Hederskultur i Göteborg – Nej tack!

Tusentals individer i Sverige och Göteborg, främst flickor och kvinnor, men även pojkar och män, lever under förtryck. Familjen och moralväktare styr vad de ska ha på sig, vad de får lov att studera och vem de får lov att umgås med. Kulturellt betingat våld och förtryck av kvinnor i form av omskärelse, oskuldskontroller, barnäktenskap, heltäckande klädsel, vägran att ta kvinnor i hand samt en nedsättande kvinnosyn – allt detta ska vi motarbeta kraftigt. Svensk lag ska alltid stå över religionsfriheten.

Kontrollerande övergrepp förekommer dagligen i vår stad eftersom tidigare politiska styren med feministiska inslag har valt att se genom fingrarna. Det är ett stort svek mot alla som utsätts. Göteborgs stad har haft vag kännedom om hur många barn och unga som förs ut ur landet och hålls kvar mot sin vilja. Nu har övriga partier börjat förstå vidden och allvaret i det hela och rätt insatser börjar falla på plats. Resursteam heder har under de senaste åren i Göteborg byggt upp en mobil och flexibel verksamhet, som ger råd och stöd till dem som lever med hedersrelaterat våld och förtryck samt personer som träffar dessa i sitt yrke.

Att vi ska förhindra och förbjuda bortgifte och barnäktenskap är för oss självklara frågor, något vi drivit mycket länge. Ingen kvinna ska riskera att bli misshandlad eller kuvad oavsett kläder, sexuell läggning, förhållande, religion osv. Den specifika situationen för kvinnor som kommit hit men lever kvar under förtryck måste uppmärksammas av politiker och andra människor i makt. Den som använder eller uppmuntrar andra till våld för att nå sina mål, accepterar inte vår demokratiska samhällsordning. Extremistiska aktiviteter ska bekämpas och aldrig accepteras i vårt samhälle

När du kommer till Sverige har du som förälder skyldigheter och dina barn har rättigheter.

För Sverigedemokraterna har det varit viktigt att vi försöker ligga steget före, att nå ut till föräldrar redan innan barnen riskerar att utsättas för våld och förtryck. Vi har föreslagit tidiga insatser och utbildningar i barnrättsperspektivet för föräldrar i riskzon. Arbetet med upplysning om våra lagar och rätten till sin egen kropp kan ta form redan på mödravården innan barnen föds och därefter utvecklas med infogrupper på barnavårdscentaren och i förskolan. Civilsamhället måste också stärkas och involveras i dessa viktiga frågor.

SD har även föreslagit en tydlig arbetsplan för skolan, där personal tidigt ska involveras och utbildas i ett utvecklat samarbete med socialtjänst och polismyndigheten. Skolan är den aktör unga helst skulle vända sig till för stöd. Skolan är den instans som dagligen har mest kontakt med de drabbade och är för många unga utsatta den enda trygga punkten i tillvaron. En mötespunkt med vuxna människor som de utsatta eleverna kan anförtro sig till och lita på. Det är viktigt att yrkesverksamma inom förskola samt skola och fritidsverksamhet erbjuds utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi har även föreslagit att Socialnämnd Centrum i samverkan med Västra Götalandsregionen ska ta fram en strategi för upplysning och information som motverkar kusingifte, specifikt riktad till familjer där kusingifte riskerar att förekomma.

När lagstiftningen mot barnäktenskap, könsstympning och förtryck inte följs, ska de som utför brotten lagföras och straffas.

Vi ska aldrig acceptera den fundamentalistiska diktaturen i exempelvis Iran och dess systematiska förtryck, inte minst mot kvinnor – och när förtrycket smyger sig hit, in till vårt Göteborg, är det vår skyldighet att stå upp för kvinnors frihet och självklara rättigheter. Sverigedemokraterna kommer aktivt fortsätta att kämpa mot kvinnoförtryck och kämpa för att bibehålla alla de rättigheter och jämlikheter vi uppnått för kvinnor här hemma i Sverige.