Dagens kommunstyrelsemöte | Sverigedemokraterna i Göteborg

Dagens kommunstyrelsemöte

Under sittande KS möte lämnade idag SD följande kritiska yttrande  ang tjänsteutlåtandet ” Järnvägsplan för Västlänken”

4.2 Yttrande över förslag till Järnvägsplan för västlänken.

Utlåtandet från kulturförvaltningen tar upp en fråga som måste förtydligas.

Enligt två rapporter som Sverigedemokraterna har tagit del av tas frågan om arkeologiska undersökningar upp, bla om Bastionen Gustavus Primus, och Sankt Erik. Dessa rapporter har tyvärr inte fått genomslag i tjänsteutlåtandet.

  • Olskroken planskildhet och västlänken, Underlagsrapport Kulturmiljö (TRV2013/92338)

    På sidan 7 Står det ”Inför schaktning i känd fornlämning krävs tillstånd och arkeologisk förundersökning enligt 2 kap Kulturmiljölagen”

    På sid 34 Nämns fornlämningar av gamla stadsmuren RAÄ 216:1 (a-e)

    Särskilt Kurtinmur mellan bastionerna Gustavus Primus och Sankt Erik (RAÄ Göteborg 216:1 e) är Omistlig och unik med ett mycket högt vetenskapligt och kulturhistoriskt värde

 

  • Kulturmiljöbilaga till miljökonsekvensbeskrivning för västlänken: Järnvägstunneln (Uppdrag 254647 Kulturmiljöunderlag för detaljplaner för Västlänken), Konsultuppdrag av Tyrens, Beställare Göteborgs Stad SBK

 

På sidan 114 Nämns fornlämning 216:1 återigen den gamla stadsmuren (kurtinmurar)

Här nämns även förslag på åtgärder får negativ konsekvens

”Arkeologiska förundersökningar och kartläggning av fornlämningsmiljön för att säkra den information som fornlämningar bär på om den befästa staden Göteborg genomförs med stöd av kulturminneslagen”

Dessa två rapporter berör Kulturmiljölagen och Fornminneslagen och borde tagits i beaktande i järnvägsplan för västlänken.

 

Vi riskerar att förstöra kulturminnen för all framtid om detta inte tas på största allvar.

 

Frågan bordlades – och vi kommer nu påbörja arbetet med att även ta fram ett yrkande tills frågan tas upp igen.