SD Senior | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD Senior

SD Seniorer har som mål  att: samla de äldre medlemmarna ( + 60 ) i SD Göteborg för att under gemytliga former utbyta erfarenheter och synpunkter och vara en respekterad resurs i Sverigedemokraternas arbete.

V har möten måndagar i veckor med jämna nummer.

Plats: I styrelserummet på expeditionen  Britta Sahlgrens gata 13 kl 1500.

 

Sverigedemokraterna vill bla:

Avskaffa skillnaden i beskattning mellan pension och lön.

Kraftigt höja garantipensionerna.

Sänka högkostnadsskydden för vård och medicin.

Avskaffa patientavgiften för alla  över 85 år.

Förstärkt tandvårdsbidrag till alla pensionärer.

Äldre par skall inte skiljas då bara den ena parten är i behov av särskilt boende.

Kraftig ökning av äldreboenden.

Kraftig ökning av utbyggande av trygghets -och  seniorboenden för att bryta social isolering och otrygghet.

Matreform som ger äldre nylagad och välsmakande mat likvärdig den som ges till våra skolungdomar

 

 

 

 

Äldrefrågor

Sverigedemokraterna arbetar för att de äldre och funktionshindrade ska få känna trygghet och värdighet på ålderns höst. De ska även få känna att deras arbetsinsatser värderas och respekteras och att de har en meningsfull tillvaro. Kommunen ska ge den vård och omsorg som de äldre och funktionshindrade har behov av. Som ett första steg mot en bättre tillvaro vill vi arbeta för att få igenom följande nio olika förändringar.

En minskning av inkomstskatten på pensionen och en kraftig höjning av garanti pensionerna. De dåliga ekonomiska villkor som många äldre idag tvingas leva under är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Vi vill avskaffa skillnaden i beskattning mellan pension och lön och för att kunna förbättra levnadsvillkoren för de äldre, ofta kvinnor, som idag har lägst pension. För en pensionär i Göteborg som är med i Svenska Kyrkan och har 15 000 kr brutto i pension skulle detta leda till 1213 kr i månaden i mindre inkomstskatt, så mycket mer i inkomstskatt betalar nämligen pensionären jämfört med en löntagare enligt Skatteverkets preliminärskatteskattetabell år 2016.

Många äldre har ork och vilja att fortsätta arbeta men ges idag inte den möjligheten. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den äldre generationens kompetens såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort.

Sänkning av högkostnadsskydden för vård och medicin.

En kraftig ökning av investeringsstödet till byggandet av nya trygghetsboenden och särskilda boenden för de äldre som inte längre kan klara sig på egen hand. Göteborg har endast byggt 336 trygghetsboenden de senaste tre åren, här bör takten i utbyggnaden i Göteborg mer än fördubblas så att målbilden 1000 lägenheter under åren 2013 – 2018 verkligen kan nås och de behov som finns på så sätt bättre kan tillfredsställas.

De som är beroende av äldreomsorg för att kunna behålla livskvalitet ska alla ges möjlighet till detta. Den 31 december 2015 väntade 376 göteborgare på verkställighet av beslut om äldreboende, de har alltså bedöms vara i behov av plats på äldreboende men Göteborgs Stad klarar trots detta inte av att ordna fram en plats på äldreboende. Eftersom Göteborgs Stad inte verkar klara av att utöka äldreboendeverksamheten i egen regi ser vi positivt på att utbyggnaden av äldreomsorgen sker i privat regi.

En matreform för våra äldre med syftet att ge så många brukare inom äldreomsorgen som möjligt chansen att varje dag få nylagad, välsmakande och näringsrik mat samt införandet av en lagstiftning som säkerställer att de äldres mat i likhet med skolbarnens mat skall uppfylla vissa grundkrav gällande näringsinnehåll och kvalitet. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta vakuumförpackad mat som transporterats i lastbilar genom halva landet.

Ett utökat stöd och förbättrade möjligheter till avlastning för landets anhörigvårdare som vårdar och sköter om äldre och sjuka i hemmet.

Ett avskaffande av patientavgiften för alla äldre över 85 år och ett förstärkt tandvårdsbidrag för alla pensionärer. Samhället bör visa uppskattning mot dem som under många decennier har varit med och byggt upp vårt land och inga äldre skall behöva avstå från tandvård och sjukvård av ekonomiska skäl.

Ett stimulansbidrag för ökade sociala aktiviteter för de äldre inom äldreomsorgen samt för utvecklingen av särskilda kategoriboenden för äldre med husdjur.

Goa gubbar och gummor i Göteborg

Vi lever allt längre och är mer aktiva och friska. Efter arbetslivet har avslutats väntar en fantastisk tid av möjligheter när livet som pensionär börjar. Morgondagens pensionärer kommer inte att sitta stilla på parkbänkar och låta andra bestämma. Fler jobbar kvar i arbetslivet allt längre och kommer därmed ha inflytande ute på våra olika arbetsplatser.

De äldre kommer vara en större del av befolkningen och därmed ha större politiskt inflytande. Sverigedemokraterna sviker inte den äldre generationen som byggde vårt fantastiska land och vår fantastiska stad – Sverige och Göteborg. Det är viktigt att Göteborgs Stad har ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen i alla frågor som rör äldreomsorgen så att inte insatser att underlätta dessas vardag hindras av att det är oklart om det är kommunen eller regionen som ska ge stödet.

En trygg ålderdom för Kal och Ada

Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering och en allt större del av vårdansvaret har av ekonomiska skäl lämpats över på de äldres anhöriga. Kraven och biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende måste bli mänskligare.

Det bör även vara möjligt att bo tillsammans med sin livspartner även om denna i grunden inte är i samma behov av seniorboende. Att efter årtionden tillsammans behöva leva separerade visar sig i många fall kraftigt gå ut över individernas psykiska hälsa.

Fler seniorboenden

För att minska trycket på de särskilda boendena och därmed också den kommunala ekonomin bör en kraftig utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ske, dit äldre som lider av otrygghet och social isolering, men som ändå inte anses tillräckligt fysiskt sjuka för att erhålla plats på särskilt boende, kan vända sig.

Valfrihet

Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge de privata vårdgivarna lever upp till högt ställda kvalitetskrav. Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen bör kvalitet alltid gå före pris. Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Fryst och kyld mat som värms i mikrovågsugnar bör inte förekomma inom äldreomsorgen. System där mathanteringen åläggs den redan stressade vårdpersonalen riskerar att leda till undermålig matkvalitet och hygien. Detta stjäl mycket vård- och omsorgstid från patienterna. Målsättningen bör vara att maten ska lagas på plats på boendet så att de äldre kan känna doften från tillagningen och att ansvaret för inköp av råvaror och matlagning bör åläggas särskilt anställda och utbildade kockar eller kokerskor.

En trygg ålderdom för Pekka och Tuula

Äldre invandrare som på grund av ålder, demens eller andra orsaker tappat förmågan att förstå och kommunicera på svenska bör om förutsättningar finns kunna få vård på sitt modersmål. Rätten att kunna förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare bör självklart också omfatta äldre svenskar.

Äldrevårdspersonal inom Göteborgs Stad med bristande språkkunskaper bör erbjudas kontinuerlig språkutveckling och kraven på kunskaper i svenska, svensk kultur och historia bör höjas vid nyanställning.

Personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning skall beredas möjlighet att leva och verka i samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Göteborgs kommun måste bedriva ett aktivt och konkret arbete för att motverka all form av diskriminering av funktionsnedsatta. Ett lika aktivt och konkret arbete måste kommunen också bedriva för att personer med funktionshinder inte skall vara förhindrade att skaffa sig utbildning, bostad, arbete samt möjlighet till en aktiv fritid. Åtgärderna måste även vara individuellt anpassade efter behoven. Tillgängligheten för funktionsnedsatta måste säkerhetsställas på offentliga platser och miljöer. Det är viktigt att Göteborgs Stad har ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen i alla frågor som rör funktionsnedsatta så att inte insatser att underlätta dessas vardag hindras av att det är oklart om det är kommunen eller regionen ska ge stödet.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ska följas undantagslöst. Rätten till personlig assistans får absolut inte inskränkas.

Hjälpmedel bör vara avgiftsfria och utbudet ska inte variera mellan stadsdelarna. En funktionsnedsättning som är medfödd, livslångt förvärvad eller en livslång konstaterad diagnos, ska inte behöva bli bedömd eller prövad fler gånger. Utredningarna måstevara utförliga så att de kan bedömas likvärdigt inom olika instanser.