Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 3

Sverigedemokraterna

 • Pressmeddelande – Redovisa kommunens lagstadgade kostnader

  Av jorgen.fogelklou den 30 augusti, 2019
  0

  ”Det ekonomiska läget i Göteborg är mycket ansträngt och besparingar behöver göras på alla håll. Vi måste se över varje krona och därför är det av största vikt att alla partier får en överblick över alla kostnader. För att underlätta kommande budgetprocesser och öka transparensen gentemot väljarna är det önskvärt att alla får ta del av den lagstadgade kostnad Göteborgs kommun har. Därefter adderar partierna sina prioriteringar. Allt pekar på att vi går mot ekonomiskt kärvare tider. Att i det läget kunna peka på fakta och påvisa vad som faktiskt är lagstiftade kostnader respektive politiska prioriteringar, vore en styrka inte bara för staden utan även för demokratin.”

  Till nästa kommunstyrelsemöte har Sverigedemokraterna Göteborg skickat in följande yrkande att ta ställning till:

  Redovisa kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav

  1. 1. Stadens förvaltningar och bolag får i uppdrag att redovisa de verksamheter som Göteborgs kommun enligt lag är skyldig att driva. Rapporterna ska rubriceras med respektive lagparagrafer där dessa kostnader ska ingå.
  2. 2. SLK ges i uppdrag att sammanfatta rapporterna och summera budgetposterna för förvaltningarna och bolagen under respektive lagparagraf.
  3. 3. Rapporten ska uppdateras årligen av SLK och levereras till kommunstyrelsen inför budgetprocessen.

  Alla kommuner är enligt svensk lag skyldiga att ha vissa verksamheter. Det finns med andra ord ett minimikrav som Göteborgs kommuns budget måste innehålla. Alla andra verksamheter utöver detta är frivilliga och beslutas efter politiska prioriteringar.

  SKL listar dessa obligatoriska områden:

  • Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)
  • För-, grund- och gymnasieskola
  • Plan och byggfrågor
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Renhållning och avfallshantering
  • Vatten och avlopp
  • Räddningstjänst
  • Civilt försvar
  • Biblioteksverksamhet
  • Bostäder

  För att få en övergripande bild av de lagstyrda verksamheterna behöver man en strukturerad och hanterbar rapport av dessa verksamheter samt deras lagstadgade kostnader. Detta kan uppnås om samtliga förvaltningar och bolag ges i uppdrag att redovisa dessa kostnader. Redovisningen ska ske genom rapporter som innehåller rubriceringar med hänvisning till respektive lagparagraf.

  Läs hela vårt yrkande här.

  Mer info
 • Vad menar du egentligen – Axel Josefson (M)?

  Av jorgen.fogelklou den 14 maj, 2019
  0

  Publicerad 14 Maj 2019 på GP https://www.gp.se/debatt/vad-menar-du-egentligen-axel-josefson-m-1.15051671

  I debatten om IS-terroristerna ägnar sig Axel Josefson (M) åt läpparnas bekännelse. Han säger en sak men agerar precis tvärtom, gång efter gång, skriver Jörgen Fogelklou (SD).

  Det är välkommet att Axel Josefson (M) äntligen säger ifrån om IS-terrorister, men för mig låter det enbart som läpparnas bekännelse. I GP den 8 maj skriver Axel ” Vi vill självklart inte ha IS-anhängare här. De är inte välkomna till Göteborg.” Det låter bra men hur har Axel Josefson och de styrande i Göteborg agerat?

  Den 27 maj röstade Axel nej till Sverigedemokraternas förslag, att alla partier gemensamt skulle ta ställning och Göteborg stad deklarera att inga IS- terrorister är välkomna hit. Göteborg skulle med detta sänt ut en tydlig signal att den politiska ledningen inte tolererar de brott mot mänskligheten som IS har utfört. Varför röstade Axel Josefson nej till detta förslag?

  De personer som återvänder från konfliktområden gör det till miljöer de en gång lämnat – miljöer som finns kvar. Orden är från ”Säkerhetspolisens arbete med extremism och återvändare” från april 2019.

  Axel Josefson har även röstat nej till att utreda om ett propagandaförbud för IS skulle kunna införlivas i vår lokala ordningsstadga. Han skriver att ”Tyvärr har staten Sverige varit saktfärdig med att få rätt lagar på plats.” och att ”Göteborg stad skall göra vad vi kan”.

  Detta rimmar illa med hur han agerar. På kommunstyrelsens möte 8 maj, röstade Axel Josefson mot det han själv säger. Sverigedemokraterna ville att Göteborgs stad skulle be regeringen skynda på lagstiftningen gällande IS-terrorister. Josefson ansåg inte att staden behövde göra detta.

  Skarpa förslag röstas ned
  Vid mötet yrkade Sverigedemokraterna att socialtjänsten ska vara skyldig att rapportera till polisen vid kännedom om IS-terrorister, samt återrapportera till oss politiker (infördes nyligen i Stockholm). Axel Josefson och Alliansen röstade ner detta förslag. Han säger en sak, men visar genom handling något helt annat.

  SD har under denna och förra mandatperioden lagt skarpa förslag angående IS och IS-terrorister. Axel Josefson och Moderaterna har hitintills varit tysta och röstat nej till de förslag som vi lyft. I en interpellation ställd i år till Axel Josefson svarar han skriftligt:

  ”Jag ser det som en av mandatperiodens viktigaste uppgifter att ta tillvara erfarenheterna från IS-resorna för att göra staden bättre på att förhindra framtida rekrytering.”

  Exakt hur har Axel Josefson och de styrande tänkt sig lösa ”mandatperiodens viktigaste uppgift” om ni fortsätter rösta ner de skarpa förslag på åtgärder som vi faktiskt levererar? Är det den berömda SD-skräcken, eller är ”mandatperiodens viktigaste uppgift” bara tomma ord på ett papper?

  Jörgen Fogelklou (SD)
  kommunalråd, Göteborg

  Mer info
 • Sanera Västerhavet från framtida miljökatastrof

  Av jorgen.fogelklou den 13 maj, 2019
  0

  Publicerad 13 maj 2019 på GT Debatt https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/sanera-vasterhavet-fran-framtida-miljokatastrof/

  Sanera Västerhavet från framtida miljökatastrof

  Cirka 20 000 ton kemiska stridsmedel dumpades efter andra världskriget på havsbotten utanför Måseskär. Detta är en förestående naturkatastrof i vårt närområde, skriver Jörgen Fogelklou (SD) och Björn Tidland (SD).

  Miljön har seglat upp som en av de viktigaste frågorna inför det stundande Europaparlamentsvalet. Det går inte en dag utan att vi läser om klimatkris, skolstrejker eller plast i våra hav. Vi ser dagligen bilder av miljöproblem runtom i världen. Miljöfrågan eller frågorna som det faktiskt handlar om måste tas på största allvar. Både lokalt och på EU nivå.

  Som politiker är ett av vårt ansvar att fördela skattemedel till att bekämpa olika miljöproblem. Vår ingång är att medel skall gå dit de gör bäst nytta. Ett av problemen är att det tyvärr finns alldeles för många problem som måste åtgärdas.

  Exempelvis Östersjön med sin bottendöd, ett hav som sakta håller på att kvävas. Gigantiska öar av plast som flyter omkring på världshaven och fiskar och fåglar som dör med magarna fulla av plast. Många är vi som är oroade. Många är vi som insett att vi nu måste gå från ord till handling. Här kan vi lokalpolitiker faktiskt göra skillnad.

  Men miljöhoten består även av gamla synder. Cirka 20 000 ton kemiska stridsmedel dumpades efter andra världskriget på havsbotten utanför Måseskär. Detta är en förestående naturkatastrof i vårt närområde. Bombskalen med kemiska stridsmedel rostar sakta men säkert sönder och stora mängder senapsgas har redan läckt ut i Västerhavet. Senapsgasen ligger i klumpform i bottensedimenten och den arsenik som senapsgasen blandades ut med sprids från behållarna.

  Fiskebåtar som trålar vid dumpningsplatserna riskerar att riva upp de kemiska stridsmedlen, som sedan sprids vidare med vattenströmmarna. Det är ett faktum att gifterna passerar över i matfisk. Ingen vill att kemiska stridsmedel ska hamna på matbordet.

  Senapsgasen tränger lätt in i kroppen och kan ge tredje gradens brännskador, leda till blindhet och lungskador. De som dör direkt gör det till följd av andningsproblem eller hudproblem. Vårt DNA förstörs och långsiktigt innebär detta en kraftigt förhöjd cancerrisk.

  Både djurliv och människoliv står på spel. En skärgårdsidyll riskerar att bli kontaminerad för en lång tid framöver.

  Åtgärder som ”En utredning om fiskeförbud i området pågår” är inte tillräckligt. Vraken och dumpningsplatserna måste saneras. Vi kan inte låta dessa kemiska stridsmedel ligga begravda på havets botten. Om vi ingenting gör är frågan inte längre om, utan när vi får en naturkatastrof på halsen. En katastrof i vårt närområde som vi hade kunnat förhindra. Vi behöver inte fler politiker som i framtiden, med facit i hand, konstaterar att ”vi var naiva”.

  Miljön i Västerhavet är en akut fråga som berör oss alla, även kommande generationer. I Göteborg lyfte Sverigedemokraterna frågan i kommunstyrelsen i början av maj. I ett remissvar till länsstyrelsen ville vårt parti lägga till problematiken med dumpad senapsgas som tydligt deklarerade att Göteborgs Stad är oroad över situationen med dumpade stridsmedel i Västerhavet.

  Det är häpnadsväckande att alla partier, men i synnerhet Miljöpartiet, valde att ignorera denna annalkande marina naturkatastrof. Alla partier röstade nej till SD:s förslag. Helt utan kommentarer.

  Många av miljöproblemen är globala och måste lösas tillsammans över nationsgränserna. Det är alla partier överens om.  Här spelar till exempel samarbete mellan de europeiska länderna en central roll. Alla måste hjälpas åt, globalt som lokalt. Men hur ska vi kunna lösa dessa utmaningar om övriga partier i Göteborg inte vågar stödja bra, vettiga förslag bara för att de kommer från oss sverigedemokrater?

  Signalpolitik, som att utlysa ett ”klimatnödläge” och att förbjuda sugrör, ger kanske dessa partier röster, men att samarbeta och sanera Västerhavet från det akuta miljöproblemet skulle rädda liv och miljö. På riktigt!

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Oppositionsråd i Göteborg

  Björn Tidland (SD)
  Ledamot Park- och Naturnämnden Göteborg

  Mer info
 • Sätt stopp för linbanan

  Av jorgen.fogelklou den 11 maj, 2019
  0

  Publicerad 11 maj 2019 på GT debatt https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/satt-stopp-for-linbanan/

  Sätt stopp för linbanan

  Sluta slösa bort våra pengar på overkliga prestigeprojekt, skriver sverigedemokraterna Håkan Lösnitz och Anders Strand.

  När prestigen tar över det sunda förnuftet. Så skulle man kanske kunna beskriva det pengaslukande, högsvävande projektet linbana över Götaälv.

  Göteborg växer och det gör den på båda sidorna av älven. Detta kommer att medföra utökat kollektivtrafikåkande runtom i staden, men även över älven. Det byggs i skrivande stund två nya älvförbindelser. Både en ny vägtunnel för att avlasta Tingstadstunneln samt en ny Götaälvbro för att ersätta den gamla, snart 80-åriga bron, som tjänat oss väl.

  Utöver detta har vi Älvsnabben som regelbundet kör över älven med passagerare, men allt detta är inte tillräckligt enligt alla beräkningar. Det krävs nya kommunikationsleder.

  År 2011 kom det ett förslag ur en medborgardialog om att till Göteborgs 400-årsjubileum bygga en linbana över älven. Detta i sin tur ledde 2014 till en åtgärdsvalsstudie. Så sent som 2015 var det inte klart om linbanan skulle drivas kommersiellt, som kollektivtrafik eller en kombination.

  I sin iver över detta nya prestigeprojekt gjorde trafikkontoret i Göteborg först en kostnadsutredning, där en oberoende utredare kom fram till att kostnaden skulle bli 1,1 miljarder kronor eller 1,25 miljarder i 2019 år prisnivå. Viktigt att redan nu nämna är att i den utredningen utelämnades ett antal nödvändiga poster som inte gick att prissätta. Det gällde bland annat privat mark- och fastighetslösen och kostnader för anpassning av omkringliggande trafiklösningar.

  Projektet togs upp i den så kallade Sverigeförhandlingen med målsättningen att staten skulle finansiera hälften, men så blev tyvärr inte fallet. Överenskommelsen blev att staten gick in med 270 miljoner kronor, det vill säga 25 procent, och de resterande 830 miljonerna skulle delas lika mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Detta avtal klubbades i regionen i november 2017, i Göteborgs kommun i december 2018 och regeringen tog slutligen sitt beslut i juni 2018.

  Så långt verkar allt vara relativ frid och fröjd, men så kom det en ny kostnadsredovisning i mars 2019, där det helt plötsligt visar sig att i 2019 års prisnivå, kommer projektet att kosta totalt 4 670 miljoner kronor, en ökning med 3 429 miljoner.

  Utöver detta har även driftskostnaderna stigit från tidigare beräknade 41 till 52 miljoner kronor till cirka 100 till 126 miljoner. Detta kommer att medföra att kostnadstäckningsgraden för Västtrafik skulle bli ca 30 procent om alla resor räknas som en ny intäkt. Med dessa nya fakta på bordet krävs det ingen raketforskare för att räkna ut att detta projekt nu är ekonomiskt omöjligt att genomföra. Då har vi dessutom inte nämnt säkerhetsaspekten.

  För vad händer om någon till exempel börjar ofreda, hota eller våldföra sig på någon 75 meter upp i luften ovanför älven i en obemannad kabin? Eller vad händer när det blåser i vår vackra stad?

   

  Det finns i dagsläget två alternativ.

  Alternativ A innebär att dra i nödbromsen och helt stoppa projektet, räkna hem förlusterna (cirka 70 till 100 miljoner kronor) och börja utreda andra alternativ.

  Alternativ B innebär att fortsätta utreda linbana fast en billigare variant för cirka halva priset. Detta kommer ändå att bli minst dubbelt så dyrt som grundförslaget. Att fortsätta den utredningen kommer att kosta cirka 15 till 45 miljoner och var dessa pengar skall tas ifrån är fortfarande osäkert. När vi utrett klart finns det kanske bara pengar kvar som räcker till en liten roddbåt?

  Göteborgs Trafiknämnd valde att förorda alternativ B, medan Västtrafik valde alternativ A.

  Nu skall frågan avgöras i regionstyrelsen och där förordar också tjänstemännen A, trots detta så är förslag till beslut alternativ B. Motiveringen till att B-förslaget ligger på regionstyrelsens bord är att Göteborg för sin egen del redan har beslutat att de vill fortsätta att utreda.

  Vi sverigedemokrater säger att nog är nog. Sluta slösa bort våra pengar på overkliga prestigeprojekt. Nu måste vi se verkligheten i vitögat och göra de rätta prioriteringarna. Sverigedemokraterna kommer att rösta på alternativ A, vilket innebär att omedelbart stoppa projektet och i stället utreda andra alternativ.

  Håkan Lösnitz (SD)
  Oppositionsregionråd Västra Götalandsregion

  Anders Strand (SD)
  Ledamot regionutvecklingsnämnden och i fastighetsnämnden samt ersättare i kollektivtrafiknämnden i VGR.

  Mer info
 • En snäv och nedbantad verksamhet behöver stabila och fungerande arbetsverktyg.

  Av jorgen.fogelklou den 24 april, 2019
  0

  Från och med 1 maj vill kommunen införa ett nytt IT-system inom hemtjänsten ”PluGo”. Sverigedemokraterna har tidigare lagt en interpellation till kommunfullmäktige där vi påpekar svårigheterna med att införa ett bristfälligt IT-system. Det gläder oss att även andra partier nu har anammat samma linje som Sverigedemokraterna och ser svårigheterna med att införa PluGo 1.a maj 2019.

  PluGo är ett nytt IT-stöd för planering och uppföljning i hemtjänsten, en app. i mobiltelefonen och ett Tactivoskal (ett hölje runt mobilen som används för inskanning).

  Med införandet av PluGo gäller ersättning för utförd omsorgstid. Det innebär i praktiken att det enskilda hemtjänstlaget får betalt för den tid som scannas av när man går in och ut ifrån vårdtagaren. Det här tycker vi är bra ur vårdtagarens perspektiv. Givetvis ska man som vårdtagare inte behöva betala mer än för den faktiska tid man får hjälp i hemmet.

  Däremot är det olyckligt att man vid införandet av ett nytt system inte tagit höjd för personalens restid eller vårdtagarens dagsform. Hälsotillstånd kan variera kraftigt från dag till dag vilket kan påverka omsorgstiden. Det finns inte utrymme till oförutsedda händelser såsom ett larm från omsorgstagare. Detta kan inträffa vid fallolyckor, hastigt insjuknande osv. När man parallellt har en krånglande teknik, begränsar det arbetstiden ännu mer istället för att vara en tillgång.

  Vid Kommunstyrelsemötet 2019-04-24 röstade vi bifall till att att pausa denna ersättningsmodell till dess att tekniska förutsättningar finns på plats. Kommunstyrelsen tillsammans med våra olika stadsdelsnämnder och nämnden för Intraservice bör göra en ny bedömning när problemen med IT-systemet varaktigt lösts.

  Mer info

Sverigedemokraterna Göteborg i bild

Vill du se mer av oss?

https://www.youtube.com/channel/UCLPYP-sWdw_UJ_Gee25BMLQ

https://www.facebook.com/SDGoteborg/