Yrkande angående – Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande drogförebyggande arbete

Kommunstyrelsen har i budget 2022 fått i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder uppdatera policyn kring drogbekämpning för en nollvision mot droger samt intensifiera arbetet med informationskampanjer och användandet av narkotikahundar i samarbete med polis i stadens skolor. Kommunstyrelsen har även fått i uppdrag att utifrån befintligt lagrum pröva möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester för att därefter utvärdera effekter och upplevelsen av dessa i stadens skolor. Vid misstanke om drogaktivitet hos en omyndig elev anmäler skolan alltid detta till socialtjänsten. Syftet med anmälan är att eleven och familjen ska få stöd att hantera situationen på bästa sätt.

Sverigedemokraterna ser fördelar med att utföra drogtest vid stark misstanke, men det finns inget tydligt stöd i forskningen i att slumpvis, frivillig drogtestning i skolan minskar elevernas användning av narkotika. Göteborgs Stad saknar också rådighet över fristående skolor, vilket medför att insatser i kommunala skolor enbart når delar av de unga göteborgarna.

Vi anser att man måste göra mer för att möta Olle i grind. Psykisk ohälsa har ökat markant i Göteborg det senaste decenniet, framför allt hos unga. En kraftig uppgång har noterats när det gäller antalet barn i yngre tonåren som diagnostiserats. Förskrivning av psykofarmaka bland dessa har dessutom fördubblats. Problem med ökad användning och risk för att utveckla ett beroende av både läkemedel och droger som följd av psykisk ohälsa är ett välkänt fenomen, det är även den vanligaste orsaken till att ungdomar använder narkotika. Upp till 90 procent av de som har en missbruksdiagnos har också en psykiatrisk diagnos. Den psykiatriska diagnosen kommer nästan alltid först, det är inte drogerna som utlöser psykiatriska tillstånd.

Långa väntetider och vidare remittering är vanligt idag, trots att unga människor behöver en fast kontakt som följer med över en längre tid. Tillvaron för den drabbade riskerar bli ostrukturerad och osäker, det blir också svårt att få en bild av ungdomens livssituation över tid. Ett utökat samarbete mellan olika vårdinstanser är önskvärt för dessa unga. För de som saknar en trygg kontakt med sina vårdnadshavare är det fundamentalt att det finns andra vuxna att vända sig till. När ungdomar söker vård är det också viktigt att kunna få hålla fast i en etablerad kontakt och inte behöva skickas runt mellan olika instanser.

Något skaver illa med den växande psykiska ohälsan i Göteborg och ungas val av självmedicinering. Från SD:s håll vill vi påskina vikten av att stämma i bäcken, vilket förvisso kostar i form av insatser och skattemedel. Det är relativt lite i jämförelse med vad ett drogmissbruk för med sig i otrygghet och livslångt lidande. En stor del i det förebyggande arbetet ligger i att se till att barn mår bra ute i skolan. Ju bättre våra unga mår när de växer upp, desto färre kommer börja använda droger. Ett tidigt fungerande samarbete mellan skola, socialtjänst och ungdomspsykiatrin vore värdefullt och viktigt.