En snäv och nedbantad verksamhet behöver stabila och fungerande arbetsverktyg. | Sverigedemokraterna i Göteborg

En snäv och nedbantad verksamhet behöver stabila och fungerande arbetsverktyg.

Från och med 1 maj vill kommunen införa ett nytt IT-system inom hemtjänsten ”PluGo”. Sverigedemokraterna har tidigare lagt en interpellation till kommunfullmäktige där vi påpekar svårigheterna med att införa ett bristfälligt IT-system. Det gläder oss att även andra partier nu har anammat samma linje som Sverigedemokraterna och ser svårigheterna med att införa PluGo 1.a maj 2019.

PluGo är ett nytt IT-stöd för planering och uppföljning i hemtjänsten, en app. i mobiltelefonen och ett Tactivoskal (ett hölje runt mobilen som används för inskanning).

Med införandet av PluGo gäller ersättning för utförd omsorgstid. Det innebär i praktiken att det enskilda hemtjänstlaget får betalt för den tid som scannas av när man går in och ut ifrån vårdtagaren. Det här tycker vi är bra ur vårdtagarens perspektiv. Givetvis ska man som vårdtagare inte behöva betala mer än för den faktiska tid man får hjälp i hemmet.

Däremot är det olyckligt att man vid införandet av ett nytt system inte tagit höjd för personalens restid eller vårdtagarens dagsform. Hälsotillstånd kan variera kraftigt från dag till dag vilket kan påverka omsorgstiden. Det finns inte utrymme till oförutsedda händelser såsom ett larm från omsorgstagare. Detta kan inträffa vid fallolyckor, hastigt insjuknande osv. När man parallellt har en krånglande teknik, begränsar det arbetstiden ännu mer istället för att vara en tillgång.

Vid Kommunstyrelsemötet 2019-04-24 röstade vi bifall till att att pausa denna ersättningsmodell till dess att tekniska förutsättningar finns på plats. Kommunstyrelsen tillsammans med våra olika stadsdelsnämnder och nämnden för Intraservice bör göra en ny bedömning när problemen med IT-systemet varaktigt lösts.