Motioner och Interpellationer | Sverigedemokraterna i Göteborg

Motioner och Interpellationer

Mandatperiod 2018 – 2022


Motioner: 2019
Motion att införa förbud mot böneutrop i Göteborg
Motion ang tiggeriförbud i Göteborg

Enkla Frågor
Fråga till Axel Josefsson ang förvaltningsrättens dom ang tiggeriförbud.

Interpellationer
Interpellation ang återvändande IS-terrorister.

Yrkande kommunstyrelsen  2019

SD tilläggsyrkande barn och ungdomar som förs utomlands KS 2019-09-11 Ärende 2.2.14
SD Yrkande Paus utmaningsrätt KS 2019-09-11 Ärende 2.1.8
SD Initiativärende Ny modersmålspolicy KS 2019-09-11
SD Redovisa Kommunala verksamheter som styrs av lagkrav KS 2019-09-11
Initiativärende 20190827  inrättande av en kriskommission ang det eskalerande våldet.
SD Yrkande 19-08-15 Utökat statsbidrag för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess SD 
SD Yrkande Stadens jubileumsarbete inför Göteborgs 400-årsjubileum KS 2019-08-28 Ärende 2.2.4
SD Yrkande 2019-05-22, Remittering av Göteborgs stadsplan för insatser mot rasism 2020-2023
SD Yrkande 2019-05-22, Remiss från Justitiedepartementet – Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
SD Yrkande 2019-05-22, yrkande från S angående stadens arbete mot våldsbejakande extremism
SD Yrkande 2019-05-22, översyn av stadens modell för föreningsbidrag
SD Yrkande 2019-05-22, european coalition of cities against racism
SD Yrkande, Rev. riktlinjer styrning, uppföljning, kontroll, (KS, 2019-08-21, 2.1.6, Dnr 0606-19)
SD Tilläggsyrkande, Rev. riktlinjer styrning, uppföljning, kontroll, (KS, 2019-08-21, 2.1.6, Dnr 0606-19)
SD Ändringsyrkande 2019-05-08, 2.1.13, Rev. riktlinjer för Göteborgsförslaget
SD Yrkande Antagande av detaljplan för verksamheter med mera vid Volvo Lundby KS 2019-05-08 Ärende 2.1.7
SD Yrkande, KS 2019-05-08, 2.2.24, Angående Göteborgs interreligiösa center
SD Tilläggsyrkande Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer KS 2019-05-08 Ärende 4.3
SD Yrkande, till KS 2019-05-08, Införa Skönhetsråd i Göteborg
SD Yrkande 2019-03-22, Utvärdering av hemlöshetsplanen 2015-2018, förslag om förlängning och uppdrag att ta fram en ny plan
SD Yrkande Straffrabattt för unga myndiga SOU 2018 85 KS 2019-04-10 Ärende 4.3 (ver02)
SD Yrkande Alliance for Urban Sustainability KS 2019-04-10 Ärende 2.2.6

SD Yrkande, till KS 2019-05-01, Hemställa till Regeringen, återvändande IS-terrorister
Reviderat_SD Yrkande, till KS 2019-04-10, Ändrat arbetssätt, återvändande IS-terrorister
Göteborgs plan mot hedersrelaterat våld, KS 2019-04-10, 2.1.4
Rosenlundsverkets avveckling KS 2019-04-10 Ärende 2.1.2
 Straffrabattt för unga myndiga SOU 2018 85 KS 2019-04-10 Ärende 4.3 (ver02)
Alliance for Urban Sustainability KS 2019-04-10 Ärende 2.2.6
Ändrat arbetssätt, återvändande IS-terrorister
Ta ställning mot återvändande IS-terrorister KS 2019-03-27
Sammordning Älvkantsskydd KS 2019-03-27 Ärende 2.2.11 (Ver 02)
Projekt Skeppsbron KS 2019-01-16 Ärende 2.1.3
Projekt Skeppsbron KS 2019-03-27 Ärende 2.1.6
Översiktsplan Göteborg Översvämningsrisker KS 2019-03-27 Ärende 2.1.5
Behovsbedömningen i daglig verksamhet 19-03-11
Reviderad investeringsram om- tillbyggnad Sjöfartsmuseet, KS 2019-03-13, 2.1.5
Remiss från Justitiedapartementet KS 2019-03-13 Ärende 4.2docx
Göteborgs Energi KS 2019-03-13 Ärende 2.1.2
Ängårdsbergen KS 2019-03-13 Ärende 4.1
Lokala åtgärder för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt KS 2019-02-27 Ärende 2.1.9ocx
Handlingsplan för fossilfritt transportsystem 2030 KS 2019-02-27 Ärende 2.1.13ocx
Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt KS 2019-02-06 Ärende 4_2

 

Yttranden kommunstyrelsen
Förändring av riksnorm försörjningsstöd 2019 KS 2019-01-30 Ärende 2.2.1 ocx
Göteborgs policy för service KS 2019-01-30 Ärende 2.1.2
Redovisning av uppdraget att ge ut sociala obligationer, KS 2.1.12, 2019-02-06
Ökad kostnad för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet, (2019-01-30)
Antagande_detaljplan_VL_Haga
Genomförandebeslut för Stadsutveckling station Haga (1)

Kulturnämnden

SD Yrkande, byggnadsnämnden över översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldslede
SD Yrkande, namnberedning

 

 

Tidigare mandatperioder 2014-2018.