Motioner och Interpellationer | Sverigedemokraterna i Göteborg

Motioner och Interpellationer

Mandatperiod 2018 – 2022
Här kommer vi löpande lägga ut våra motioner och yrkanden.


Motioner 2020
SD Motion etableringslån 20-02-10
SD Motion angående studieförbundet Ibn_Rushd och kommunala bidrag
SD Motion, utreda kulturarvsgaranti 2020-02-26
SD Motion, Café vattentornet Guldheden, 2020-02-26
SD Motion Hemställan migrationsverket

Motioner: 2019
Motion 400 årsjubileet 2019-10-21
Motion SD Kultur- och parkmiljön i Gulbergsvass 2019-03-13
Motion SD Återvinningsstrategi i Göteborg
Motion SD Varvs och Industrihistoriskt Centrum 2019-10-29
SD Motion Kommunal hjälp med återvandring
SD Motion Kommunal säga upp avtalet med Kviberg
Motion att införa förbud mot böneutrop i Göteborg
Motion ang tiggeriförbud i Göteborg

Enkla Frågor
Fråga till Axel Josefsson ang förvaltningsrättens dom ang tiggeriförbud.

Interpellationer
Interpellation ang återvändande IS-terrorister.

Yrkande kommunstyrelsen  2020

SD yrkande 2020-01-30 beredskap Göteborgs Stad coronavirus
TilläggsYrk SD, Strategisk planering – utredning av facknämndernas organisation, KS 2020-02-26, 2.1.16
Yrk SD 20-01-10 Strategisk planering – utredning av facknämndernas organisation
20-02-17 SD eget yrkande etableringslån
20-02-19 SD yrkande Göteborgs Stads plan för en jämlik stad
Tillägsyrk Sd 20-02-19 barn som förs utomlands
SD Yrk 20-02-19 Gbg Stads Plan mot hemlöshet 2020-2022
SD initiativärende KS 2020-02-26 Behålla cafeverksamheten i vattentornet i guldeheden
SD initiativärende KS 2020-02-26 Avveckla kommunalt stöd till Ibn Rushd
SD Yrkande Avslutning av Linbanan samt ställningstaganden till alternativa lösningar KS 2020-02-26 Ärende 2.1.2
SD Yrkande, till KS 2020-02-05 (ärende 2.1.1) Försäljning av del av fastigheten Björsared 1-2
SD Yrkande, till KS 2020-02-05 (ärende 2.1.10) Nulägesanalys över personalförmåner i förvaltningar och bolag
SD Tilläggsyrkande, till KS 2020-02-05 (ärende 2.1.10) Nulägesanalys över personalförmåner i förvaltningar och bolag
SD Yrkande 20-01-10 Gbg plan för stärkta insatser mot rasism
SD Yrkande 20-01-10 förslag inriktningar öka delaktighet BMSS
SD Återremissyrk, Redov. av uppdrag, förutsättningarna att samla fritidslantbruk på en huvudman, KS 2020-01-15, 2.2.10
SD Yrkande, Avgiftsfria blöjor inom förskolan, KS 2020-01-15
SD Yrkande Motion om Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg KS 2020-01-15 Ärende 3.1
SD Tilläggsyrkande, till KS 2020-01-15 (ärende 2.2.30) Yrkande från D angående öppna platser till media under kommunstyrelsens sammanträden
SD Yrkande Anslutning till Covenant of Mayors KS 2020-01-15 Ärende 2.1.10
SD Yrkande, till KS 2020-01-15 (ärende 3.6) Motion (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken
SD Yrkande, till KS 2020-01-15 (ärende 3.5) Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken
SD Yrkande 20-01-07 motprestationspolicy försörjningsstöd

Yrkande kommunstyrelsen  2019

Initiativärende SD partnerskap shanghai göteborg
SD Yrkande, Stäng alla skolor och underverksamheter som har kopplingar till Vetenskapsskolan/Safirskolan. 
SD Yrkande Göteborgs Stads miljöprogram KS 2019-11-06 Ärende 2.2.5
SD Yrkande, till KS 2019-11-06 (ärende 2.1.3) Hemställan från kretslopp och vattennämnden om att få göra ett överdrag av nämndens del av exploateringsbudget för planperioden 2016 – 2019
SD Yrkande, till KS 2019-11-06 (ärende 2.2.3) Hemställan från trafiknämnden om att skapa en modell för att inarbeta ekonomiska konsekvenser av stadens investeringar i budgetprocessen
SD Yrkande Göteborgs plan för ridsport KS 2019-11-06 Ärende 2.1.6
SD Yrkande Motion Markanvisning KS 2019-11-06 Ärende 3.1
SD Initiativärende 19-10-18 uppsägning av hyresavtal för anvisade nyanlända
SD Yrkande Friluftsbad i Sannegårdshamnen KS 2019-10-23 Ärende 2.2.3
SD Yrkande Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa KS 2019-10-23 Ärende 2.1.6
SD Initiativärende 20191009 Kommuntal nyanlända2020 Göteborg
SD tilläggsyrkande barn och ungdomar som förs utomlands KS 2019-09-11 Ärende 2.2.14
SD Yrkande Paus utmaningsrätt KS 2019-09-11 Ärende 2.1.8
SD Initiativärende Ny modersmålspolicy KS 2019-09-11
SD Redovisa Kommunala verksamheter som styrs av lagkrav KS 2019-09-11
Initiativärende 20190827  inrättande av en kriskommission ang det eskalerande våldet.
SD Yrkande 19-08-15 Utökat statsbidrag för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess SD 
SD Yrkande Stadens jubileumsarbete inför Göteborgs 400-årsjubileum KS 2019-08-28 Ärende 2.2.4
SD Yrkande 2019-05-22, Remittering av Göteborgs stadsplan för insatser mot rasism 2020-2023
SD Yrkande 2019-05-22, Remiss från Justitiedepartementet – Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
SD Yrkande 2019-05-22, yrkande från S angående stadens arbete mot våldsbejakande extremism
SD Yrkande 2019-05-22, översyn av stadens modell för föreningsbidrag
SD Yrkande 2019-05-22, european coalition of cities against racism
SD Yrkande, Rev. riktlinjer styrning, uppföljning, kontroll, (KS, 2019-08-21, 2.1.6, Dnr 0606-19)
SD Tilläggsyrkande, Rev. riktlinjer styrning, uppföljning, kontroll, (KS, 2019-08-21, 2.1.6, Dnr 0606-19)
SD Ändringsyrkande 2019-05-08, 2.1.13, Rev. riktlinjer för Göteborgsförslaget
SD Yrkande Antagande av detaljplan för verksamheter med mera vid Volvo Lundby KS 2019-05-08 Ärende 2.1.7
SD Yrkande, KS 2019-05-08, 2.2.24, Angående Göteborgs interreligiösa center
SD Tilläggsyrkande Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer KS 2019-05-08 Ärende 4.3
SD Yrkande, till KS 2019-05-08, Införa Skönhetsråd i Göteborg
SD Yrkande 2019-03-22, Utvärdering av hemlöshetsplanen 2015-2018, förslag om förlängning och uppdrag att ta fram en ny plan
SD Yrkande Straffrabattt för unga myndiga SOU 2018 85 KS 2019-04-10 Ärende 4.3 (ver02)
SD Yrkande Alliance for Urban Sustainability KS 2019-04-10 Ärende 2.2.6

SD Yrkande, till KS 2019-05-01, Hemställa till Regeringen, återvändande IS-terrorister
Reviderat_SD Yrkande, till KS 2019-04-10, Ändrat arbetssätt, återvändande IS-terrorister
Göteborgs plan mot hedersrelaterat våld, KS 2019-04-10, 2.1.4
Rosenlundsverkets avveckling KS 2019-04-10 Ärende 2.1.2
 Straffrabattt för unga myndiga SOU 2018 85 KS 2019-04-10 Ärende 4.3 (ver02)
Alliance for Urban Sustainability KS 2019-04-10 Ärende 2.2.6
Ändrat arbetssätt, återvändande IS-terrorister
Ta ställning mot återvändande IS-terrorister KS 2019-03-27
Sammordning Älvkantsskydd KS 2019-03-27 Ärende 2.2.11 (Ver 02)
Projekt Skeppsbron KS 2019-01-16 Ärende 2.1.3
Projekt Skeppsbron KS 2019-03-27 Ärende 2.1.6
Översiktsplan Göteborg Översvämningsrisker KS 2019-03-27 Ärende 2.1.5
Behovsbedömningen i daglig verksamhet 19-03-11
Reviderad investeringsram om- tillbyggnad Sjöfartsmuseet, KS 2019-03-13, 2.1.5
Remiss från Justitiedapartementet KS 2019-03-13 Ärende 4.2docx
Göteborgs Energi KS 2019-03-13 Ärende 2.1.2
Ängårdsbergen KS 2019-03-13 Ärende 4.1
Lokala åtgärder för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt KS 2019-02-27 Ärende 2.1.9ocx
Handlingsplan för fossilfritt transportsystem 2030 KS 2019-02-27 Ärende 2.1.13ocx
Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt KS 2019-02-06 Ärende 4_2

 

Yttranden kommunstyrelsen
Förändring av riksnorm försörjningsstöd 2019 KS 2019-01-30 Ärende 2.2.1 ocx
Göteborgs policy för service KS 2019-01-30 Ärende 2.1.2
Redovisning av uppdraget att ge ut sociala obligationer, KS 2.1.12, 2019-02-06
Ökad kostnad för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet, (2019-01-30)
Antagande_detaljplan_VL_Haga
Genomförandebeslut för Stadsutveckling station Haga (1)

Kulturnämnden

SD Yrkande, byggnadsnämnden över översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldslede
SD Yrkande, namnberedning

 

 

Tidigare mandatperioder 2014-2018.