Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 2

Sverigedemokraterna

 • SD vill att hela Göteborg undantas från EBO lagen

  Av jorgen.fogelklou den 28 januari, 2020
  0

  Göteborg måste få en paus i mottagandet av nyanlända. Därför lägger vi sverigedemokrater nu en motion om att hela Göteborg skall undantas från EBO lagen. En möjlighet som öppnades den 1/1 2020. Flera andra kommuner, så väl borgerliga som socialdemokratiskt styrda kommuner har redan aviserat att man vill ansöka om undantag för hela sin kommun. Att enbart peka ut vissa platser i kommunen är inte en hållbar lösning.

  Jörgen Fogelklou oppositionsråd och gruppledare för  SD kommenterar:
  – Vi behöver undanta hela kommunen, annars är risken att man bara flyttar runt problemet,
  Genom att motionera om detta istället för att yrka i kommunstyrelsen, ger vi den styrande koalitionen i Göteborg möjlighet att själva inkomma med ett eget yrkande i ärendet till kommunstyrelsen. Ett yrkande från oss skulle nämligen per automatik röstats ned.

  Motionen i sin helhet (pdf)

  Hemställan till Migrationsverket att undanta hela Göteborg från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende.

  Förslag till beslut

  I kommunfullmäktige:

  1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna in anmälan till Migrationsverket om att hela Göteborgs kommun ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Yrkandet

  Regeringen överlämnade i september 2019 en proposition (20l9/20:10) till riksdagen om att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende (EBO) ska begränsas i vissa områden.

  Förslaget innebär en ny reglering (§ 10 a) i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. vilket innebär att om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i ett område med socioekonomiska utmaningar, ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Förslaget syftar till att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och till att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska.

  Den indragna dagersättningen gäller endast för nya asylsökande som efter den 1 juli 2020 bosätter sig i ett område med socioekonomiska utmaningar. Om asylsökande redan bor i EBO i område som sedan klassas som ett område med socioekonomiska utmaningar behåller vederbörande rätten till ersättning. Vid flytt till annan bostad i samma område förlorar personen däremot rätten till ersättning.  Vidare, om området inte längre räknas som socioekonomiskt utsatt, återfås rätten till dagersättning. Dagersättningen uppgår till 71 kr per dag för en vuxen asylsökande person och ska täcka alla kostnader för mat, sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar, kläder, skor, förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

  Situationen i Göteborgs stad

  Göteborgs stad har under många år haft ett högt mottagande av asylsökande och EBO-lagstiftningen har lett till trångboddhet och bristande integration då nyanlända valt att söka sig till kommuner där det redan bor många invandrare. Många anser att det är bättre att bo med släktingar och landsmän, men boendelösningarna för dessa familjer blir ofta temporära och orsakar trångboddhet med ökad psykosocial problematik som följd. De finns vidare en påtaglig risk för familjerna att hamna i en slitsam flyttkarusell med oseriösa c/o-adresser, tillfälliga sovplatser och oegentlig handel med hyreskontrakt.

  EBO innebär inte bara en sämre chans till integration för de nyanlända utan också för värdfamiljer. Allra hårdast drabbas barnen. Små barn får inte plats att leka inomhus och skolbarnen har svårt att hitta en plats för skolarbetet, vilket riskerar att försämra deras möjlighet till betyg och fullständig skolgång.

  Göteborgs stad avser undanta hela Göteborgs kommun från asylsökandes möjligheter till att få dagsersättning för att bo i eget boende. Då främst för att minska asylsökandes socioekonomiska utsatthet, men även för att undvika att asylsökande skriver sig på en adress – sedan bor på en annan. Man vill även stävja svarthandel med hyreskontrakt. Genom att undanta hela kommunen från EBO, istället för att välja ut specifika stadsdelar, minskas risken för att specifika geografiska områden i kommunen stigmatiseras.

  Göteborgs socioekonomiska utmaningar

  Intentionerna i propositionen om asylsökandes möjligheter att bo i eget boende är att ”[…]få fler asylsökande att bo där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att därigenom minska de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende.”

  Göteborgs socioekonomiska situation är mycket hårt ansträngd idag. Det finns inte rimliga förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande. Göteborg har sedan lång tid präglats av svåra socioekonomiska utmaningar som förvärrats av ett högt mottagande av flyktingar.

  I figurerna nedan visas att Göteborg är en av de kommuner i landet som har absolut störst andel vuxna biståndsmottagare 2018 med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader av året). Under 2018 var 47,7% av de som fick ekonomiskt bistånd personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.


  Källa: Kolada (N31814)

  Sammanfattning och bedömning

  Enligt propositionen (20l9/20:10) framgår att områdesbegränsningar bör vara så snäva som möjligt. Inte omfatta fler områden än nödvändigt, samt att de socioekonomiska utmaningarna bör vara påtagliga i området och leda till en generell påverkan på de socioekonomiska förutsättningarna.

  SCB har fått i uppdrag att innan 30 april 2020 ta fram områdesdetaljer som ska ge vägledning vid klassning av områden framåt (bl.a. utbildningsnivå, arbetslöshet och andel mottagare av försörjningsstöd). Då det ännu inte finns någon lagstiftning eller nationella riktlinjer som reglerar hur dessa områden ska avgränsas är det upp till varje kommun att utifrån sina förutsättningar fatta beslut i frågan.

  Göteborg stad bör göra samma bedömning (som flertalet andra kommuner redan gjort) att det inte är rimligt utifrån stadens övergripande socioekonomiska struktur, att avgränsa EBO-områdena till vissa utvalda bostadsområden. Göteborg stad är en kommun som i sin helhet fortsatt har stora utmaningar utifrån utbildningsnivå, arbetslöshet och bidragsberoende varför hela stadens samlade geografiska område ska betraktas som ett område med socioekonomiska utmaningar och därmed inte tillämpligt för boende enligt EBO.

  Jörgen Fogelklou
  Gruppledare Sverigedemokraterna

   

  Mer info
 • Gott nytt år!

  Av pernillaborjesson den 31 december, 2019
  0

  Mer info
 • SD begär på extra val i Göteborg.

  Av jorgen.fogelklou den 6 november, 2019
  0

  Under fullmäktigemötet i måndags, som av media och många inblandade beskrivits som kaosartat steg SD fram som de vuxna i rummet och yrkade på att ett extra val skall hållas i Göteborg.

  ”Göteborgarna gav oss ett resultat den 9 sep 2018. Den parlamentariska situationen är idag exakt den samma som då. Ingenting har förändrats, eller kommer förändras pga av att partier nu försöker stoppa den styrande minoritetens budget”
  Kommenterar SDs kommunalråd Jörgen Fogelklou.

  Han fortsätter, ”Om man på allvar vi få till en ny parlamentarisk sammansättning, och få till en egen budget vore det hederligaste att göra att rösta för att ett extra val kan hållas. Det borde varje oppositionsparti ställa sig bakom. Vi räds inte ett eventuellt extra val. Vi är övertygade om att vår politik är den bäste för göteborgarna.”

  På nästa fullmäktige, den 13/11 kommer vårt ärende om extra val upp. Vi kommer, som det oppositionsparti vi är, rösta för ett extra val.
  Nu får övriga partier bekänna färg. Är de i opposition och vill hoppa fram i förarsätet, eller är de nöjda med att sitta i baksätet?

  Mer info
 • Bilar som brinner

  Av pernillaborjesson den 18 september, 2019
  0

  Ännu en gång brinner det i Göteborg.

  Igår brann många bilar ner till bara skelett och lika många blev brandskadade i Askim. Vilka utför detta och vad vinner de egentligen på att förstöra andras egendom är en fråga jag själv ställer mig. Jag likt många andra har en och annan teori men vad hjälper det. Det är just den känslan av hjälplöshet som förtär mig och många andra som är oroade över den typ av kriminalitet som utvecklar sig i staden. Sådana känslor som hjälplöshet och frustration över situationer likt detta är inte till någon hjälp och ibland undrar jag även hur mycket skillnad man gör som politiker i staden. Sverigedemokraterna motionerar och yrkar ständigt för åtgärder som ska göra Göteborg säkrare och tryggare för de laglydiga medborgarna. Vi måste ta hårdare tag mot de kriminella. För det är absolut inte frågan om något busstreck, ett busstreck är att palla äpplen på någons tomt. Att bränna upp någon annans egendom och försätta folk, djur och natur i fara är inget annat än en kriminell handling som bör straffas.

  Nu är det såvitt jag vet ännu inte helt klargjort att det verkligen är en kriminell handling som utförts men det var nog inte sista gången bilar eller annans egendom brann. Vi politiker måste bli mer handlingskraftiga och vi medborgare måste ryta ifrån och säga att nu är det nog.

  Det är oerhört tråkigt för de som förlorat sina bilar och jag känner för de som upplever rädsla och otrygghet i sitt närområde.

  Vi i Sverigedemokraterna förstår om ni känner er uppgivna och utan kraft, vi kommer fortsätta kämpa för er, för alla göteborgare som bara vill leva sina liv i trygghet och glädje. För alla göteborgare som följer lagen och bidrar till samhället.

  Min kollega Jörgen Fogelklou, kommunalråd för Sverigedemokraterna Göteborg sade vid bränderna 2018 att i vårt Göteborg bygger vi bilar, vi bränner dem inte.

   

  Pernilla Börjesson

  Distriktsordförande

  Sverigedemokraterna Göteborg

  Mer info
 • Gymnasielagen belastar Göteborgs skattebetalare

  Av jorgen.fogelklou den 5 september, 2019
  0

  Publicerad i GT 2019-09-05 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/gymnasielagen-belastar-goteborgs-skattebetalare/

  Göteborg måste följa upp skolresultaten för att säkerställa att utbildningen för ensamkommande blir ändamålsenlig. Syftet måste vara att gymnasieutbildningarna på sikt leder till riktiga arbeten.

  Den omstridda så kallade gymnasielagen har gett ensamkommande ungdomar möjligheten att stanna i Göteborg och på andra platser i Sverige för att avsluta sina studier. Det finns tydliga lagkrav om godkända studieresultat, men siffror visar att endast en liten andel elever från språkintroduktionen klarar av gymnasiet. Det har väckt starka åsikter och lett till att debatten om de viktiga skolresultaten fallit ur fokus.

  Avsikten med gymnasielagen är att ungdomarna ska avsluta studierna med godkänt resultat. Gymnasielagen är ett hafsverk med desperata lösningar, paketerade i osannolika utbildningsvisioner. En lag som Lagrådet dessutom inte ville godkänna.

  I maj 2019 betalades 195 miljoner ut i tillfälligt kommunstöd, utöver de medel som betalades ut vid årsskiftet (totalt 980 miljoner kronor). För Göteborgs del innebar detta cirka 18,7 miljoner som öronmärks till de 217 ungdomar som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Efter ett beslut i kommunstyrelsen fördelas dessa pengar nu till social resursnämnd. Därifrån kan idéburna organisationer, med arbetssätt avsedda för målgruppen, söka pengar till sitt arbete.

  Sverigedemokraterna i Göteborg har under ärendet yrkat på en tydlig redovisning av de ensamkommande elevernas kunskapsnivåer. Språkintroduktionen är bristfällig. Det saknas fullgod dokumentation om elevernas bakgrund, skolerfarenheter samt språk- och ämneskunskaper – information som är nödvändig för utformandet av en verklighetsförankrad och individanpassad studieplan. Vid investering i elevernas utbildning ska detta på sikt leda till slutförd skolgång med godkända resultat och därefter riktiga arbeten, inte minst för elevernas skull. SD:s högst relevanta förslag om en uppföljning röstades ner av samtliga partier.

  Det är anmärkningsvärt att övriga partier inte vill ha en redovisning av detta. Det vore väl ändå önskvärt att Göteborgs skattebetalare får reda på om deras pengar har gjort någon skillnad, eller om vi återigen kastat pengar i sjön?

  Idag råder avsaknad vad gäller kunskap om kulturella koder och samhällsstrukturer hos många av de ensamkommande. De flesta svenska barn har redan innan skolstart en god uppfattning om hur samhället fungerar. En introduktion om det svenska samhället och vår kultur borde därför vara en självklar obligatorisk del i gymnasiekursen för de personer som omfattas av lagen.

  Gymnasielagen innebär en stor ekonomisk belastning för Göteborgs skattebetalare. Ensamkommande som redan i dag hoppat av gymnasiet kräver tak över huvudet. Om tre-fyra år kan en stor del av dessa (övervägande) män stå utan fullgod gymnasieexamen, vilket leder till svårigheter att skaffa sig ett riktigt arbete.

  Vi har tagit emot en stor skara människor utan asylskäl och vi har låtit dessa stanna tack vare ett illa genomarbetat förslag som klubbades igenom i fjol. Men skulle då dessa unga män inte gå i skolan?  Det här blir vårt slutresultat av en ”låt-gå-mentalitet”, en inkonsekvens i samhället och hos beslutsfattarna. Lägg därtill slarv, uppgivenhet och aktivisters och socialarbetares daltande med människor. Konsekvensanalysen lyser med sin frånvaro och en framtid i utanförskap väntar många. Göteborgs Stad står kvar med en betydande studieskuld.

  SD har på förhand kunnat räkna ut att ensamkommande skulle kunna hamna i fel sällskap, orsaka vårt samhälle stora kostnader och enskilda omfattande lidande. När skolböckerna stängs tar drogförsäljningen ibland vid, tyvärr är det så enkelt.

  Det är viktigt att vi snarast kräver uppföljning av skolresultaten för att säkerställa att utbildningen blir ändamålsenlig och på sikt leder till riktiga arbeten. Det är att ta ansvar. Det är också av yttersta vikt att det riktade stadsbidraget går till de frivilliga organisationer i Göteborg som kan hjälpa till med ett tryggt och hållbart återvändande när dessa unga män får avslag i sin asylprocess.

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Ledande oppositionsråd Göteborg

  Agneta Kjaerbeck (SD)
  Ledamot kommunfullmäktige

  Mer info

Sverigedemokraterna Göteborg i bild

Vill du se mer av oss?

https://www.youtube.com/channel/UCLPYP-sWdw_UJ_Gee25BMLQ

https://www.facebook.com/SDGoteborg/