Göteborg är göteborgarnas stad | Sverigedemokraterna i Göteborg

Göteborg är göteborgarnas stad

Idag presenterar SD Göteborg vår budget för 2016.

11:30 håller vi presskonferens, men redan nu kan du ladda ner vår budget här, sdbudget2016_web

Bästa göteborgare, Sverigedemokraterna väljer välfärd på riktigt. Bättre skola, vård
och omsorg. Bättre och effektivare kollektivtrafik samt stenkoll på de kriminella
och de kriminella gängen.

Göteborg är min stad, den är din stad och den är vår stad. Det innebär att vi
måste sköta om den, ta hand om den och vårda den ömt. Annars går den sönder
och blir något som vi inte vill ha!

Någonting håller på att hända i Göteborg. Bilar brinner, kriminella, ofta unga män
skjuter på varandra och nu även på oskyldiga människor, utan att bry sig om
konsekvenserna. Knarket flödar fritt, vapen finns i var mans hand. Vem tar tag i
detta? Vi politiker i Göteborg måste tillsammans med polisen och medborgarna
ta vårt ansvar.

Vi är också valda av göteborgarna att verka för göteborgarna i första hand. Något
vi aldrig får glömma! Era röster gav oss sex mandat i kommunfullmäktige samt ett
kommunalråd. På riksnivå är vi tredje största parti.


Stadsdelsnämnderna – omfördelar över en halv miljard rättvist.
Inom stadsdelsnämnderna föreslår vi en omfördelning av resurserna. I staden finns
idag en resursfördelningsmodell som bygger på ursprung och socioekonomiska
variabler. Vi står inte bakom hela den modellen. Resurserna ska fördelas rättvist
och inte pga av vilken del av världen man själv eller ens föräldrar kommer ifrån.
Oavsett om ens föräldrar är födda i Askim-Högsbo eller i Danmark, Japan, eller
någon annanstans i världen så skall resurserna fördelas rättvist. Det skall inte
baseras på ursprung.

Sammanlagt rör det sig om 755 miljoner. Vi omfördelar 575 miljoner av dessa
som idag enbart är baserat på var man är född eller var ens föräldrar är födda
jämt över alla stadsdelar.

Vi bygger bort kön till äldreboende, +170 miljoner
Det saknas idag ca 300 platser inom äldreboende i Göteborg. Sverigedemokraterna
vill öronmärka 170 miljoner kronor så att kön till äldreboende omedelbart byggs
bort. Våra äldre, de är vi imorgon.
Strukturell besparing, 270 miljoner
Göteborgs ekonomi har kraftigt försämrats. Det beror på att kostnaderna har ökat
mycket snabbare än intäkterna. Därför sparar vi 270 miljoner och tar därmed
långsiktigt ansvar för staden, dvs god ekonomisk hushållning.
Utöka nattisplatserna, + 4 miljoner
Vi vill även öronmärka 4 miljoner till att utöka så kallade ”nattisplatser” i
stadsdelarna. I en levande stor eventstad är det många som jobbar alla dygnets
timmar.

Ungdomsidrott: billigare hyra för hallar och planer, +20 miljoner
Idrottsrörelsen har länge äskat pengar av staden. Vi utökar de bidrag de sökt med
20 miljoner kronor.
Fria resor över 65 år hela dygnet runt, +19 miljoner
Göteborgs äldre har idag fria resor med kollektivtrafiken under vissa tider på
dygnet. SD skjuter till de pengar som behövs för att ge våra äldre ett äkta dygnet
runt kort. Ett kort som gäller alla tider på dygnet, på riktigt.
Vi fördubblar satsningarna på feriejobb för gymnasieungdomar
och grundskoleungdomar, +23,1 miljoner
Ett feriejobb kan ibland vara den första foten in på arbetsmarknaden. Ibland kan
det vara första gången en ungdom får ta ett eget riktigt ansvar. För andra kan det
vara en meningsfull syssla på sommaren, för andra att tjäna lite extra pengar.
Sverigedemokraterna satsar dubbelt så mycket som de styrande. Vi anslår totalt
33 miljoner kronor på att få ut gymnasieungdomar i feriejobb, och 13,2 miljoner
till grundskoleungdomar.
Tak över Ruddalens bandybana, +45 miljoner
Ruddalens bandyplan har länge varit i behov av ett tak. Utomhusaktiviteter, och
i synnerhet sådana som spänner över generationsgränser är något vi tycker är
viktigt. En investering som kommer förlänga skridskosäsongen för många barn,
ungdomar och vuxna i Göteborg.
Kulturskolan + Instrumentförrådet, +7,7 miljoner
Satsningar på att barn och ungdomar får chans till att upptäcka, ta del av, och
skapa kultur är en viktig satsning såväl för samtid som framtid. Att få lära sig spela
instrument, dansa, sjunga, måla, fotografera, filma, spela teater och mycket annat
är för många en viktig del av sitt liv och fritid. Kulturskolan är något som fler borde
få chans att prova på. Glada skapande unga – är en vital del av vår framtid. Vi
öronmärker en miljon av totalsumman till att utöka instrumentförrådet.
Utöka bostadstillägget för funktionshindrade, +1 miljon
Förutom de självklara medel som redan är avsatta vill vi att man höjer det
kommunala bostadstillägget för handikappade för att ytterligare anpassa bostäder
till funktionshindrade.
Kultur och historia, +6,2 miljoner
Vår historia är viktig för att förstå samtiden och bygga inför framtiden. Vi satsar 5
miljoner på att rusta upp och göra våra arkeologiska lämningar mer tillgängliga.
Vi satsat även 1 miljon på att alla skolungdomar ska kunna göra historiska
stadsvandringar i vår vackra stad. Till sist satsar vi 200 000 kr på att staden ska
återuppta firandet av Gustaf II Adolfs-dagen.

Satsning Park och natur (utom skolnära miljöer), +11,5 miljoner
Våra parker är viktiga för rekreation och avkoppling. Göteborgarna behöver
välskötta parker som gör att vi kan vara stolta över vår stad. Det är viktigt att
Göteborg värnar om sina barn och kan erbjuda goda lekmiljöer till våra minsta.
Därför satsar Sverigedemokraterna extra på parker och lekplatser.
Utökat särskilt drifts- och verksamhetsbidrag för föreningar, +13
miljoner
Föreningslivet i Sverige är unikt i världen. Vi Sverigedemokrater värnar om våra
ideella föreningar som knyter oss samman genom våra fritidsintressen. Vi vill
utöka budgeterat verksamhetsbidrag så att fler föreningar kan få hjälp med sin
verksamhet.