyréns, beställare Göteborgs Stad SBK.

   

  På sidan 114 nämns fornlämning 216:1 återigen den gamla stadsmuren (kurtinmurar).

  Här nämns även förslag på åtgärder för negativ konsekvens:

  ”Arkeologiska förundersökningar och kartläggning av fornlämningsmiljön för att säkra den information som fornlämningar bär på om den befästa staden Göteborg genomförs med stöd av kulturminneslagen”.

   

  Angående tunneln under Skansen Lejonet kan man på sidan 29 läsa: Bergschaktet innebär ett irreversibelt ingrepp i försvarsklippan med borttagande av fast fornlämning och en omfattande håltagning i försvarsklippan under Skansen. Sprängningsarbetena innebär också risk för materiella skador på Skansen som byggnadsverk. Bergschaktens omfattning och närheten till skansen gör att konsekvensen för det historiska Gullberget i sin helhet med Skansen innebär en mycket stor negativ konsekvens.

  Sverigedemokraternas slutsatser angående underslagsrapporterna:

  • Det lagliga skyddet av kulturmiljö måste framgå tydligare. Järnvägsplanen får ej bryta mot gällande lagar.
  • Klargörande om plan och tillstånd av arkeologisk undersökning av gamla stadsmuren måste bli tydligare.
  • Utredning av negativ konsekvens av sprängning under Skansen lejonet måste bli tydligare. Vid sättningar och sprickbildning kan kostnaderna för återställning av borgen bli mycket omfattande. Planen för övertäckning av tunnelmynningarna måste utredas ytterligare för att KS ska ha ett bättre beslutsunderlag. Det finns flera förslag på övertäckning. Det minst negativa av förslagen är tråg med konstgjord ås som döljer tunnelöppningen österut.
  • Station Korsvägen

  Det är enligt järnvägsplanen för västlänken bestämt att den ska gå under Lisebergs entréområde. Flera byggnader riskerar därför rivning när ett brett schakt grävs för att bygga denna del av västlänken. Dessa är bl a Lisebergsentrén, Lisebergsteatern, Lisebergshallen, Rondo och Stora Scenen. Arbetet kommer att pågå i flera år och därmed störs Lisebergs verksamhet.

   

  Liseberg har byggt upp sin verksamhet och sitt varumärke i snart 100 år. Dessa kan allvarligt skadas under den långa byggtiden. När västlänken är färdigbyggd ska dessa byggnader återuppbyggas. Frågan är då vem som ska betala det? En försiktig uppskattning av dessa byggnaders värde är 0,5 miljard kronor. Här finns ytterligare kostnader som tillkommer och kan spräcka västlänkens budget. ”När ska de börja gräva? Hur ska de bygga? Hur långt in i parken? Det är frågor vi ställer oss hela tiden”, säger Lisebergs företrädare.

   

  Sverigedemokraterna befarar att Lisebergs verksamhet allvarligt skadas av bygget av västlänken. Vi befarar också att ytterligare kostnader tillkommer som spräcker västlänkens budget.

  • Finansiering av västlänken

  Västsvenska paketet är uppskattat att kosta 34 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. Av detta ska staten stå för 50%. Tar man med kostnader för räntor samt inköp och drift av trängselskattesystemet på 12 miljarder minskar den statliga finansieringsgraden ner till 37%
  När citytunneln i Malmö byggdes finansierade staten den till 70-80%.

  Sverigedemokraterna tycker att det är fel att Malmö får mer finansierat till infrastruktursatsningar än Göteborg.

  • Tilläggsavtal om finansiering av västlänken

  I avtalet om västsvenska pakets del gällande tågtunneln västlänken, finns inget angivet om hur parterna ska hantera en uppkommen situation där utsatt budget inte kommer kunna hållas. Detta är ytterst anmärkningsvärt då tidigare tågtunnlar och liknade projekt i princip alltid spräckt sin budget.

   

  Projektets utformare och företrädare har oräkneligt antal gånger lovat att budget är något som kommer hållas, och att det inte finns någon anledning till oro. Citytunneln i Malmö, Citybanan i Stockholm, Götatunneln i Göteborg och Tunneln i Hallandsåsen är bara några av alla byggprojekt som överstigit sin budget. Ett lokalt exempel är förstärkningen av kanalmurarna här i Göteborg som fortfarande pågår. Både tidplan och budget är spräckta med bred marginal.

   

  Sverigedemokraterna känner stor oro över att Västlänken kommer att överstiga budget, och föreslår därför att ett tillägg i avtalet görs där det tydligt åläggs vem, eller vilka som skall stå för samtliga kostnader som överstiger budget.

  • Bild 3.8 på tunnel under skansen lejonet.

  Bilden på sidan 26 i rapporten är gjord i felaktig skala som gör att tunnelns storlek verkar mindre än i verkligheten. Illustrationer bör vara skalenliga. Riktig ritning visas i bilaga 1.

  Mer info
 • Valberedningens förslag på styrelse 2015

  Av jorgen.fogelklou den 27 februari, 2015
  0

  I Måndags presenterade valberedningen sitt förslag på Styrelse för Sverigedemokraterna i Göteborg 2015.
  Vi Gratulerar de nominerade och hoppas på ett trevligt årsmöte den 28 Mars, då stämman ska utse styrelsen.

  Mer info
 • Sverigedemokraterna Göteborg fortsätter sin tradition att ta emot utlandsstudenter.

  Av jorgen.fogelklou den 23 februari, 2015
  0

  Sverigedemokraterna Göteborg fortsätter sin tradition att ta emot utlandsstudenter.
  För femte året i rad kom dessa amerikanska studenter från Danish Institute for Study Abroad (DIS) , till SD Göteborg för att diskutera  political science (statsvetenskap), och hur det politiska landskapet ser ut i Sverige.

  Jag höll en presentation på Engelska som innehöll tre delar,
  1) Det svenska politiska systemet eller hur styrs Sverige
  2) En presentation av Sverigedemokraterna och vad vi står för
  3) En Q/A stund (frågestund)

  Eleverna var både motiverade och förberedda vilket innebar att frågorna var både väl formulerade och vassa, och kom att handla om allt från EU-immigranter(tiggare) till vad har Europa för ansvar gentemot sina tidigare kolonialstater. En av de mer kritiska eleverna, som var hårdast och mest kritisk under frågestunden kom fram efteråt och sa att han skulle rösta på oss om han kunde. Det tar jag som ett riktig gott betyg över min insats.

  Och som vanligt fanns det en elev med Thailänska rötter så jag kunde imponera gruppen med att hålla en politisk konversation med honom på Thai.

  Håkan Lösnitz

  Mer info
 • Dagens kommunstyrelsemöte

  Av jorgen.fogelklou den 18 februari, 2015
  0

  Under sittande KS möte lämnade idag SD följande kritiska yttrande  ang tjänsteutlåtandet ” Järnvägsplan för Västlänken”

  4.2 Yttrande över förslag till Järnvägsplan för västlänken.

  Utlåtandet från kulturförvaltningen tar upp en fråga som måste förtydligas.

  Enligt två rapporter som Sverigedemokraterna har tagit del av tas frågan om arkeologiska undersökningar upp, bla om Bastionen Gustavus Primus, och Sankt Erik. Dessa rapporter har tyvärr inte fått genomslag i tjänsteutlåtandet.

  • Olskroken planskildhet och västlänken, Underlagsrapport Kulturmiljö (TRV2013/92338)

   På sidan 7 Står det ”Inför schaktning i känd fornlämning krävs tillstånd och arkeologisk förundersökning enligt 2 kap Kulturmiljölagen”

   På sid 34 Nämns fornlämningar av gamla stadsmuren RAÄ 216:1 (a-e)

   Särskilt Kurtinmur mellan bastionerna Gustavus Primus och Sankt Erik (RAÄ Göteborg 216:1 e) är Omistlig och unik med ett mycket högt vetenskapligt och kulturhistoriskt värde

   

  • Kulturmiljöbilaga till miljökonsekvensbeskrivning för västlänken: Järnvägstunneln (Uppdrag 254647 Kulturmiljöunderlag för detaljplaner för Västlänken), Konsultuppdrag av Tyrens, Beställare Göteborgs Stad SBK

   

  På sidan 114 Nämns fornlämning 216:1 återigen den gamla stadsmuren (kurtinmurar)

  Här nämns även förslag på åtgärder får negativ konsekvens

  ”Arkeologiska förundersökningar och kartläggning av fornlämningsmiljön för att säkra den information som fornlämningar bär på om den befästa staden Göteborg genomförs med stöd av kulturminneslagen”

  Dessa två rapporter berör Kulturmiljölagen och Fornminneslagen och borde tagits i beaktande i järnvägsplan för västlänken.

   

  Vi riskerar att förstöra kulturminnen för all framtid om detta inte tas på största allvar.

   

  Frågan bordlades – och vi kommer nu påbörja arbetet med att även ta fram ett yrkande tills frågan tas upp igen.

  Mer info

Sverigedemokraterna Göteborg i bild

Vill du se mer av oss?

https://www.youtube.com/channel/UCLPYP-sWdw_UJ_Gee25BMLQ

https://www.facebook.com/SDGoteborg/