Budgetförslag 2019 | Sverigedemokraterna i Göteborg

Budgetförslag 2019

2019 års budget finns nu i tryckt!
Du kan ladda ner den här!

Våra satsningar – på riktigt!
Vi bygger bort kön till äldreboende, + 227 miljoner kr
Det saknas idag ca 400 platser inom äldreboende i Göteborg. Det är en ökning på
nästan 100 st på ett år! Dessa 400 personer har beviljats plats på äldreboende för
att de enligt lag har rätt till det, men den socialistiska styrande minoriteten har inte
lyckats skapa dessa äldreboendeplatser. Sverigedemokraterna vill öronmärka 227
miljoner kronor så att kön till äldreboende omedelbart byggs bort. Våra äldre, de är
vi imorgon. Denna post ingår i investeringsplanen.

Extra gatuunderhåll, + 50 miljoner kr
Många av stadens kommunala gator har sprickor, hål och ojämnheter vilket skadar
göteborgarnas bilar och ger bilisterna och busschaufförerna obehag, t ex i form av
ont i ryggen. För att åtgärda detta vill vi förbättra gatuunderhållet ordentligt. Denna
post ingår i investeringsplanen.

Extra ordningsvakter. + 30 miljoner kr
Den lokala ordningsstadgan som förbjuder tiggeri ska följas! För att komma tillrätta
med tiggare utanför butiker och på offentliga platser satsar vi därför kraftigt på extra
ordningsvakter. Deras uppgift blir att bistå avhysning av tiggare och hjälpa polisen
i deras arbete med att stoppa det organiserade tiggeriet i Göteborg. Dessa vakter
behövs även för att stävja problemet med lösdrivande gatubarn i innerstaden.

Återvandringsnämnd, + 25 miljoner kr
Genom att upprätta en återvandringsnämnd vill Sverigedemokraterna förenkla för
personer att återvända till sina respektive hemländer. En återvandringsnämnds
främsta uppgifter ska vara att hjälpa till och informera personer som vill återvända
och bygga upp en framtid i sitt hemland. Nämnden skall även bistå i återvändandeprocessen
samt motverka fusk med återvandringsbidrag. Migrationsverket har
genom regeringsbeslut 2015-12-17 fått anslag för återvandringsförberedelser och
återvandringsbidrag. En återvandringsnämnd bör samarbeta med Migrationsverket
när det gäller återvandring.

Fria resor över 65 år hela dygnet runt, + 21 miljoner kr
Göteborgs äldre har idag fria resor med kollektivtrafiken under vissa tider på dygnet.
SD skjuter till de pengar som behövs för att ge våra äldre ett äkta dygnetruntkort. Ett
kort som gäller alla tider på dygnet, på riktigt. Under årets alla dagar.

Jourskolor, + 20 miljoner kr
Ett sätt att få bukt med de sjunkande resultaten i våra skolor är att införa så kallade
jourskolor. En jourskola fungerar som en resursskola. Både lågpresterande och
högpresterande eleverna kan då få hjälp och stöttning på sin individuella nivå.

Kameraövervakning dygnet runt + 20 miljoner kr
Vi lever i en värld med ett ständigt hot om terrordåd hängande över oss. Skjutningar
med dödligt våld är tyvärr något som vi har tvingats leva med på senare tid. För att
öka tryggheten och ge polisen möjlighet att klara upp fler brott vill SD satsa på fler
kameror i offentliga miljöer.

Pedagogiska hjälpmedel i skolan, +16 miljoner kr
Undervisningen i Göteborg har idag på sina håll brist på pedagogiska hjälpmedel.
Vi vill lindra denna brist genom att satsa 16 miljoner kr på att köpa in pedagogiska
hjälpmedel. Vi anser att pedagogerna själva kan avgöra vad som behövs.

Feriejobb för gymnasie- och grundskoleungdomar, + 15 miljoner kr
Ett feriejobb är ofta den första foten in på arbetsmarknaden för de unga. Det blir
då första gången en ungdom får ta ett eget riktigt ansvar. Sommarjobbet är en
meningsfull syssla för ungdomarna samtidigt som det stärker självförtroendet att
äntligen kunna tjäna in en helt egen inkomst på egen hand. Sverigedemokraterna
satsar 15 miljoner kr mer än vad den styrande minoriteten gör på feriejobb.

Ungdomsidrott: billigare hyra för hallar och planer, + 15 miljoner kr
Idrottsrörelsen har länge äskat pengar av staden för detta ändamål. Vi utökar de
bidrag som idrottsföreningarna kan söka för att täcka sina egna hyreskostnader
med 20 miljoner kronor.

Utökat drifts- och verksamhetsbidrag för föreningar, + 15 miljoner kr
Föreningslivet i Sverige är unikt i världen. Vi Sverigedemokrater värnar om våra
många ideella föreningar som knyter oss samman genom våra fritidsintressen. Vi
vill utöka budgeterat verksamhetsbidrag så att fler föreningar kan få hjälp med att
bedriva sin verksamhet.

Förbättrad skolmat, + 12 miljoner kr
Sverigedemokraterna prioriterar barns hälsa. Därför vill vi satsa på skolmaten. Priset
per portion är relativt lågt i Göteborg. Vi vill jämföra oss med de kommuner som har
bäst skolmat i landet och lägga oss på motsvarande kostnadsnivå. Om man satsar
en krona extra per portion skolmat så är vi övertygade om att skolmaten kan förbättras
väsäntligt. Till glädje för våra skolungdomar.

Lekplatser, + 11,5 miljoner kr
Våra parker är viktiga för rekreation och avkoppling. Göteborgarna behöver välskötta
parker som gör att vi kan vara stolta över vår stad. Det är viktigt att Göteborg
värnar om sina barn och kan erbjuda goda lekmiljöer till våra minsta. Därför satsar
Sverigedemokraterna extra på lekplatser i stadens parker. Denna post ingår i investeringsplanen.

Gångvägar i Göteborgs parker, + 10 miljoner kr
När man rör sig i parker och grönområden stöter man ofta på trasiga trappor och
gångvägar som är dåligt underhållna. För att skapa en inbjudande miljö och öka
tillgängligheten satsar vi på att förbättra gångvägarna i stadens parker. Det är viktigt
att våra parker är tillgängliga för alla. Denna post ingår i investeringsplanen.

Kultur och historia, + 10 miljoner kr
Vår historia är viktig för att förstå samtiden och bygga inför framtiden. Vi satsar 9
miljoner på att rusta upp och göra våra arkeologiska lämningar mer tillgängliga. Vi
satsat även 1 miljon kr på att alla skolungdomar ska kunna göra historiska stadsvandringar
i vår vackra stad

Investeringar i fler elbilar, + 10 miljoner kr
Göteborg Stad har en vision om en övergång till fossilfria fordon. Sverigedemokraterna
vill öka takten och satsar extra medel för att Göteborg stad ska köpa in elbilar.
Denna post ingår i investeringsplanen.

Nattvandrare, föräldraföreningar och Brottsofferjour + 10 miljoner kr
Det finns många eldsjälar i staden som jobbar ideellt för att skapa en tryggare stad
och hjälpa brottsoffer. Dessa föreningar vill SD ge extra medel så att de kan utveckla
sin verksamhet. Vi vill uppmärksamma och stödja brottsoffer istället för brottslingar.

Slopad avgift på trygghetslarm + 10 miljoner kr
De äldre är en eftersatt grupp som ofta blir nedprioriterad i den nya kalla Sverige. För
en pensionär med endast garantipension är varje hundralapp ett viktigt tillskott. Att
man tvingas välja bort sin trygghet för att ha råd med mat och det mest basala för
att överleva är inte värdigt ett i-land som Sverige. Självklart ska trygghetslarm vara
avgiftsfria.

Ingen karensdag för förskolepersonal, + 10 miljoner kr
Det råder brist på förskolepersonal. Ofta känner sig personalen pressad att gå till
jobbet fast de är sjuka och borde stanna hemma. För att minska smittspridningen
bland både vuxna och barn vill SD slopa karensdagen för förskolepersonal. Det
kommer att underlättar för dem som jobbar, men det är också bra för barnen.

Satsning mot våldsbejakande extremism, + 10 miljoner kr
Vi ser dagligen hur det politiska och religiösa våldet ökar. Rekrytering till fundamentalistiska
grupper sker mer eller mindre öppet. Denna utveckling måste stoppas för
att förhindra en total samhällskollaps. Kan man komma åt dessa rekryteringscentra
kan man förhindra att ungdomar väljer att ansluta sig till stridande terrorgrupper i
andra länder.

Hospice + 8 miljoner kr
Hospice är ett vårdalternativ för din sista tid i livet. På hospice får man vård i en
hemlik miljö där det finns särskild tid för samtal. På senare tid har bristen på resurser
inneburit att många fått avslag på sin ansökan om plats. För att öka antalet vårdplatser
skjuter SD till extra medel. Att ge våra medborgare ett värdigt slut på livet är
en självklarhet. De som byggde vårt land förtjänar respekt.

Fortsatt satsning på utveckling av hemtjänsten + 8 miljoner kr
SD vill satsa mer på utveckling av hemtjänsten. Satsningen ska möjliggöra målen
om ökat inflytande och självbestämmande för brukarna. Detta skulle också medföra
attraktivare arbetsförhållanden inom hemtjänsten.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, + 6 miljoner kr
Arbetet mot organiserad brottslighet är en prioriterad fråga. Vi vill öka resurserna till
kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Vi har i kommunstyrelsen yrkat på
vikten av att jobba aktivt tillsammans med berörda myndigheter mot den ökande
organiserade brottsligheten.

Utöka nattisplatserna, + 4 miljoner kr
Vi vill även öronmärka 4 miljoner kr till att utöka så kallade ”nattisplatser” i stadsdelarna.
I en levande stor eventstad som Göteborg är det många föräldrar som jobbar
alla dygnets timmar och därför behöver barnomsorg även under natten.

Utöka bostadstillägget för funktionshindrade, + 3 miljoner kr
Förutom de självklara medel som redan är avsatta vill vi att man höjer det kommunala
bostadstillägget för handikappade för att ytterligare anpassa bostäder till
funktionshindrade.

Kulturskolan + Instrumentförrådet, + 1,5 miljoner kr
Satsningar på att barn och ungdomar får chans till att upptäcka, ta del av, och skapa
kultur är viktigt för såväl samtid som framtid. Att få lära sig spela instrument, dansa,
sjunga, måla, fotografera, filma, spela teater och mycket annat är för många en viktig
del av sitt liv och fritid. Kulturskolan är något som fler borde få chans att prova på.
Skapande och kreativa unga är en vital del av vår framtid. Vi öronmärker en miljon kr
av totalsumman till att utöka instrumentförrådet.

Firande av Gustaf Adolfdagen 6 november, + 0,5 miljoner kr
Det är viktigt att alla boende i Göteborg känner en samhörighet i staden och även
känner till stadens månghundraåriga historia. Göteborg stads grundare är värd att
firas en gång om året. Fram till år 2009 höll kommunstyrelsens ordförande tal denna
dag till, men sedan dess har Göteborg inte något firande alls. Sverigedemokraterna
vill återinföra denna tradition och satsar därför på detta i sin budget.