Covid-19 | Sverigedemokraterna i Göteborg

Covid-19

Länkar

Tillfällig Miljöpolicy likt ARC+  ang covid19
Ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med miljöförvaltningen utforma en temporär miljöpolicy som skall gälla tillsvidare angående hantering av skräp och avfall under Corona-pandemin.

Använd de 50 000 munskydd Gbg köpt in.
Stadsledningskontoret får i uppdrag att se till att de 50 000 masker som Göteborg stad inhandlat för användning som skyddsutrustning men som inte klarat RISE tester, skyndsamt kommer göteborgarna till gagn i form av enklare munskydd.

Dessa skydd får inte kasseras innan alla andra användningsområden inom Göteborgs stad är uttömda.

Beredskap coronavirus 2020-01-30
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt upprätta en tillfällig policy där medarbetare i Göteborgs stad uppmanas stanna hemma i minst två veckor efter vistelse i Kina. Man kan återgå tidigare än så vid uppvisade av negativt provsvar från sjukvården. Yrkandet avslogs av kommunstyrelsen.

Aktivera krisledningsnämnden
Många kommuner har redan aktiverat sin krisledningsnämnd. En krisledningsnämnd måste inte ta över allt. Men det ger oss möjligheten att snabbt agera när det är påkallat.

Tillfälligt borttagande av trängselskatten
Under framfarten av covid-19 behöver människor kunna ta sig säkert från och till sina arbeten, vissa grupper mer än andra. Kan vi minska belastningen på kollektivtrafiken och därigenom minska spridningen av covid-19 är det värdefullt, inte minst för all personal som jobbar inom kollektivtrafiken

Inventera skyddsrum efter skyddsutrustning 
skyndsamt inventera stadens skyddsrum för att se över vilken skyddsutrustning som finns och som kan brukas inom vården vid behandling av coronapatienter. Även om vi i Göteborg inte har behov av dessa kan det finnas andra kommuner eller regioner som lider brist på utrustning.

Hemleverans dagligvaror riskgrupper Corona 
Redan den 20 mars, nästan för två veckor sedan lanserade Sölvesborgs kommun en fungerande tjänst för hemkörning av dagligvaror till målgruppen 70 + och andra riskgrupper i samarbete med lokala handlare.

Kostnadsredovisning samt samlingsförslag ang Corona 
Staden skapar ett konto för alla kostnader som uppkommer till följd av coronaepidemin. Samt ett antal förslag vi hoppas skall tas upp av det Corona styret som finns i staden.

Etniska och mångkulturella föreningar – informationskampanj Corona 
Kommunstyrelsen går omgående ut med en hemställan till de myndigheter som beviljat bidrag till integrationsprojekt. Hemställan ska innehålla att myndigheten kontaktar dessa föreningarna och kräva att de omedelbart går ut och informerar i sina nätverk om hur man skyddar sig mot covid19. Dessa nätverk är en enorm tillgång för att nå ut med informationen till de som annars har svårt att ta till sig den information som kommer ut via SVT/SR och dagstidningar.

Kortsystem för att kick-starta ekonomin. 
Snabbutred införandet av ett tidsbegränsat present/rabatt-kortsystem som kan användas för att stimulera efterfrågan i det lokala näringslivet under tider av kris. En version av ”helikopterpengar” för att kick-starta ekonomin, men där pengarna också är villkorade med att mottagarna också spenderar egna.

Samverkan vård.
Ställ om och vidareutbilda personal som är lämplig till arbete inom hemtjänsten, och i det arbetet beakta ett antal  punkter.

Leasa cykel och bil under coronaepedemin
Samordna inköp av el-cyklar samt leasa bilar under kort tid för hemtjänstpersonal att nyttja i jobbet.

Cykelverkstäder pga Corona
Staden ska samordna så att avtal upprättas med cykelverkstäder i stadsdelen för service av invånares cyklar till ett subventionerat pris. Nu när vädret är bra bör vi uppmuntra fler av våra invånare att de bör använda sin cykel som transportmedel. Smittspridningen av COvid-19 har stor potential att förvärras ju fler som åker med kollektivtrafik.

Daglig verksamhet skyddsutrustning
På de flesta håll pågår daglig verksamhet som vanligt. Det betyder att funktionsnedsatta göteborgare åker färdtjänst, träffar andra i samma situation och ytterligare personal än på det egna boendet plus färdtjänstpersonal. Vi måste försöka minska alla göteborgares fysiska sociala kontaktyta.

EU omdirigerat regionalstöd till insatser mot coronakrisen 
Göteborg bör omgående hemställa till regeringen att snarast möjligt få ta del av stadens andel av EU:S regionalstöd för insatser mot coronaviruset.

Eget yrkande på yrkande om höjt försörjningsstöd ang Corona
Se till att barn i familjer med försörjningsstöd erhåller mat likvärdig den skolan normalt tillhandahåller.
Några förslag ges i yrkandet (länk ovan).

Artiklar
Oansvarigt att låta kinaresenärer gå till jobbet GP 2020-02-05

Göteborg har gjort för lite för att stävja corona krisen GP 2020-03-31

Övergripande beskrivning av några av de åtgärder vi vill se i Göteborg

Använd de 50 000 masker som Göteborgs stad köpt

I början av Coronaepidemin tog Göteborgs stad beslut på att snabbt inhandla 50 000 masker för användning inom vården. Det var ett klokt och rimligt beslut.

Nu har dessa masker testats på RISE (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner).
RISE har inrättat ett snabbspår för bedömningsprocessen där tillverkaren eller importören får ut sina godkända produkter till vården på kortare tid men utan att tumma på säkerhet eller kvalitet. De 50 000 masker Göteborg inhandlat klarade inte dessa tester för att användas som skyddsutrustning inom vården.

Sveriges regering har tillfälligt tagit bort kravet om svensk bruksanvisning för personlig skyddsutrustning avsedd för yrkesmässig användning.

De produkter som är aktuella är de som följer WHO:s vägledning om vad som är personlig skyddsutrustning: Engångsoveraller, förkläden, handskar, tjockare handskar, ögonskydd – exempelvis visir, andningsskydd, stövlar eller arbetsskor.

Göteborg och landets övriga kommuner använder redan idag bland annat egentillverkade skyddsvisir som inte CE-märkts, eller testats.

Det är bra att Göteborg och Sverige har lagar och regler, och att dessa kan ändras. Det är något typiskt svenskt. Nu har vi alltså 50 000 munskydd i Göteborgs ägo – utan CE märkning. Frågan som vi måste ställa oss nu är vad vi ska göra med dessa munskydd?

Om munskydden inte kan/får användas inom sjukvården som ”skyddsutrustning” så är det sverigedemokraternas mening att dessa munskydd måste komma göteborgarna (de som betalat för dem) till gagn på bästa sätt. De får absolut inte kasseras eller säljas/doneras till ett annat land som gladligen tar emot och använder dem.

Munskydd – oavsett kvalitet, används idag i många städer och länder som en del av barriären mot smittspridning. Det är inte något som ger användaren ett 100% skydd, men det hjälper till mot dels smittspridning, samt mottagligheten för smitta.

Idag använder tex hemtjänsten inga munskydd. De har heller inte haft riktiga visir att tillgå, utan många av de anställda har fått med sig en plastficka tänkt till pärmar som de fäst över ansiktet med en klämma i pannan, vilket är under all kritik. Men alla skydd är bättre än inga.

Dessa masker/munskydd som staden nu har i sin ägo, men som inte kan användas som skyddsutrustning måste kunna distribueras ut till de göteborgare som vill ha dem.

Att i den värsta epidemin världen skådat inte använda det materiel vi har på bästa sätt, vore ett oerhört svek mot de människor som valt oss som deras företrädare.

Sverigedemokraterna har tidigare yrkat att Göteborg ska uppmana våra invånare att bära någon form av munskydd när man vistas bland andra människor (bilaga 1). Flera länder och städer i EU gör det redan.

Övergripande

Redan för över två månader sedan lade Sverigedemokraterna vårt första yrkande i kommunstyrelsen angående den stundande Coronakrisen.  Vi har nu en extrainsatt kommunstyrelse där tre dagordningspunkter finns. Två av dessa är saker vi Sverigedemokrater lyft inför övriga partier. Det är så ett oppositionsparti bäst agerar. Genom att stötta bra förslag, lägga fram egna och pressa övriga, samt kritisera när det är på sin plats.

Vi har lagt fram 14 stycken skarpa förslag, samt ett samlingsdokument med åtgärder vi hoppas att de styrande tar till sig utav. Våra skarpa yrkanden hittar du i menyn till vänster.

Det är oerhört viktigt att Göteborg Stad arbetar med förebyggande åtgärder för att begränsa smittspridningen. Värna utsatta riskgrupper samt underlätta för våra invånare och vårt näringsliv. Vi måste vara beredda på det värsta, men hoppas på det bästa. Då vi inte ingår i den parlamentariska konstellation som bildats för att arbeta fram åtgärder staden gör skickar vi här med ett antal förslag på åtgärder (tillsammans med övriga yrkanden vi skickat in) och som vi hoppas kan tas i beaktning.

Besök: Uppmana besökare till stadshuset att i största möjligaste mån inte göra spontanbesök till Stadshuset just nu. Många av de ärenden som vi hanterar kan göras via telefon och e-post och andra e-tjänster som kommunen erbjuder.

Direktupphandlingar: Fokusera på direktupphandlingar i större omfattning, riktat mot lokala företag. Möjligt genom LOU 6 kap. 15 §.

Elevpraktik: Elevpraktik upphör helt inom omsorgsförvaltningen.

Handdesinfektion: Staden köper in ingredienser för att tillverka egen handdesinfektion enligt recept från WHO.

Rutiner: Ta fram rutiner gällande vård av Corona-smittade äldre i de fall de inte hamnar inom Regionens sjukvård.

Information: Informationsmaterial skickas ut till alla invånare äldre än 65 år som inte bor på något av kommunens boenden, undertecknat kommunens medicinskt ansvarige.

Måltider gymnasieelever: Gymnasieelever som nu studerar på distans pga. av Covid-19 skall få en unik QR-kod som gäller på stadens restauranger för en måltid till en kostnad av 75 kr, per studiedag.

Förskola: Vårdnadshavare som har barn i förskola (15 timmar i veckan) rekommenderas överväga att hålla barnen hemma för att avlasta personalen.

Förskola: Vårdnadshavare som lämnar/hämtar barn på skola/fritids ska uppmanas göra detta utanför skolans ytterdörrar.

Skola: Staden ska förbereda sig på att helt eller delvis stänga ner skolor om sådana riktlinjer skulle komma, alternativt om förvaltningen/smittskyddsläkaren skulle bedöma detta vara nödvändigt.

Riskgrupper: Elever och medarbetare som tillhör riskgrupper ska bedömas individuellt.

IFO: Vad gäller Individ- och familjeomsorg ska besök undvikas så långt som möjlig utan att rättssäkerheten påverkas.

Kommunens medarbetare

Anställda uppmanas att i största möjliga mån minimera icke nödvändig kontakt med andra personer och genom detta undvika exempelvis konferenser, resor och utbildningar. Möten som måste genomföras rekommenderas ske via telefon eller digitala kanaler. Alla externa möten, arrangemang och tjänsteresor ställs in.

Resande: Kommunens personal uppmanas att inte använda sig av kollektivtrafik, och nyckelpersoner inom kommunens verksamhet ska i dessa fall kunna erbjudas låna kommunens leasingbilar för transport till och från arbete.

Trängselskatt: Undersöka alla möjligheter att tillfälligt avskaffa trängselskatten.

Arbete: Arbete hemifrån uppmanas i de fall det är möjligt.

Semester: Restriktion gällande beviljande av nya semesteransökningar. Medarbetare som fått beviljad semester men som inte kan eller vill resa, får avbryta semester och återgå i arbete. Kommunen ska kunna skriva intyg till för medarbetare som vill avboka redan bokade semesterresor.

 

Allmänheten

Göteborgs Stad ska via sina tillgängliga kanaler uppmana allmänheten att ta sitt samhällsansvar i den uppkomna situationen.

Allmänheten ska, då det är möjligt och behövs, uppmuntras samt ges tillfälle att hjälpa till genom medborgligt engagemang. Hemtjänsten kan avlastas genom att anhöriga utför vissa delar av hemtjänstens ordinarie uppgifter. Då minskas besöksfrekvensen i hemmet och personalresurser frigörs.

Kommunen ska undersöka möjligheten att ta fram en volontärmodell där allmänheten (som inte tillhör riskgrupper) ska kunna anmäla sig frivilliga att hjälpa utifrån de behov som löpande identifieras.

 

Kommunens uppmaningar till näringslivet

Kommunen ska uppmana och uppmuntra de näringsidkare som staden har avtal med, samt övriga livsmedelsbutiker till att hålla öppet specifika tider enbart för riskgrupper.

Kommunstyrelsen måste kommunicera ut vikten till stadens näringsidkare, stora som små av att inte tillhandahålla godis, nötter och bröd i lösvikt, ej heller bufféer med plockmat.

Frukt och grönt är svårt att inte erbjuda konsumenter i lösvikt, men gemensamma informationsskyltar om att iaktta försiktighet vid hantering kan erbjudas från stadens kommunikatörer till våra näringsidkare och företagare. Att tillhandahålla engångshandskar vid konsumenters hantering av frukt och grönt i butiker kan också komma att bli aktuellt för att minska smittvägar.

Kommunen ska uppmana butiker/näringsidkare att erbjuda sina kunder handsprit i behållare vid entréer. Liknande automater finns redan idag vid försäljning av lunchsallad i lösvikt.

 

Insatser som ska underlätta för näringslivet och motverka en ökad arbetslöshet. 

Utifrån en kartläggning från Svenskt Näringsliv ser man att det i dagsläget är inom service- och försäljning som påverkan är störst. Åtgärderna i krispaketet är främst riktade för att hjälpa dessa. Förutsättningar förändras fort och framöver kan det bli aktuellt med åtgärder riktade mot andra branscher.

Ingången är att sätta in åtgärder där de behövs som mest just nu och där är signalen att det är handel- och restaurangbranschen som har fått störst negativ påverkan. I paketet ligger även förslag om kartläggning av möjlig tidigareläggning av investeringar och inköp som kan gynna andra branscher när de största behoven kommer där.

Upphandling: Upphandlingsprocessen ses över med högsta prioritet. Syftet är att förenkla processen och skala bort onödiga krav för att i högre grad gynna mindre och lokala företag.

Hyror: Privata fastighetsägare som hyr ut lokaler till företagare ska av kommunen uppmuntras justera sina hyror till företagare de närmaste 2 till 3 månaderna, samma förhållningssätt ska gälla för kommunens lokaler.

Förskottsbetalning: Kommunen ska, i de fall evenemang som kommunen ordnat skjutits på framtiden på grund av pandemin, förskottsbetala redan bokade krögare, föreläsare osv.

Torghandel: Uppmuntra till torghandel. Näringsidkare behöver komma ut från instängda lokaler och köpcentra. Vi har många torg där tillfälliga försäljning skulle kunna vara möjlig utan att för den skull tumma på distansering.

 

Krispaketet åt näringslivet innehåller en rad åtgärder:

Hemkörning av dagligvaror till målgruppen 70 + och andra riskgrupper i samarbete med lokala handlare. Kunder ska kunna registrera sig för tjänsten och därmed kunna beställa varor med gratis hemleverans. Personal från andra kommunala verksamheter som håller stängt under krisen, hämtar upp matkassarna i butiken och kör sedan hem varorna till de äldre.

Företagsakut Göteborgs kommun bildar ihop med företagarna en kanal in dit företagare kan vända sig för att få stöd, råd samt svar på frågor.

Kostnadsfria uteserveringar Göteborgs kommun tar inte ut någon avgift för upplåtelse av uteserveringar under 2020. De företag som redan idag har åretrunttillstånd för uteserveringar har möjlighet att omgående uppföra dessa utan extra kostnad. De företag som har beviljade tillstånd med start i april erbjuds göra samma sak, men måste först ansöka om tillstånd hos Polisen. Uteserveringar är befriad från kommunala avgifter för hela säsongen 2020.De som redan betalat in sin avgift för året återbetalas. Kommunen tar dialog med Polisen att man ser positivt på att tidigarelägga uteserveringarna och att polisen handlägger ärenden därefter.

Friskvårdsbidrag Omvandla den kommunala friskvårdtimmen till ett bidrag som i sin tur kan omvandlas till pengar så att anställda kan köpa presentkort på aktiviteter som går att använda som friskvård i näringslivet. Medarbetare inom Göteborgs kommun uppmanas att använda förmånen för att gynna näringslivet genom att köpa presentkort på friskvårdsaktiviteter i näringslivet. Exempel på sådana hälsofrämjande aktiviteter är gym, massage, fotvård, tennis mm.

Sprida budskapet om hemkörning av mat Flera restauranger i staden har börjat med hemkörning av mat för att underlätta för de som vill undvika folksamlingar. Göteborgs kommun kan använda sina kanaler för att hjälpa restaurangerna att nå ut med budskapet.

Årsavgifter i sin tillsyns- och kontrollverksamhet uppskjuts För att underlätta för företagen, när så många har likviditetsproblem med anledning av Coronaviruset, bör de årliga tillsyns- och kontrollavgifter som faktureras till företagen skjutas upp. En dialog bör föras med företagen om vad som eventuellt ytterligare kan göras rörande avgifterna för att underlätta för företagen.

Möjliggöra för företagen att anpassa sina tömningsintervaller Göteborgs kommun kan hjälpa företagen att anpassa sina tömningsintervaller och/eller antal kärl och storlek på kärl. Företagskunderna ombeds kontakta kommunen för att få hjälp med tömning av mat-, rest-, och osorterat avfall: Intervall för matavfall, antal kärl och storlek på kärl kan vid behov ändras. Intervall för restavfall, antal kärl och storlek på kärl kan vid behov ändras. Intervall för osorterat avfall, antal kärl och storlek på kärl kan vid behov ändras.

Personal erbjuds jobb inom kommunen En modell tas fram för att, utifrån kommunens behov, kunna erbjuda tillfälligt arbete inom kommunens verksamheter för personer som blivit friställda från lokala företag. Personerna ska matchas utifrån utbildningsbakgrund och behov, där syftet är att upprätthålla sysselsättningen i kommunen samt personalförsörja hårt belastade verksamheter inom kommunen. Som en del i detta ska en utredning göras för att se vilka resurser som måste tillsättas för att en snabbutbildning kan arrangeras för att dessa personer ska kunna arbeta inom exempelvis vård och omsorg.

Investeringar och inköp tidigareläggs För att bibehålla efterfrågan från respektive bransch utreds vilka inköp, utrustning och inventarier i årets budget som kan tidigareläggas. Detta gäller även fastighetsinvesteringar om dessa branscher påverkas i ett senare skede. Denna utredning används som beslutsunderlag om vilka åtgärder som vidtas.

Kartläggning av debiteringar och skyndsam betalning av fakturor För att ytterligare underlätta för näringslivet bör Göteborgs kommun kartlägga vilka debiteringar som kommunen kan frysa eller skjuta på, beslut om vilka lindringar som kan genomföras. Vidare ska kommunens bolag vara noga med att betala lokala företags och föreningars fakturor skyndsamt, för att hjälpa företagens likviditet.

Förenkla upphandlingsprocessen Upphandlingsprocessen ses över med högsta prioritet. Syftet är att förenkla processen och skala bort onödiga krav för att i högre grad gynna mindre och lokala företag.

Reducera avgifter för föreningar För att hjälpa de föreningar som påverkas av den pågående smittspridningen av Covid-19 ska en kartläggning göras för att se över kommunens debiteringar av föreningar för lokalutnyttjande, förhyrningar etc. Kartläggningen ska fungera som ett underlag för beslut om att helt eller delvis reducera avgifter för föreningslivet.

Justering av hyror till företagare En kartläggning bör göras för att identifiera vilka åtgärder som kan vidtas för att justera hyrorna för företagarna. Kommunen bör uppmana privata fastighetsägare att göra detsamma.

Presentkortsfunktion Göteborgs kommun bör föra en dialog med näringslivet för att utreda om det skulle vara gynnsamt med en presentkortsfunktion där invånare på ett enkelt sätt ska kunna köpa presentkort som i sin tur stimulerar likviditeten för våra lokala näringsidkare. En alternativ väg i uppdraget är att skapa en infrastruktur för en ren sponsringsmodell.

Gratifikation till medarbetare i form av en lunchmåltid på någon av restaurangerna i staden Som en uppskattning till kommunens medarbetare som i dagsläget är hårt ansträngda utreds möjligheten att ge en gratifikation i form av en lunchmåltid på någon av restaurangerna i kommunen. Genom befintlig budget gynnas våra lokala krögare.

 

Vi befinner oss i en väldigt tuff situation nu där många företag känner av minskad försäljning eller orderingång. Som kommun har vi svårt att kunna hjälpa alla, men med detta åtgärdspaket når vi många företag, och där riktade insatser kan ge intäkter i kassan relativt snabbt.