Ny policy för modersmål i Göteborg | Sverigedemokraterna i Göteborg

Ny policy för modersmål i Göteborg

PRESSRELEASE

SD Göteborg har idag initierat ett ärende om att ändra ”Göteborgs policy för modersmål”.

Modersmål är stipulerat i lagstiftningen och sålunda måste Göteborgs kommun erbjuda det.
Idag erbjuds dock modersmålsundervisning på mycket osäkra grunder, samtidigt som det utgör en stor utgift för Göteborgs kommun. Göteborgs praxis för modersmålsundervisning behöver därför stramas upp och följa de lagar och föreskrifter som finns.

Sverigedemokraterna vill därför nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom ramen för vad lagen säger, istället för det godtycke som idag råder.

SD Kommunalråd Jörgen Fogelklou kommenterar ärendet:
”Genom ett policydokument skulle Göteborgs stad säkerställa att det som är lagstadgat följs, samtidigt som det skulle innebära en lägre kostnad för Göteborg och dess skattebetalare. Göteborg står likt många andra kommuner inför gigantiska nedskärningar inom välfärden om vi inte agerar inför det ekonomiska läget. ”

Kortfattat är det 10 punkter vi anser måste uppfyllas för att man skall erbjudas modersmålsundervisning i Göteborg.

  • 1. Innan modersmål erbjuds ska ett språktest i aktuellt språk införas.
  • 2. Ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte kraven på att ”en vårdnadshavare skall prata modersmålet” samt ”att språket talas i hemmet” uppfylls.
  • 3. Modersmålsundervisning ska inte erbjudas i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar i Göteborg. Det är inte lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen.
  • 4. Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i Skollagen.
  • 5. Förtydliga vad är en ”lämplig lärare”.
  • 6. Sätt en tidsgräns då man skall ha sökt sitt modersmål. 1 oktober och 1 maj är lämpliga datum för att hinna finna en ”lämplig” lärare kommande termin.
  • 7. Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid
  • 8. Se över möjligheterna till fjärrundervisning.
  • 9. Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner.
  • 10. När ovanstående krav väl är uppfyllda, gäller fortfarande kravet på minst 5 sökande i Göteborgs kommun

När eleven och skolan uppfyller ovanstående krav som är tagna eller tolkade från Skollagen samt Skolverkets föreskrifter i frågan så avser Göteborgs stad erbjuda modersmål till de barn som så önskar.

Hela vårt yrkande finns att läsa här!