Följ folkomröstningen och avlägsna trängselskatten | Sverigedemokraterna i Göteborg

Följ folkomröstningen och avlägsna trängselskatten

Sverigedemokraterna Göteborgs yrkande inför kommande kommunstyrelsemöte ang Trängselskatten nedan:

Yrkande gällande hantering av resultatet från folkomröstningen beträffande trängselskatten samt utredningsuppdrag.

Sverigedemokraterna yrkar på att folkomröstningsresultatet 2014-09-14 skall respekteras och att Trängselskatten avvecklas snarast.

Motivering:

1) Det demokratiska perspektivet:
”All offentlig makt utgår från folket”. Folket har talat, 57 % av Göteborgarna vill inte ha trängselskatt enligt folkomröstningen.

2) Det juridiska perspektivet:
Alla avtal gällande trängselskatten ska omförhandlas ty folkviljan väger alltid tyngre än avtal som strider mot folkviljan.

3) Det ekonomiska perspektivet:
Enligt ett antal utredningar som presenterats finns det möjlighet att finansiera infrastrukturprojekt på andra sätt än genom trängselskatt.

4) Miljöperspektivet:
Om man gör kollektivtrafiken mer attraktiv och effektivare så minskar bilåkandet och trängseln och därmed får vi mindre utsläpp och bättre miljö. Satsningar på cykelbanor och cykelparkeringar gynnar inte bara cyklandet och miljön, utan även folkhälsan.

Sverigedemokraternas förslag till beslut:

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta:

att meddela regeringen att folkomröstningsresultatet angående trängselskatten i Göteborg skall följas.

att trängselskatten snarast skall avvecklas.