Ge nyanlända elever en mjukstart | Sverigedemokraterna i Göteborg

Ge nyanlända elever en mjukstart

Publicerad på GP 2017-03-24 http://www.gp.se/nyheter/debatt/ge-nyanl%C3%A4nda-elever-en-mjukstart-1.4207319

Som en del i att förbättra den svenska skolan vill vi införa en förberedelseskola för nyanlända elever. Vi anser att detta både skulle gagna de nya eleverna och ge den ordinarie undervisningen större arbetsro, skriver bland andra Stefan Jakobsson (SD).

I Pisa-mätningen baserat på resultat från 2015 uppvisade den svenska skolan en mycket välkommen återhämtning från de katastrofala nivåer som noterades 2012. Men för det första är den långsiktiga trenden fortfarande nedåtgående och för det andra står den svenska skolan just nu mitt uppe i påfrestningarna i samband migrationsvågen 2014–2015.

Stor stress för barnen

Ett uppenbart problem för många lärare är att man frekvent tvingas hantera nya elever med bristfälliga språk- och ämneskunskaper. Barn som kommer från länder med dysfunktionella skolsystem kan ligga flera år efter i undervisningen och har därtill svårigheter att hantera svenska språket. Detta innebär stor stress för barnen, liksom för berörda lärare. Och situationen tenderar att försämra nivån på hela klassens undervisning.

Det rimliga är att dessa elever ges separat undervisning utifrån sina egna förutsättningar. Detta kallar vi förberedelseskolor och där kan särskilt kompetenta lärare arbeta tillsammans med tvåspråkig personal som kan barnens modersmål. Denna mjuklandning banar sedan väg för den fortsatta skolgången och man slussas sedan över till den ordinarie utbildningen efter att ha klarat ett digitalt prov, som standardiseras nationellt.

Arbetsro allra viktigast

Enligt kritiker skulle detta ha en ”segregerande” effekt, vilket förefaller bottna i okunskap om hur det fungerar just nu. I dag, genom ansvariga politikers och myndigheters försorg, hamnar nyanlända elever ofta i klasser där lärarna redan kämpar med elevernas språkliga nivå och sociala situation. Det är i dessa miljöer som arbetsro är som allra viktigast. Därför vill vi också skapa incitament för ambitiösa lärare att ta sig an klasser i utsatta områden och arbeta kvar där så att eleverna får trygghet och kontinuitet.

Hemspråksundervisning i skolans regi bör avskaffas parallellt med att hemspråkslärarnas kompetens tas tillvara i förberedelseskolan. Vi tar absolut inte ställning mot flerspråkighet, men anser inte att samhället ska prioritera undervisning i invandrarspråk. Det bör vara föräldrarnas ansvar. I stället ska man under skoltid fokusera på ordinarie undervisning.

Allvarliga följder

Vad gäller Pisa-resultaten från 2015 så noterades tyvärr att skolor i utsatta områden inte hade förbättrats, något som får allvarliga följder både för individer och för samhället som helhet. Så låtsas inte som att inget behöver göras.

Stefan Jakobsson (SD)
skolpolitisk talesperson

Robert Stenkvist (SD)
riksdagsledamot

Jörgen Fogelklou (SD)
distriktsordförande Göteborg