Motion av SD om att upprätta ett återvändarcenter i Göteborg | Sverigedemokraterna i Göteborg

Motion av SD om att upprätta ett återvändarcenter i Göteborg

SD Göteborg lämnar idag in en motion till kommunfullmäktige om att:

Upprätta ett återvändarcenter i Göteborg.

I stället för att skapa samhörighet och gemenskap har följderna av den invandringspolitik som Sverige bedrivit sedan 1970-talet och framåt tyvärr skapat segregation, parallella samhällen och ibland även livslångt utanförskap.

Polisens nationella operativa avdelning, NOA, har kartlagt 53 områden i Sverige som i olika grad är utsatta för brottslighet. Av dessa 53 pekas 15 ut som särskilt utsatta. Av dessa 15 särskilt utsatta områden ligger 6 i Göteborg.

Med särskilt utsatt menas ett område med så mycket problem att det kräver insatser från alla myndigheter och läget anses vara akut. Det handlar bland annat om att polisen har svårigheter att fullfölja sitt uppdrag, att våldsbejakande religiös extremism växer och att parallella samhällsstrukturer existerar.”

Ett livslångt utanförskap är först och främst en personlig tragedi. Med det medför även en enorm påfrestning för Göteborgs stad ekonomiskt. Vi Sverigedemokrater ser mycket allvarligt på problematiken med de ökande livslånga utanförskapen. Vi vill därför att Göteborgs Stad ska kunna erbjuda ännu en möjlighet för de personer som befinner sig i ett permanent utanförskap. Personer som anser att lösningen på sitt utanförskap är att återvända till sitt hemland bör därför erbjudas hjälp med detta.

Genom att upprätta ett återvändarcenter vill Sverigedemokraterna förenkla för personer att återvända till sina respektive hemländer. Ett återvändarcentrum främsta uppgifter ska vara att hjälpa till och informera personer som vill återvända och bygga upp en framtid i sitt hemland. Centrat skall även bistå i återvändandeprocessen samt motverka fusk med återvandringsbidrag.

För att säkerställa att berörda personer i Göteborgs stad informeras om den hjälp de kan få av återvändarcentret anser vi att ett årligt utskick bör göras. Utskicket bör vara riktat till personer i Göteborgs kommun som är: Utrikesfödda, under 65 år och som varit nolltaxerat de senaste 6 åren av sitt vuxna liv.

I detta utskick bör det bland annat finnas information om hur man kontaktar återvändarcentret, information om hur de kan hjälpa till med en återvandring samt vilka bidrag som finns för ändamålet.

Sverigedemokraterna menar att frivillig återvandring kan vara ett bra sätt för att hjälpa både Göteborgs kommun till mindre välfärdskostnader samtidigt som man kan erbjuda människor som befinner sig i ett utanförskap hjälp att komma tillrätta med sin situation.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

Att: Upprätta ett återvändarcenter i Göteborg.

Att: Årligen skicka ut information om återvändarcentret till utrikesfödda under 65 år som nolltaxerat de senaste 5 åren av sitt vuxna liv