Budgetförslag för Göteborg 2020 | Sverigedemokraterna i Göteborg

Budgetförslag för Göteborg 2020

Uppdaterat 2019-10-24
SD Göteborgs budgetförslag för 2020 finns nu att ladda ner digitalt!

Nedan presenteras de viktigaste satsningarna. För fullständig budget klicka på länken ovan.

Varje förslösad skattekrona är stöld från folket.
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti, vilket innebär att vi anser
att alla ska ha en dräglig levnadsstandard. Vi förespråkar, budgeterar och
verkar för en stark välfärdspolitik. Vi betonar samtidigt att skattekollektivets
resurser är begränsade. Det måste med andra ord finnas en balans mellan
skatteuttag och kommunal verksamhet. Skattekollektivets resurser ska hanteras
varsamt och med respekt.

Reformutrymme, totalt 3,2 miljarder kr
Inom stadsdelsnämnderna föreslår vi en omfördelning av resurserna. I staden finns
idag en resursfördelningsmodell som bland annat bygger på etniskt ursprung. Vi
står inte bakom den nuvarande modellen. Resurserna ska fördelas rättvist mellan
stadsdelsnämnderna och inte på grund av vilken del av världen man själv eller ens
föräldrar kommer ifrån.

Allmän reserv kommuncentralt, +500 miljoner kr
Oavsett hur väl man planerar så kan oförutsedda händelser och saker inträffa. Det
är därför viktigt att vara förbered och avsätta en reserv för om något plötsligt skulle
inträffa. Sverigedemokraterna reserverar därför 500 miljoner kr i en allmän kommuncentral
reserv för oförutsedda händelser. Om inte denna förbrukas är det ett
tydligt tecken på att en skattesänkning är möjligt.

Skolan, + 100 miljoner Omfördelning av resurser samt 300 miljoner i buffert
Skolan är enligt Sverigedemokraterna en av grundbultarna i morgondagens välfärd.
En fungerande jämlik skola med samma grundförutsättningar är därför ett viktigt
inslag i Sverigedemokraternas politik. Som ett led i detta satsar Sverigedemokraterna
100 miljoner kronor på utbildning utöver dagens nivå, samt genomför en omfördelning
av de resurser skolorna får idag.

Göteborgs skolverksamhet finansieras idag genom ett belopp som består av två
delar. Ett grundbelopp som fördelas lika till alla skolor (90% av totala fördelningen)
samt en mindre del (10% av totala fördelningen) som fördelas till skolor baseras på
ett flertal olika socioekonomiska faktorer. Summan från denna senare del varierar
idag stort mellan olika skolor där en del skolor får en väldigt liten tilldelning samtidigt
som andra skolor kan få ett upp till 10 gånger så stort belopp.
Sverigedemokraterna sänker den fördelning som skolorna erhåller baserat på socioekonomiska
grunder med 600 miljoner. Hälften av detta belopp, 300 miljoner kr,
samt de ytterligare 100 miljoner Sverigedemokraterna vill satsa på skolorna används
för att höja upp grundbeloppet som fördelas lika till alla skolor.
Resterande 300 miljoner läggs i en kommuncentral pott reserverad för utbildningskostnader
i stadens skolor. Denna pott kan skolor äska medel ur i det fall det behövs
för verksamheten.

Fortsatt satsning på utveckling av äldreomsorgen, + 100 miljoner kr
SD vill satsa mer på bla utveckling av hemtjänsten. Satsningen ska möjliggöra målen
om ökat inflytande och självbestämmande för brukarna. Detta skulle också medföra
attraktivare arbetsförhållanden inom hemtjänsten.

Återvandringskansli, + 30 miljoner kr
Genom att upprätta ett återvandringskansli vill vi förenkla för personer att återvända
till sina respektive hemländer. Kansliets främsta uppgifter ska vara att hjälpa till och
informera personer som vill återvända och bygga upp en framtid i sitt hemland. Personalen
ska hjälpa Migrationsverket i sin roll att hjälpa frivillig återvandring. De ska
även bistå i återvändandeprocessen, utbilda socialsekreterare samt motverka fusk
med återvandringsbidrag. Vi kallar det ”Göteborgsmodellen” där detta är en integrerad
och naturlig del i hur Göteborg socialtjänst skall arbeta.

Fria resor över 65 år hela dygnet runt, + 25 miljoner kr
Göteborgs äldre har idag fria resor med kollektivtrafiken under vissa tider på dygnet.
SD skjuter till de pengar som behövs för att ge våra äldre ett äkta dygnetruntkort. Ett
kort som gäller alla tider på dygnet, på riktigt. Under årets alla dagar.

Extra gatuunderhåll, + 50 miljoner kr
Många av stadens kommunala gator har sprickor, hål och ojämnheter vilket skadar
göteborgarnas bilar och ger bilisterna och busschaufförerna obehag, t ex i form av
ont i ryggen. För att åtgärda detta vill vi förbättra gatuunderhållet ordentligt. Denna
post ingår i investeringsplanen.

Extra ordningsvakter, + 30 miljoner kr
Den lokala ordningsstadgan som förbjuder tiggeri ska följas! För att komma tillrätta
med tiggare utanför butiker och på offentliga platser satsar vi därför kraftigt på extra
ordningsvakter. Ordningsvakterna skall avlasta polisen i deras vardagliga arbete. Bla
genom avhysning av tiggare och hjälpa polisen i deras arbete med att stoppa det
organiserade tiggeriet i Göteborg.

Fler trygghetskameror, + 20 miljoner kr
Vi lever i en stad med ett ständigt hot om terrordåd hängande över oss. Skjutningar
och knivvåld med dödligt våld är tyvärr något som vi har tvingats leva med på senare
tid. För att öka tryggheten och ge polisen möjlighet att klara upp fler brott vill SD
satsa på fler kameror i offentliga miljöer.

Avgiftsfri förskola när verksamheten är semesterstängd + 20 miljoner kr
Att Göteborg tar ut en avgift från alla med barn i förskolan, samtidigt som nästan
alla förskolor har semesterstängt ställer vi oss mycket tveksam till eftersom flertalet
av de som betalar varken får en vara eller tjänst utförd.

Förberedelseskolor, + 20 miljoner kr
Sverigedemokraterna vill införa förberedelseskolor för att ge nyanlända en ärlig
chans att lära sig svenska på ett likvärdigt sätt i hela riket. Det gynnar ingen att
elever kommer ut i den ordinarie skolan utan fullgoda språkkunskaper. Digitala
nationella prov ska finnas för att bestämma när eleverna är redo att slussas ut i den
ordinarie skolan. Lärare på dessa skolor ska vara Svenska 2-lärare med stöd av
dagens studiehandledare och modersmålslärare. På detta sätt höjs kvaliteten i den
vanliga skolan och de nyanlända får en bättre skolstart.

Pedagogiska hjälpmedel i skolan, +16 miljoner kr
Undervisningen i Göteborg har idag på sina håll brist på pedagogiska hjälpmedel.
Vi vill lindra denna brist genom att satsa 16 miljoner kr på att köpa in pedagogiska
hjälpmedel. Vi anser att pedagogerna själva kan avgöra vad som behövs.

Jourskolor, + 20 miljoner kr
Ett sätt att få bukt med de sjunkande resultaten i våra skolor är att införa så kallade
jourskolor. En jourskola fungerar som en resursskola. Både lågpresterande och
högpresterande eleverna kan då få hjälp och stöttning på sin individuella nivå.

Lekplatser, aktivitetsplatser och utegym,+ 20 miljoner kr
Det är viktigt att Göteborg värnar om folkhälsan. Genom att erbjuda goda lekmiljöer
till våra minsta, kombinerat med aktiviteter för andra målgrupper kan vi samtidigt
skapa möten mellan generationer. Därför satsar Sverigedemokraterna extra på
lekplatser kombinerat med aktivitetsplatser i stadens parker.

Blöjor, + 15 miljoner kr
Både kammarrätten och förvaltningsrätten har i en tvist mellan Värmdö kommun
och en fristående förskola fastslagit att i det fall kommuner tillämpar maxtaxa skall
blöjor vara kostnadsfria och ingå i maxtaxan. Att kräva att föräldrar betalar eller tar
med blöjor strider således mot lagen enligt domstolarna. Ärendet har överklagats till
högsta förvaltningsdomstolen. Tar de inte upp fallet, eller kommer till samma slutsats
som kammarrätten, kommer även Göteborg behöva stå för blöjkostnaderna. Vi
avsätter medel för detta.

Feriejobb för gymnasie- och grundskoleungdomar, + 15 miljoner kr
Ett feriejobb är ofta den första foten in på arbetsmarknaden för de unga. Det blir
då första gången en ungdom får ta ett eget riktigt ansvar. Sommarjobbet är en
meningsfull syssla för ungdomarna samtidigt som det stärker självförtroendet att
äntligen kunna tjäna in en helt egen inkomst på egen hand.

Investering elbilar till kommunens fordonspark, +15 miljoner
Göteborg Stad har en vision om en övergång till fossilfria fordon. Sverigedemokraterna
vill öka takten och satsar extra medel för att Göteborg stad ska köpa in elbilar.

Nattvandrare, föräldraföreningar och Brottsofferjour, + 15 miljoner kr
Det finns många eldsjälar i staden som jobbar ideellt för att skapa en tryggare stad
och hjälpa brottsoffer. Dessa föreningar vill SD ge extra medel så att de kan utveckla
sin verksamhet. Vi vill uppmärksamma och stödja brottsoffer istället för brottslingar.

Satsning mot våldsbejakande extremism, + 15 miljoner kr
Vi ser dagligen hur det politiska och religiösa våldet ökar. Rekrytering till fundamentalistiska
grupper sker mer eller mindre öppet. Denna utveckling måste stoppas för
att förhindra en total samhällskollaps. Kan man komma åt dessa rekryteringscentra
kan man förhindra att ungdomar väljer att ansluta sig till stridande terrorgrupper i
andra länder.

Utökat drifts- och verksamhetsbidrag för föreningar, + 25 miljoner kr
Föreningslivet i Sverige är unikt i världen. Vi Sverigedemokrater värnar om våra
många ideella föreningar som knyter oss samman genom våra fritidsintressen. Vi
vill utöka budgeterat verksamhetsbidrag så att fler föreningar kan få hjälp med att
bedriva sin verksamhet.

Förbättrad mat i skolan och äldreomsorgen, + 16 miljoner kr
Sverigedemokraterna prioriterar barns hälsa. Därför vill vi satsa på skolmaten. Priset
per portion är relativt lågt i Göteborg. Vi vill jämföra oss med de kommuner som har
bäst skolmat i landet och lägga oss på motsvarande kostnadsnivå. Vi vill ersätta den
kostnadsdrivande ekologiska maten med när-och härodlad konventionell mat. Enligt
riksdagens utredningstjänst blir det en besparing (effektivisering) på ca 30%.

Kulturskolan (samt Instrumentförrådet), + 15 miljoner kr
Satsningar på att barn och ungdomar får chans till att upptäcka, ta del av, och skapa
kultur är viktigt för såväl samtid som framtid. Att få lära sig spela instrument, dansa,
sjunga, måla, fotografera, filma, spela teater och mycket annat är för många en
viktig del av sitt liv och fritid. Kulturskolan är något som fler borde få chans att prova
på. Skapande och kreativa unga är en vital del av vår framtid.

Fler parker samt skötsel, + 10 miljoner kr
Många nya parkanläggningar färdigställs nu av park-och naturnämnden utan att
man kompenseras för driften av dessa. Detta kommer att bli ohållbart i längden.
Vidare har man ett stort behov av att rekrytera i närtid. Därför skjuter SD till 10 miljoner
för att underhålla våra vackra parker och hålla dom snygga och prydliga även i
framtiden.

Skönhetsråd, +10 miljoner kr
Det är viktigt att ta hänsyn till Göteborgs historia och kultur, samt anpassa nybyggnationer
till den arkitektur som präglat stadsdelarna. I centrala Göteborg har man
gång på gång uppfört byggnader som inte harmoniserar med den klassiska arkitekturen
från tiden 1850-1920. SD har vid ett flertal tillfällen försökt att stoppa dessa
tråkiga nybyggen bestående av fyrkanter och glas. SD har även yrkat på att införa
ett skönhetsråd för att visa respekt och upprätthålla den gamla stadens stadsplan
och arkitektur.

Motionsspår och gångvägar, + 10 miljoner kr
När man rör sig i parker och grönområden stöter man ofta på trasiga trappor och
gångvägar som är dåligt underhållna. För att skapa en inbjudande miljö och öka
tillgängligheten satsar vi på att förbättra gångvägarna i stadens parker. Det är viktigt
att våra parker är tillgängliga för alla. Denna post ingår i investeringsplanen.

Kultur och historia, + 10 miljoner kr
Vår historia är viktig för att förstå samtiden och bygga inför framtiden. Vi satsar 9
miljoner på att rusta upp och göra våra arkeologiska lämningar mer tillgängliga. Vi
satsat även 1 miljon kr på att alla skolungdomar ska kunna göra historiska stadsvandringar
i vår vackra stad

Slopad avgift på trygghetslarm, + 10 miljoner kr
De äldre är en eftersatt grupp som ofta blir nedprioriterad i den nya kalla Sverige. För
en pensionär med endast garantipension är varje hundralapp ett viktigt tillskott. Att
man tvingas välja bort sin trygghet för att ha råd med mat och det mest basala för
att överleva är inte värdigt ett i-land som Sverige. Självklart ska trygghetslarm vara
avgiftsfria.

Ingen karensdag för förskolepersonal, + 10 miljoner kr

Det råder brist på förskolepersonal. Ofta känner sig personalen pressad att gå till jobbet fast de är
sjuka och borde stanna hemma. För att minska smittspridningen bland både vuxna
och barn vill SD slopa karensdagen för förskolepersonal. Det kommer att underlätta
för dem som jobbar, men det är också bra för barnen.

Hospice, +10 miljoner kr
Hospice är ett vårdalternativ för din sista tid i livet. På hospice får man vård i en
hemlik miljö där det finns särskild tid för samtal. På senare tid har bristen på resurser
inneburit att många fått avslag på sin ansökan om plats. För att öka antalet vårdplatser
skjuter SD till extra medel. Att ge våra medborgare ett värdigt slut på livet är
en självklarhet. De som byggde vårt land förtjänar respekt.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, + 10 miljoner kr
Arbetet mot organiserad brottslighet är en prioriterad fråga. Vi vill öka resurserna till
kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Vi har i kommunstyrelsen yrkat på
vikten av att jobba aktivt tillsammans med berörda myndigheter mot den ökande
organiserade brottsligheten.

Utöka nattisplatserna, + 10 miljoner kr
Vi öronmärka 10 miljoner kr till att utöka så kallade ”nattisplatser” i stadsdelarna. I
en levande stor eventstad som Göteborg är det många föräldrar som jobbar alla
dygnets timmar och därför behöver barnomsorg även under natten.

Utöka bostadstillägget för funktionshindrade, + 5 miljoner kr
Förutom de självklara medel som redan är avsatta vill vi att man höjer det kommunala
bostadstillägget för handikappade för att ytterligare anpassa bostäder till
funktionshindrade.

Dietist i äldrevården + 5 miljoner kr
Genom att satsa på att införa dietister i äldreomsorgen kan vi förebygga kostnader
av vård, förlänga livet samt öka livsglädjen, orken och den psykiska hälsan hos vår
äldre population. Undernäring är idag ett stort problem för de äldre och kan enkelt
motverkas genom väl planerade menyer och måltider av dietister.

Slottskogsobservatoriet, + 1 miljon kr
Slottskogsobservatoriet bedriver en mycket bra verksamhet. Tyvärr har det helt gått
stå i detta ärendet. Vi anser att bidrag till detta bör utgå från föreningsbidragen. Vi
öronmärker en miljon så att slottskogsobservatoriet kan fortsätta sin verksamhet.

Firande av Gustaf Adolfdagen 6 november, + 1 miljoner kr
Det är viktigt att alla boende i Göteborg känner en samhörighet i staden och även
känner till stadens månghundraåriga historia. Göteborg stads grundare är värd att
firas en gång om året. Fram till år 2009 höll kommunstyrelsens ordförande tal denna
dag. Sedan dess har Göteborg inte något firande alls. Sverigedemokraterna vill återinföra
denna tradition och satsar därför på detta i sin budget.

El Sistema + 500 000 kr
En musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom
att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör, med repertoar inom konst- och
folkmusik.

Vi lägger även med vad vi inte prioriterar.

Fler styrdokument, Tiggeri, socialbidrag till eu-migranter, Västlänk, 100 vattenposter,
Linbanan, Kamelfarmar, Dag Hammarskjöldsleden som boulevard, Sponsra utländska
konstnärer i två år, Pool i jubileumsparken lindholmen, Parkeringsgarage i älven,
Interreligösa skolprojekt, Julbord till stadens politiker, SFI-dagis, European coalition
of cities against racism (ECCAR), Konstverk för 10 miljoner som ska tala om för
Göteborgare vad regn är, avgiftsfri simundervisning i en stad som ligger vid havet,
korruption, leasing av bokbussar, medlemskap i STRING network, etablering av stödcentrum
Centrum, Västra Göteborg, samt Örgryte Härlanda, tomma asylboenden
för miljoner, Storleken på GR fullmäktige, förfulning av staden, Win Win Gothenburg
sustainability award, MR-dagarna, Klimatpanik, Knarkhandel, Ökade driftskostnader
jubileumsparken, Bidrag politiska partier, Dyra biltvättar, höga avgångsvederlag
till inkompetenta direktörer, Utökad skattefinansiering för kretslopp och vattennämndens
skyfallsarbete, GEO-kontoret (i Bryssel), ökade kostnader för temporära
bostäder, Svarthandel på Kviberg, Ekonomers Konferensresor till SPA anläggningar,
Modersmålsverksamhet, SFI, Ett Cykelgarage för 144 miljoner, Illegala bosättningar,
ökade tolkkostnader. Göteborgs 236 kommunikatörer, Muslimska friskolor, skattefinansierade
jippon, antalet tjänstemän som arbetar med mänskliga rättigheter.
Framtagandet av fler tandlösa planer, diverse råd för etniska grupper och andra minoriteter,
Genuspedagogik och normkritiska utbildningar, Dagens resursfördelningsmodell,
Dyra konsulter, Gratis lunch på GRs fullmäktigemöten, Dyra riskkapitalsprojekt,
Vegansk mat på Göteborgs stads officiella representationer, Trafikkaos, Bilfria
söndagar i city, Skattehöjningar, Klansamhällen, Fler kommunala bolag, Nöjesresor
för tjänstemän på betald arbetstid, Dyrt matsalt istället för vägsalt, etc etc….

Ladda ner hela budgeten här!