Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 3

Sverigedemokraterna

 • En snäv och nedbantad verksamhet behöver stabila och fungerande arbetsverktyg.

  Av jorgen.fogelklou den 24 april, 2019
  0

  Från och med 1 maj vill kommunen införa ett nytt IT-system inom hemtjänsten ”PluGo”. Sverigedemokraterna har tidigare lagt en interpellation till kommunfullmäktige där vi påpekar svårigheterna med att införa ett bristfälligt IT-system. Det gläder oss att även andra partier nu har anammat samma linje som Sverigedemokraterna och ser svårigheterna med att införa PluGo 1.a maj 2019.

  PluGo är ett nytt IT-stöd för planering och uppföljning i hemtjänsten, en app. i mobiltelefonen och ett Tactivoskal (ett hölje runt mobilen som används för inskanning).

  Med införandet av PluGo gäller ersättning för utförd omsorgstid. Det innebär i praktiken att det enskilda hemtjänstlaget får betalt för den tid som scannas av när man går in och ut ifrån vårdtagaren. Det här tycker vi är bra ur vårdtagarens perspektiv. Givetvis ska man som vårdtagare inte behöva betala mer än för den faktiska tid man får hjälp i hemmet.

  Däremot är det olyckligt att man vid införandet av ett nytt system inte tagit höjd för personalens restid eller vårdtagarens dagsform. Hälsotillstånd kan variera kraftigt från dag till dag vilket kan påverka omsorgstiden. Det finns inte utrymme till oförutsedda händelser såsom ett larm från omsorgstagare. Detta kan inträffa vid fallolyckor, hastigt insjuknande osv. När man parallellt har en krånglande teknik, begränsar det arbetstiden ännu mer istället för att vara en tillgång.

  Vid Kommunstyrelsemötet 2019-04-24 röstade vi bifall till att att pausa denna ersättningsmodell till dess att tekniska förutsättningar finns på plats. Kommunstyrelsen tillsammans med våra olika stadsdelsnämnder och nämnden för Intraservice bör göra en ny bedömning när problemen med IT-systemet varaktigt lösts.

  Mer info
 • Göteborg stad hemställan till regeringen angående IS Terrorister.

  Av jorgen.fogelklou den 15 april, 2019
  0

  SD Göteborg har idag skickat in ytterligare ett initiativärende till kommunstyrelsen vad gällande IS terrorister.

  Förslag till beslut

  I kommunstyrelsen

  •  Kommunstyrelsen beslutar att Göteborg stad snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige. Detta för att visa att även vi kommunpolitiker tar landets och medborgarnas säkerhet på största allvar.

  Yrkandet
  Nu när IS-Kalifatet i stort sett är besegrat finns det ett antal tillfångatagna IS-terrorister med svenskt medborgarskap som sannolikt kommer att återvända till Sverige om de får chansen då de inte riskerar straff i Sverige om det inte kan bevisas att de begått några brottsliga handlingar i t.ex. Syrien eller Irak.

  Svenska medborgare som stridit för mördarsekten IS ska naturligtvis till varje pris förhindras att någonsin mer sätta sin fot på svensk mark. Samtliga av landets välrenommerade terrorforskare och säkerhetsexperter har sedan länge varnat för återvändande IS-terrorister. Nu senast larmade SÄPO om att 41 kommuner kan tvingas ta emot dessa IS-terrorister. Göteborg är en av dessa utpekade kommuner.

  Debatten om återvändande IS-terrorister pågår just nu för fullt runt om i landet. Det finns en tydlig folklig opinion att omnämnda terrorister inte ska vara välkomna tillbaka till Sverige. Regeringen verkar inte ha någon plan att hantera denna situation.

  Enligt Kommunallagen ska kommuner handha angelägenheter av allmänt intresse med anknytning till kommunens områden och dess invånare. Sverigedemokraterna menar att frågan om återvändande IS-terrorister är i allmänhetens intresse och har största betydelse för Göteborg stads invånares trygghet.

  Den 14 mars uppmärksammade media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel och mord efter återkomsten till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi kommunpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS-terrorister återvänder till Sverige. Det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige. Vi måste därför påverka riksdagen. En av de saker Göteborg stad skulle kunna göra utan att ge sig in i juridiska gråzoner eller bryta mot gällande lagstiftning, är att tydligt uttrycka att dessa mördare inte är välkomna till Göteborg. Det är beklagligt att Sverigedemokraternas yrkande gällande detta inte bifölls i kommunstyrelsen den 27 Mars.

  Mer info
 • Interpellation till Axel Josefsson (M) kommunstyrelsens ordförande ang IS terrorister

  Av jorgen.fogelklou den 12 april, 2019
  0

  Idag (2019-04-12) har SD Göteborg skickat in följande interpellation ställd till Axel Josefsson (M), detta med anledning av debatten om ”återvändande” IS-terrorister.

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående återvändande IS-terrorister till Göteborg.

  Runt 300 personer har sedan 2012 rest till konfliktområden runt Syrien och anslutit sig till IS, den islamska staten. Ungefär hälften av dessa tros redan ha återvänt till Sverige.

  Nyligen kunde vi, enligt SÄPO, ta del av att 41 kommuner redan kan eller kommer tvingas hantera svenskar som rest till IS-kontrollerade områden. Göteborg är en av de utpekade kommunerna.

  Vi vet sedan tidigare att Göteborgs stad har exporterat flest IS-terrorister av alla Sveriges kommuner.  Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om hur Göteborg bör ställa sig till IS och IS-terrorister. Vi har motionerat om förbud mot IS-propaganda. Vi har yrkat i kommunstyrelsen att vi som politiker ska uttala oss om att IS-terrorister inte skall känna sig välkomna till Göteborg.  Nu senast yrkade SD på att social resursnämnd skall vara skyldig att anmäla misstänkta terrorister till polisen. Detta har Stockholm redan valt att göra.

  Ett initiativ som den välkände terrorforskaren Magnus Ranstorp välkomnar.

  ”– En eloge till den politiska ledningen i Stockholm. Det här visar vad som går att göra om man inte är passiv utan visar ledarskap. Det här är en politik som skapar förutsättningar för att få resultat. Det är precis det här vi behöver. Malmö, Göteborg och Örebro borde studera hur Stockholm gör”, slut citat.

  I GP den 11 april 2019 säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson (M) att några sådana planer inte finns i Göteborg. ”-Vi har inte upplevt att det finns ett behov av det”

   

  Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  Hur många återvändande IS terrorister finns det idag i Göteborg?

  Hur många fler förväntas komma de närmaste åren?

  Vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra att dessa terrorister, ofta hyllade i sina egna kretsar, inte utför bestialiska gärningar i Göteborg?

  Hur väl fungerar Göteborg Stads arbete med att förebygga och förhindra återrekrytering till våldsbejakande terrororganisationer?

  Tycker kommunstyrelsens ordförande att en ”orosanmälan” är tillräckligt för att bekämpa återvändande IS-terrorister?

  Hur säkerställer Göteborg Stad att bidrag inte betalas ut till föreningar som visar stöd för eller har kopplingar till olika terrororganisationer och antidemokratiska krafter? (Exempelvis Islamska brödraskapet, studieförbundet Ibn Rushd).

  Utöver det som Göteborg Stad redan gör idag, finns det andra saker som kommunstyrelsens ordförande vill se att Göteborg Stad gör för att förhindra rekrytering till våldsbejakande terrororganisationer?

   

   

  Jörgen Fogelklou
  Ledande oppositionsråd Göteborg (SD)

  (Interpellationen i PDF-format här)

  Mer info
 • Initiativärende till nästa kommunstyrelse

  Av jorgen.fogelklou den 8 april, 2019
  0

  Till nästa kommunstyrelsemöte har sverigedemokraterna Göteborg skickat in följande initiativärende att ta ställning till:

  Yrkande: Införa ett nytt tvingande arbetssätt inom socialnämnden i Göteborgs kommun att anmäla till polisen vid kännedom eller misstanke om att någon varit delaktig i IS-relaterad brottslighet.

  Förslag till beslut

  I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

  1. Social resursnämnd  skall vara skyldig att rapportera till polisen/åklagare då de får kännedom eller misstanke om att någon begått eller varit delaktig i IS-relaterad brottslighet och/eller krigsförbrytelser.

  Yrkandet

  Stockholms stad har beslutat att inleda ett samarbete med polis och åklagare, detta för att försöka hantera problematiken kring de som återvänt från terrorgruppen IS.

  Man har beslutat om att ett förändrat arbetssätt inom socialnämnden som innebär att socialnämnden skall tipsa polisen när de får kännedom om eller misstänker att någon varit delaktig i terrorhandlingar inom/för IS och återvänt.

  Det förändrade arbetssättet har ett tydligt politiskt stöd i Stockholm stad där Stockholms moderata finansborgarråd Anna König Jerlmyr och socialborgarrådet Jan Jönsson från Liberalerna har uttalat sig mycket positivt om arbetssättet i Sveriges radio och Sveriges television. Andra som uttalat ett tydligt stöd för arbetsmetoden är chefsåklagare Lise Tamm vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet liksom polisens krigsbrottskommission vilka välkomnar samarbetet.

  Därutöver applåderar även den välkände terrorforskaren Magnus Ranstorp initiativet.

  I TT säger han citat:

  ”– En eloge till den politiska ledningen i Stockholm. Det här visar vad som går att göra om man inte är passiv utan visar ledarskap. Det här är en politik som skapar förutsättningar för att få resultat. Det är precis det här vi behöver. Malmö, Göteborg och Örebro borde studera hur Stockholm gör”, slut citat.

  Sverigedemokraterna yrkar på att Göteborg skall uppvisa samma ansvarstagande ledarskap och genast införa samma arbetssätt även här i Göteborg.

  De styrande politikerna i Göteborgs Stad får nu återigen en unik möjlighet att visa att man står på rätt sida av historien.

  Yrkandet i Word-format:

  Mer info
 • Rödgröna protester mot resultat av sin egen politik

  Av jorgen.fogelklou den 9 mars, 2019
  0

  Publicerad 2019-03-09 i GT https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/rodgrona-protester-mot-resultat-av-sin-egen-politik/

  Rödgröna protester mot resultat av sin egen politik

  Att SDN Örgryte-Härlanda nu ligger efter med sin ekonomi beror till stor del på en ansvarslös hantering och felprioriteringar av de rödgröna under tidigare mandatperiod, skriver Jörgen Fogelklou och Agneta Kjaerbeck vid Sverigedemokraterna i Göteborg i en replik till Vänsterpartiet och Miljöpartiet i SDN Örgryte-Härlanda.

  Det är märkligt att Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu klagar på alliansens budget. En budget som de själva, genom ett valtekniskt samarbete med alliansen, var med och släppte igenom. V och MP tyckte alltså att alliansens budget var bättre än Socialdemokraternas. En socialdemokratisk budget de själva varit med och tagit fram året innan.

  Att SDN Örgryte-Härlanda nu ligger efter med sin ekonomi beror till stor del på en ansvarslös hantering och felprioriteringar. Under 2016 betalade Göteborg bland annat ut 175 miljoner kronor för platser till nyanlända som aldrig användes. Samtidigt som extremt dyra modulhus byggdes vid Askimsviken.

  Otaliga är de tvivelaktiga affärer staden har begått, både moraliskt och ekonomiskt. Vi behöver bara nämna kamelfarmen som ett exempel. Vi sverigedemokrater har länge förordat att återinföra det så kallade tjänstemannaansvaret. Det skulle råda bot på mycket.

  SDN Örgryte-Härlanda redovisade 2018 ett minusresultat på 29,1 miljoner. Man har nu ett negativt kapital på 17,9 miljoner som måste återställas 2019. För detta krävs strama åtgärder som tyvärr kommer att drabba främst barn, äldre och anställda inom hemtjänsten i Örgryte-Härlanda. Detta är sannerligen inga roliga beslut att ta, men återställande av kapital är nödvändigt för att inte ge större konsekvenser till nästa år.

  V och MP har i högsta grad varit delaktiga i detta enorma resursslöseri av skattebetalarnas pengar under tidigare budgetår. Nu hävdar V och MP att man borde gått på deras budgetförslag, där 300 miljoner mer fördelades till stadsdelssektorn. De menar på att åtstramningar hade varit ett faktum oavsett, men åtgärder hade inte ”behövt vara så drastiska och lika kännbara för verksamheterna”.

  Vi kan inte låta bli att förbluffas över att de rödgröna först är delaktiga i att köra ekonomin i botten för att sedan ha mage att klaga på resultatet. Dessutom klagar de på en budget som de själva släppt fram. Nu när de inte längre styr staden har V och MP plötsligt 300 miljoner mer att fördela.

  Vart hittar man dessa pengar? Det liknar sagan om Pojken med guldbyxorna, han med oändliga resurser. Där pojken i detta fall symboliserar oss skattebetalare. För det har alltid varit vänsterns lösning: högre skatt. Problemet med socialism är att förr eller senare tar andras pengar slut.

  Med en sverigedemokratisk politik, hade vi aldrig stått inför dessa beslut. Vi hade prioriterat annorlunda från början. Vi hade satt barn, sjuka och äldre före invandringens kostnader.

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Oppositionsråd i Göteborgs kommunstyrelse

  Agneta Kjaerbeck (SD)
  Ledamot SDN Örgryte-Härlanda

  Mer info