Kommer moderaterna återigen rösta mot sina egna förslag? | Sverigedemokraterna i Göteborg

Kommer moderaterna återigen rösta mot sina egna förslag?

SD försöker rädda Utby!

Utby, var ett av de 12 områden som först utpekades som lämplig att bygga temporära modulhus för Nyanlända och ensamkommande barn. Nu har staden, trots massiva protester beslutat att gått vidare med planerna att bygga dessa boende i Utby.  I Utby vid Strandängen finns nu minst 28 obebyggda tomter som ägs av Göteborgs Stad[1].

Förra kommunfullmäktige beslutades det att Göteborgs stad SKALL bygga 250 småhus per år i Göteborg.

Dessa tomter är idealiska för ändamålet, samt att vi pushar på de rödgröna att faktiskt bygga det fullmäktige tagit beslut om (De rödgröna var emot förslaget, men förlorade), samt att Utby slipper de extremt dyra temporära modulhusen för nyanlända och ensamkommande.

Därför har SD lagt in ett yrkande till Kommunstyrelsen den 6/4 (nästa möte) om att bygga småhus på obebyggda tomter i Utby.

Yrkandet i sin helhet (sprid gärna till utby grupper)

Uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska Göteborgs Stad ge Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden i uppdrag att årligen upplåta tomter för minst 250 småhus från kommunal mark.
Det är dags att gå från ord till handling och verkställa fattade beslut. I Utby vid Strandängen finns nu minst 28 obebyggda tomter som ägs av Göteborgs Stad .
På dessa tomter planerar man att söka tillfälligt bygglov för uppförande av temporära modulbostäder. Sverigedemokraterna anser att dessa tomter är mest lämpliga för småhus och därför bör man avyttra dessa till privatpersoner istället för att uppföra modulbostäder.
Vi har ett stort problem med barnfamiljer som flyttar från kommunen för att det inte finns småhus på marknaden. Dessa familjer flyttar då till kranskommunerna, vilket i sin tur betyder uteblivna skatteintäkter. Vidare så blir det både trängsel och miljöbelastning då dessa personer ska pendla in till sina jobb i Göteborg.

Temporära modulbostäder för nyanlända har mött ett stort motstånd från närboende. Det är dessutom en illa vald lösning som enligt de flesta kalkyler blir onödigt dyr jämfört med många andra alternativ.

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Att ge Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden i uppdrag att snarast sälja obebyggda tomter i angivet område i Utby till marknadspris samt bevilja bygglov för lämplig småhusbebyggelse på dessa tomter.

[1] 753:1, 753:2, 753:3, 753:5, 753,:6, 753:7, 753:8, 753:9, 753:10, 753:11, 753:13, 753:14, 753:15, 753:16, 753:17, 753;18, 753:20, 753:21, 753:22, 753:23, 753:24, 753,25, 753:26, 753:27, 753:28, 753:29, 753:30 samt 753:327.