Motioner och Interpellationer | Sverigedemokraterna i Göteborg

Motioner och Interpellationer

Mandatperiod 2018 – 2022
Här kommer vi löpande lägga ut våra motioner och yrkanden.

Covid-19
SD Initiativäende hemställa finansdepartementet KS 2020-05-06
SD Initiativärende nuvarande säkerhetsrutiner runt covid19 i stadens livsmedelsbutiker
SD Initiativärende värdighetsgarantier inom hemtjänst i samband med omsorgstagares bortgång under covid19-krisen
SD Initiativärende Miljöpolicy covid19 KS 2020-05-06
SD Initiativärende skyddsrutiner covid19 i hemtjänsten och äldreomsorgen i Göteborgs Stad
SD Initiativärende SD tillfällig Miljöpolicy covid19 KS 2020-05-06
SD Initiativärende Gbg ska använda de 50 000 munskydd staden köpt in.
SD initiativärende tillfälligt borttagande av trängselskatten
SD initiativärende Inventera skyddsrum efter skyddsutrustning som kan brukas inom vården vid 
Hemleverans dagligvaror riskgrupper Corona 
Kostnadsredovisning samt samlingsförslag ang Corona 
Etniska och mångkulturella föreningar – informationskampanj Corona 
Kortsystem för att kick-starta ekonomin. 
Samverkan vård.
Leasa cykel och bil under coronaepedemin
Cykelverkstäder pga Corona
Aktivera Krisledningsnämnd
Daglig verksamhet skyddsutrustning
EU omdirigerat regionalstöd till insatser mot coronakrisen 
Yrk SD 20-03-19  yrkande om tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer
SD yrkande 2020-01-30 beredskap Göteborgs Stad coronavirus


Motioner 2020
SD Motion etableringslån 20-02-10
SD Motion angående studieförbundet Ibn_Rushd och kommunala bidrag
SD Motion, utreda kulturarvsgaranti 2020-02-26
SD Motion, Café vattentornet Guldheden, 2020-02-26
SD Motion Hemställan migrationsverket

Motioner: 2019
Motion 400 årsjubileet 2019-10-21
Motion SD Kultur- och parkmiljön i Gulbergsvass 2019-03-13
Motion SD Återvinningsstrategi i Göteborg
Motion SD Varvs och Industrihistoriskt Centrum 2019-10-29
SD Motion Kommunal hjälp med återvandring
SD Motion Kommunal säga upp avtalet med Kviberg
Motion att införa förbud mot böneutrop i Göteborg
Motion ang tiggeriförbud i Göteborg

Enkla Frågor
Fråga till Axel Josefsson ang förvaltningsrättens dom ang tiggeriförbud.

Interpellationer
Interpellation ang återvändande IS-terrorister.

Yrkande kommunstyrelsen  2020

SD yrkande 2020-01-30 beredskap Göteborgs Stad coronavirus
TilläggsYrk SD, Strategisk planering – utredning av facknämndernas organisation, KS 2020-02-26, 2.1.16
Yrk SD 20-01-10 Strategisk planering – utredning av facknämndernas organisation
20-02-17 SD eget yrkande etableringslån
20-02-19 SD yrkande Göteborgs Stads plan för en jämlik stad
Tillägsyrk Sd 20-02-19 barn som förs utomlands
SD Yrk 20-02-19 Gbg Stads Plan mot hemlöshet 2020-2022
SD initiativärende KS 2020-02-26 Behålla cafeverksamheten i vattentornet i guldeheden
SD initiativärende KS 2020-02-26 Avveckla kommunalt stöd till Ibn Rushd
SD Yrkande Avslutning av Linbanan samt ställningstaganden till alternativa lösningar KS 2020-02-26 Ärende 2.1.2
SD Yrkande, till KS 2020-02-05 (ärende 2.1.1) Försäljning av del av fastigheten Björsared 1-2
SD Yrkande, till KS 2020-02-05 (ärende 2.1.10) Nulägesanalys över personalförmåner i förvaltningar och bolag
SD Tilläggsyrkande, till KS 2020-02-05 (ärende 2.1.10) Nulägesanalys över personalförmåner i förvaltningar och bolag
SD Yrkande 20-01-10 Gbg plan för stärkta insatser mot rasism
SD Yrkande 20-01-10 förslag inriktningar öka delaktighet BMSS
SD Återremissyrk, Redov. av uppdrag, förutsättningarna att samla fritidslantbruk på en huvudman, KS 2020-01-15, 2.2.10
SD Yrkande, Avgiftsfria blöjor inom förskolan, KS 2020-01-15
SD Yrkande Motion om Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg KS 2020-01-15 Ärende 3.1
SD Tilläggsyrkande, till KS 2020-01-15 (ärende 2.2.30) Yrkande från D angående öppna platser till media under kommunstyrelsens sammanträden
SD Yrkande Anslutning till Covenant of Mayors KS 2020-01-15 Ärende 2.1.10
SD Yrkande, till KS 2020-01-15 (ärende 3.6) Motion (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken
SD Yrkande, till KS 2020-01-15 (ärende 3.5) Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken
SD Yrkande 20-01-07 motprestationspolicy försörjningsstöd

Yrkande kommunstyrelsen  2019

Initiativärende SD partnerskap shanghai göteborg
SD Yrkande, Stäng alla skolor och underverksamheter som har kopplingar till Vetenskapsskolan/Safirskolan. 
SD Yrkande Göteborgs Stads miljöprogram KS 2019-11-06 Ärende 2.2.5
SD Yrkande, till KS 2019-11-06 (ärende 2.1.3) Hemställan från kretslopp och vattennämnden om att få göra ett överdrag av nämndens del av exploateringsbudget för planperioden 2016 – 2019
SD Yrkande, till KS 2019-11-06 (ärende 2.2.3) Hemställan från trafiknämnden om att skapa en modell för att inarbeta ekonomiska konsekvenser av stadens investeringar i budgetprocessen
SD Yrkande Göteborgs plan för ridsport KS 2019-11-06 Ärende 2.1.6
SD Yrkande Motion Markanvisning KS 2019-11-06 Ärende 3.1
SD Initiativärende 19-10-18 uppsägning av hyresavtal för anvisade nyanlända
SD Yrkande Friluftsbad i Sannegårdshamnen KS 2019-10-23 Ärende 2.2.3
SD Yrkande Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa KS 2019-10-23 Ärende 2.1.6
SD Initiativärende 20191009 Kommuntal nyanlända2020 Göteborg
SD tilläggsyrkande barn och ungdomar som förs utomlands KS 2019-09-11 Ärende 2.2.14
SD Yrkande Paus utmaningsrätt KS 2019-09-11 Ärende 2.1.8
SD Initiativärende Ny modersmålspolicy KS 2019-09-11
SD Redovisa Kommunala verksamheter som styrs av lagkrav KS 2019-09-11
Initiativärende 20190827  inrättande av en kriskommission ang det eskalerande våldet.
SD Yrkande 19-08-15 Utökat statsbidrag för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess SD 
SD Yrkande Stadens jubileumsarbete inför Göteborgs 400-årsjubileum KS 2019-08-28 Ärende 2.2.4
SD Yrkande 2019-05-22, Remittering av Göteborgs stadsplan för insatser mot rasism 2020-2023
SD Yrkande 2019-05-22, Remiss från Justitiedepartementet – Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
SD Yrkande 2019-05-22, yrkande från S angående stadens arbete mot våldsbejakande extremism
SD Yrkande 2019-05-22, översyn av stadens modell för föreningsbidrag
SD Yrkande 2019-05-22, european coalition of cities against racism
SD Yrkande, Rev. riktlinjer styrning, uppföljning, kontroll, (KS, 2019-08-21, 2.1.6, Dnr 0606-19)
SD Tilläggsyrkande, Rev. riktlinjer styrning, uppföljning, kontroll, (KS, 2019-08-21, 2.1.6, Dnr 0606-19)
SD Ändringsyrkande 2019-05-08, 2.1.13, Rev. riktlinjer för Göteborgsförslaget
SD Yrkande Antagande av detaljplan för verksamheter med mera vid Volvo Lundby KS 2019-05-08 Ärende 2.1.7
SD Yrkande, KS 2019-05-08, 2.2.24, Angående Göteborgs interreligiösa center
SD Tilläggsyrkande Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer KS 2019-05-08 Ärende 4.3
SD Yrkande, till KS 2019-05-08, Införa Skönhetsråd i Göteborg
SD Yrkande 2019-03-22, Utvärdering av hemlöshetsplanen 2015-2018, förslag om förlängning och uppdrag att ta fram en ny plan
SD Yrkande Straffrabattt för unga myndiga SOU 2018 85 KS 2019-04-10 Ärende 4.3 (ver02)
SD Yrkande Alliance for Urban Sustainability KS 2019-04-10 Ärende 2.2.6

SD Yrkande, till KS 2019-05-01, Hemställa till Regeringen, återvändande IS-terrorister
Reviderat_SD Yrkande, till KS 2019-04-10, Ändrat arbetssätt, återvändande IS-terrorister
Göteborgs plan mot hedersrelaterat våld, KS 2019-04-10, 2.1.4
Rosenlundsverkets avveckling KS 2019-04-10 Ärende 2.1.2
 Straffrabattt för unga myndiga SOU 2018 85 KS 2019-04-10 Ärende 4.3 (ver02)
Alliance for Urban Sustainability KS 2019-04-10 Ärende 2.2.6
Ändrat arbetssätt, återvändande IS-terrorister
Ta ställning mot återvändande IS-terrorister KS 2019-03-27
Sammordning Älvkantsskydd KS 2019-03-27 Ärende 2.2.11 (Ver 02)
Projekt Skeppsbron KS 2019-01-16 Ärende 2.1.3
Projekt Skeppsbron KS 2019-03-27 Ärende 2.1.6
Översiktsplan Göteborg Översvämningsrisker KS 2019-03-27 Ärende 2.1.5
Behovsbedömningen i daglig verksamhet 19-03-11
Reviderad investeringsram om- tillbyggnad Sjöfartsmuseet, KS 2019-03-13, 2.1.5
Remiss från Justitiedapartementet KS 2019-03-13 Ärende 4.2docx
Göteborgs Energi KS 2019-03-13 Ärende 2.1.2
Ängårdsbergen KS 2019-03-13 Ärende 4.1
Lokala åtgärder för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt KS 2019-02-27 Ärende 2.1.9ocx
Handlingsplan för fossilfritt transportsystem 2030 KS 2019-02-27 Ärende 2.1.13ocx
Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt KS 2019-02-06 Ärende 4_2

 

Yttranden kommunstyrelsen
Förändring av riksnorm försörjningsstöd 2019 KS 2019-01-30 Ärende 2.2.1 ocx
Göteborgs policy för service KS 2019-01-30 Ärende 2.1.2
Redovisning av uppdraget att ge ut sociala obligationer, KS 2.1.12, 2019-02-06
Ökad kostnad för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet, (2019-01-30)
Antagande_detaljplan_VL_Haga
Genomförandebeslut för Stadsutveckling station Haga (1)

Kulturnämnden

SD Yrkande, byggnadsnämnden över översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldslede
SD Yrkande, namnberedning

 

 

Tidigare mandatperioder 2014-2018.