Industristaden Göteborg | Sverigedemokraterna i Göteborg

Industristaden Göteborg

Inskickad 2015-05-13

I Sverige sysselsätter industrin ungefär en miljon personer och ännu fler arbetstillfällen skapas alltid som ringar på vattnet runt värdeskapande verksamheter.

Göteborgsregionen är inget undantag, flera av våra viktigaste industrier är baserade i Västsverige med Göteborg som naturligt nav. Politiker kan diskutera arbetsmarknad och integrationsbefrämjande åtgärder så mycket de vill. Har vi inte en fungerande ”motor” i form av en konkurrenskraftig industri så underminerar vi det fundament som håller upp Sverige. I kombination med internationell handel genererar industrin välstånd, både på hemmaplan och i andra länder.

Vi ska inte svartmåla situationen för svensk industri, sett över en tjugoårsperiod så har utvecklingen som helhet varit acceptabel. Emellertid ser vi de senaste åren tecken på fallande produktivitet, ett sorts mått på vår konkurrenskraft, och att flera jämförbara länder har klarat sig bättre. Vi ska inte konkurrera med sämre arbetsvillkor eller lägre löner, därför måste svensk industri ligga i framkant vad gäller innovation, teknik och effektivitet.

Som politiker ska vi inte falla för frestelsen att försöka detaljstyra industrin, eller ge vissa branscher en gräddfil. Däremot ska vi åstadkomma goda förutsättningar i form av god infrastruktur, ett gott innovationsklimat, bra utbildning och ett balanserat skattesystem. Detta är nog de flesta överens om, ändå är vi oroliga för att de andra partierna inte tar situationen på tillräckligt stort allvar.

I vårbudgeten fokuserar vi i Sverigedemokraterna på ”Industrilandet Sverige” och vi lyfter ett antal frågor av stor betydelse för industrins framtid. En sådan viktig fråga är energipolitiken. Inget av blocken har något tillfredsställande svar på vad som långsiktigt ska ersätta kärnkraften i södra Sverige. Sverigedemokraterna står här för bevarande och utveckling av modern, miljövänlig och säker kärnkraft. Svensk industri måste ha energi alla årets dagar, inte bara när det blåser eller när solen skiner.

En annan fråga av fundamental betydelse är utbildning på alla nivåer. Kvalitetsförbättringar krävs generellt, men vi ser också ett kommande underskott på över hundra tusen unga med industriell gymnasiekompetens fram till 2035. Detta är man medveten om på industriföretagen och man tar egna goda initiativ, men från politiskt håll är stödet otillräckligt. I vår vårbudget avsätter vi bland annat 375 miljoner för en utbyggnad av teknikcollege och införandet av en så kallad ”teknikbrygga”. Det senare är ett koncept som riktar sig mot unga vuxna som får stärka sin tekniska kompetens under två terminer, följt av betald industripraktik.

Vi vill också införa ett differentierat system för studiebidrag. Politiker ska inte bestämma vilka utbildningar folk väljer, men vi kan uppmuntra de studenter som vill utbilda sig till bristyrken. Frågan bör överlåtas till ett oberoende råd, men vi ser t.ex. en uppenbar brist på NO-lärare och vi behöver också ett högre söktryck på ingenjörsutbildningarna. Vi budgeterar en halv miljard till ökade studiebidrag, inga studenter skulle få sänkta bidrag enligt vårt förslag. Totalt aviserar vi satsningar på ungefär fem miljarder på infrastruktur, sänkt skatt på industrifastigheter, utbildning, forskning samt arbetsmiljö och vi återkommer i höstbudgeten med ännu mer offensiva, industrifrämjande åtgärder.

Vi anser att det i stor utsträckning finns en samsyn mellan Sverigedemokraterna och industrins företrädare, både vad gäller fack och arbetsgivare. En framgångsrik industri ligger i allas intresse. Därför vill vi se en industrigaranti, vilket innebär att varje eventuell försämring för industrin ska åtföljas av motsvarande förbättring på något annat för industrin relevant område. På så vis kan industrins beslutsfattare känna framtidstro och våga satsa långsiktigt i Sverige. Det är så vi skapar arbetstillfällen och framtidens välfärd.

Jörgen Fogelklou (SD)
Distriktsordförande Göteborg

Josef Fransson (SD)
Näringspolitisk talesman