Återigen en fadäs med remissvar från Göteborgs stad till Justitiedepartementet! | Sverigedemokraterna i Göteborg

Återigen en fadäs med remissvar från Göteborgs stad till Justitiedepartementet!

Återigen en fadäs med remissvar från Göteborgs stad till Justitiedepartementet!

Till dagens kommunstyrelsemöte i Göteborg fanns det ett remissvar till Justitiedepartementet som kommunstyrelsen skulle ta ställning till  ”Remiss från Justitiedepartementet – Uppehålltillstånd för studier på gymnasial nivå  (Ju2016/0854/L7)”

Till dagordningen fanns det tre stycken yrkandet på detta ärende:
Alla yrkanden innehåller förklarande texter med egna förslag till remissvar som det hänvisas till i att satserna. Att satserna i de olika yrkande var följande.

SDs yrkande:
Att avslå förslaget till remissyttrandet och ersätta det med ovanstående.

M,L och KDs yrkande:
Att avstyrka förslaget i lagrådsremissen om Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Att inarbeta ovanstående resonemang i Stadens yttrande till Justitiedepartementet.

S, V och MPs yrkande:
Att den markerade ändringen tillförs förslaget till remissyttrande.

På sittande möte förklarar Ulf Kamne som för dagen sitter som ordförande att yrkandena från M, L och KD samt S, V och MP ska ses som tilläggsyrkanden.  Lars Hansson SD begär att kunna få rösta att sats mot att sats.  En större förvirring uppstår i salen.  Ordförande försöker efter bästa förmåga reda ut om det är tilläggsyrkanden, ändringsyrkanden eller hela yrkanden i sig. Efter en kortare, men högljudd diskussion följer voteringen.

Kommunstyrelsen har nu beslutat följande:
Avslå SDs yrkande. Bifalla stadsledningskontorets förslag. Bifalla yrkandet från S, MP och V, samt att bifalla M,L och KDs första att sats.

Dessa yrkanden står i bjärt kontrast mot varandra. Göteborg skall alltså skicka in ett remissvar som man beslutat om att inte skicka in!

I kölvattnet av att Göteborg alldeles nyligen inkom med helt fel remisvar till justitiedepartementet (som SD Göteborg uppdagade) har Sverigedemokraterna påtalat fadäsen ovan för tjänstgörande mötessekreterare under kommunstyrelsemötet. Dels har vi påtalat felet, och begärt att ogiltigförklara detta beslut, så att rätt remissvar skickas in. Kommunstyrelsen har tidigare rivit upp felaktiga beslut.  Vi begärde även att få lägga till en protokollsanteckning om felaktigheten i fråga, men fick svaret att ”det går nog inte…”

Göteborg är Sveriges andra största stad. Men ibland liknar den mest Ankeborg med en polsk riksdag. Gör om, gör rätt. På riktigt!

Vidtas inte korrekta åtgärder i detta ärende nödgas vi återigen agera vidare.

Jörgen Fogelklou
Pressansvarig SD Göteborg
072 5359242