Lärare behöver en karriärtrappa | Sverigedemokraterna i Göteborg

Lärare behöver en karriärtrappa

Publicerad 2017-01-09 på GP http://www.gp.se/nyheter/debatt/l%C3%A4rare-beh%C3%B6ver-en-karri%C3%A4rtrappa-1.4099069

Det är inte Sverigedemokraternas politik som har skapat kunskapsraset i skolan, däremot är det vi som har den bästa politiken för en väg tillbaka till en skola som presterar på topp, skriver bland andra Stefan Jakobsson (SD).

I dagarna återvänder våra skolungdomar till sina studier efter juluppehållet. Enligt färska Pisa-resultat återvänder de till en skola som uppvisar tydliga förbättringar under perioden 2012-2015, vilket är glädjande.

Det finns ingen anledning att förminska dessa resultat, men man bör tolka dem med lite eftertänksamhet. Att Sverige nu plötsligt ligger nära genomsnittet i OECD beror delvis på att många andra länders resultat har försämrats och i ett längre perspektiv är den svenska skolan fortfarande på tillbakagång. Tyvärr ser vi också att segregerade skolor med många utlandsfödda elever fortfarande har mycket svaga resultat, och då fångar Pisa-resultaten från 2015 alltså inte upp effekterna av den aktuella migrationskrisen.

Det är inte Sverigedemokraternas politik som har skapat denna situation, däremot är det vi som har den bästa politiken för en väg tillbaka till en svensk skola som presterar på topp.

Till att börja med vill vi uppvärdera läraryrket genom en karriärtrappa, vilket skulle ge mycket kraftiga lönelyft åt de lärare som satsar på sitt yrke. Det innebär också att ambitiösa lärare får incitament att ta sig an ”svåra” klasser i de skolor som bäst behöver dem. Därmed lyfter vi skolan ”underifrån” och ger förortsbarnen bättre förutsättningar än i dag.

Större statligt inflytande

Vi vill överlag se ett större statligt inflytande över skolan, vilket bland annat innebär att staten får resurser och befogenheter att ta över driften av dysfunktionella skolor. Samtidigt vill vi se minskad detaljstyrning från kommunernas sida, expertisen vad gäller undervisning ligger hos lärare och rektorer.

I den aktuella Pisa-undersökningen har man övergått till ett helt digitaliserat system, vilket kan ha gynnat elever i den svenska skolan relativt andra länders elever. Detta framhåller vi inte för att ställa de svenska elevernas insats i en sämre dager, tvärtom. Digital mognad är något som i ett internationellt perspektiv utmärker Sverige på ett positivt sätt och det gäller särskilt den yngre generationen.

Detta är alltså något positivt och en utveckling som vi vill ta till vara. Vi vill därför driva på skolans digitaliseringsprocess, bland annat genom att inrätta stimulansbidrag för kommuner och friskolor.

Behovet av reformer har inte upphört. Resultaten från Pisa är definitivt en ljusglimt, men vi befarar att de stora svårigheterna ligger framför oss snarare än bakom oss.

Stefan Jakobsson (SD)
skolpolitisk talesperson

Robert Stenkvist (SD)
riksdagsledamot

Jörgen Fogelklou (SD)
distriktsordförande Göteborg