Dagens Kommunstyrelse | Sverigedemokraterna i Göteborg

Dagens Kommunstyrelse

Under dagens kommunstyrelsemöte lade Sverigedemokraterna in följande yttrande angående järnvägsplanen för västlänken.
Alla våra yttranden och motioner finns under fliken Vår politik > Motioner och andra yttranden i huvudmenyn ovan.

Yttrande (SD)
Kommunstyrelsen 2015-03-04
Ärende 4.1

4.1 Yttrande gällande granskning av Järnvägsplan för västlänken.

 • Rapporten TRV/92333 (Järnvägsplan västlänken)
  Finns ej med i underlaget till dagens KS-möte. Utrymmesskäl anges, men just en så pass viktig och uppmärksammad fråga borde finnas med i KS mötesunderlag. Rapporten är på 126 sidor.
 • Underlagsrapporter Järnvägsplan

Det finns ett antal underlagsrapporter till TRV/92333 som berör kulturmiljö.

Två av dessa vill Sverigedemokraterna särskilt framhäva:

 1.  Olskroken planskildhet och västlänken, Underlagsrapport Kulturmiljö (TRV2013/92338) 

 Sid 7-11 Nämns följande lagar,

Miljöbalken: kap 3 Riksintresse för kulturmiljövården

Kulturmiljölagen: kap 2 Fornlämningar, kap 3 Byggnadsminnen, kap 4 Kyrkliga Kulturminnen.

Plan och Bygglagen: kap 8 kommunalt program för bevarande.
På sidan 7 står det ”Inför schaktning i känd fornlämning krävs tillstånd och arkeologisk förundersökning enligt 2 kap Kulturmiljölagen”.

På sidan 34 nämns fornlämningar av gamla stadsmuren RAÄ 216:1 (a-e)

Särskilt Kurtinmuren mellan bastionerna Gustavus Primus och Sankt Erik (RAÄ Göteborg 216:1 e) är ” Omistlig och unik med ett mycket högt vetenskapligt och kulturhistoriskt värde”.

 

 1. Kulturmiljöbilaga till miljökonsekvensbeskrivning för västlänken: Järnvägstunneln (Uppdrag 254647 Kulturmiljöunderlag för detaljplaner för Västlänken), Konsultuppdrag av Tyréns, beställare Göteborgs Stad SBK.

 

På sidan 114 nämns fornlämning 216:1 återigen den gamla stadsmuren (kurtinmurar).

Här nämns även förslag på åtgärder för negativ konsekvens:

”Arkeologiska förundersökningar och kartläggning av fornlämningsmiljön för att säkra den information som fornlämningar bär på om den befästa staden Göteborg genomförs med stöd av kulturminneslagen”.

 

Angående tunneln under Skansen Lejonet kan man på sidan 29 läsa: Bergschaktet innebär ett irreversibelt ingrepp i försvarsklippan med borttagande av fast fornlämning och en omfattande håltagning i försvarsklippan under Skansen. Sprängningsarbetena innebär också risk för materiella skador på Skansen som byggnadsverk. Bergschaktens omfattning och närheten till skansen gör att konsekvensen för det historiska Gullberget i sin helhet med Skansen innebär en mycket stor negativ konsekvens.

Sverigedemokraternas slutsatser angående underslagsrapporterna:

 • Det lagliga skyddet av kulturmiljö måste framgå tydligare. Järnvägsplanen får ej bryta mot gällande lagar.
 • Klargörande om plan och tillstånd av arkeologisk undersökning av gamla stadsmuren måste bli tydligare.
 • Utredning av negativ konsekvens av sprängning under Skansen lejonet måste bli tydligare. Vid sättningar och sprickbildning kan kostnaderna för återställning av borgen bli mycket omfattande. Planen för övertäckning av tunnelmynningarna måste utredas ytterligare för att KS ska ha ett bättre beslutsunderlag. Det finns flera förslag på övertäckning. Det minst negativa av förslagen är tråg med konstgjord ås som döljer tunnelöppningen österut.
 • Station Korsvägen

Det är enligt järnvägsplanen för västlänken bestämt att den ska gå under Lisebergs entréområde. Flera byggnader riskerar därför rivning när ett brett schakt grävs för att bygga denna del av västlänken. Dessa är bl a Lisebergsentrén, Lisebergsteatern, Lisebergshallen, Rondo och Stora Scenen. Arbetet kommer att pågå i flera år och därmed störs Lisebergs verksamhet.

 

Liseberg har byggt upp sin verksamhet och sitt varumärke i snart 100 år. Dessa kan allvarligt skadas under den långa byggtiden. När västlänken är färdigbyggd ska dessa byggnader återuppbyggas. Frågan är då vem som ska betala det? En försiktig uppskattning av dessa byggnaders värde är 0,5 miljard kronor. Här finns ytterligare kostnader som tillkommer och kan spräcka västlänkens budget. ”När ska de börja gräva? Hur ska de bygga? Hur långt in i parken? Det är frågor vi ställer oss hela tiden”, säger Lisebergs företrädare.

 

Sverigedemokraterna befarar att Lisebergs verksamhet allvarligt skadas av bygget av västlänken. Vi befarar också att ytterligare kostnader tillkommer som spräcker västlänkens budget.

 • Finansiering av västlänken

Västsvenska paketet är uppskattat att kosta 34 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. Av detta ska staten stå för 50%. Tar man med kostnader för räntor samt inköp och drift av trängselskattesystemet på 12 miljarder minskar den statliga finansieringsgraden ner till 37%
När citytunneln i Malmö byggdes finansierade staten den till 70-80%.

Sverigedemokraterna tycker att det är fel att Malmö får mer finansierat till infrastruktursatsningar än Göteborg.

 • Tilläggsavtal om finansiering av västlänken

I avtalet om västsvenska pakets del gällande tågtunneln västlänken, finns inget angivet om hur parterna ska hantera en uppkommen situation där utsatt budget inte kommer kunna hållas. Detta är ytterst anmärkningsvärt då tidigare tågtunnlar och liknade projekt i princip alltid spräckt sin budget.

 

Projektets utformare och företrädare har oräkneligt antal gånger lovat att budget är något som kommer hållas, och att det inte finns någon anledning till oro. Citytunneln i Malmö, Citybanan i Stockholm, Götatunneln i Göteborg och Tunneln i Hallandsåsen är bara några av alla byggprojekt som överstigit sin budget. Ett lokalt exempel är förstärkningen av kanalmurarna här i Göteborg som fortfarande pågår. Både tidplan och budget är spräckta med bred marginal.

 

Sverigedemokraterna känner stor oro över att Västlänken kommer att överstiga budget, och föreslår därför att ett tillägg i avtalet görs där det tydligt åläggs vem, eller vilka som skall stå för samtliga kostnader som överstiger budget.

 • Bild 3.8 på tunnel under skansen lejonet.

Bilden på sidan 26 i rapporten är gjord i felaktig skala som gör att tunnelns storlek verkar mindre än i verkligheten. Illustrationer bör vara skalenliga. Riktig ritning visas i bilaga 1.