Välkommen till SD Seniorer | Sverigedemokraterna i Göteborg

Välkommen till SD Seniorer

Välkommen till SD Seniorer

SD Seniorer har som mål att: samla de äldre medlemmarna ( + 60 år ) i SD Göteborg för att under gemytliga former utbyta erfarenheter och synpunkter och vara en respekterad resurs i Sverigedemokraternas arbete.

Kontakta Distriktsordförande Pernilla Börjesson för mer information om verksamheten och kalendarium

En värdig ålderdom

Ekonomi
En pensionär betalar mer i skatt än en arbetstagare på samma inkomst. Sverigedemokraterna vill ta bort denna särskilda pensionärsskatt. För en pensionär med en bruttoinkomst på 25.000 kr i månaden skulle det betyda ca 1.000 kr mer i månaden, en inkomst på 15.000 kr skulle ge ca 400 kr mer.
För att räknas som s.k. fattigpensionär ska man ha en månadsinkomst efter skatt på 11.830 kr, vilket är 60 procent av snittinkomsten i landet. Nästan var femte pensionär är fattigpensionär idag och det är en kraftig ökning från 2005, då var tionde var ”fattig”. Så här får det inte vara i Sverige 2018!
Garantipension är ett grundskydd för dem som haft en liten eller ingen arbetsinkomst under livet. För ensamstående är garantipensionen 8.076 kr och för gifta 7.204 kr. Vi vill förbättra pensionen rejält för de sämst ställda pensionärerna. Garantipensionen bör därför höjas med minst tio procent –det skulle ge minst 800 kr mer i månaden för ensamstående.
Sänkning av nivån för högkostnadsskydd för sjukvård och läkemedel bör ske. Slutenvård för personer som är 85 år och äldre ska vara kostnadsfri.
Vi vill ha ett ökat tandvårdsbidrag för pensionärer.

Trygghet
För att öka tryggheten i samhället krävs betydligt ökade resurser för polis- och rättsväsendet. Brottsligheten måste bekämpas mycket effektivare än vad som sker idag. Det behövs fler poliser!
Inom sjukvården måste de äldres intressen beaktas mer.
Väntetiderna vid akutmottagningar och till specialistsjukvården måste minska. Inrättande av äldrevårdsmottagningar inom primärvården bör ske – en åtgärd för ökad tillgänglighet för äldre patienter.
Ekonomin är ett bekymmer för många pensionärer idag och detta skapar en otrygghet. Pensionerna måste vara på en skälig nivå för de sämst ställda pensionärerna.

Boende
Det behövs en kraftig satsning på nya trygghetsboenden och särskilda boenden. Dagens köer måste bort! Ingen ska tvingas avstå från en önskad boendeform.
Inom äldrevården ska garanteras en god, nylagad och näringsrik mat. Det är viktigt för livskvaliteten. Sociala aktiviteter inom äldrevården ska stimuleras.
Hemtjänsten måste utvecklas för att bättre passa de boende. Hemtjänst ska ges i tid och inte i uppgifter. Antalet personer från hemtjänsten till en boende bör hållas till ett minimum.

Detta vill Sverigedemokraterna göra för våra äldre

I Sverige

 • Minskning av inkomstskatten på pensionen – ingen skillnad mot de som arbetar
 • Höjning av garantipensionen med minst 10 procent – ger minst 1000 kr mer i månaden
 • Många fler anställda inom vården och äldreomsorgen
 • Sänkning av nivån för högkostnadsskyddet för vård och läkemedel
 • Nationella riktlinjer för bemanning inom demensvården

I Västra Götalandsregionen

 • Inrättande av äldrevårdsmottagningar inom primärvården
 • Fler mobila hemvårdsteam
 • Satsningar på primärvården och akutsjukhusen
 • Satsningar på personalen – lönehöjningar, arbetsmiljön, stimulans för arbete på landsbygden

I Göteborg 

 • Kraftig satsning på nya trygghetsboenden och särskilda boenden – nuvarande kö ska bort
 • Satsning på utveckling av hemtjänsten
 • Fria resor inom kollektivtrafiken dygnet runt för pensionärer – inget undantag i rusningstrafiken
 • Fler platser inom Hospice
 • Slopad avgift på trygghetslarm
 • Dagligen kunna få god, nylagad och näringsrik mat inom äldrevården
 • Ingen patientavgift över 85 år
 • Förstärkt tandvårdsbidrag för alla pensionärer
 • Stimulansbidrag för sociala aktiviteter inom äldreomsorgen
 • Utveckling av särskilda boenden för äldre med husdjur
 • Bättre stöd till funktionsnedsatta