Sverigedemokraterna i Göteborg

Sverigedemokraterna

 • Vi måste vara beredd för det värsta, men hoppas på det bästa.

  Av jorgen.fogelklou den 21 mars, 2020
  0

  Redan för över två månader sedan lade Sverigedemokraterna vårt första yrkande ang den stundande Coronakrisen.
  Nu är det dock inte tid att peka finger utan att sluta upp och gemensamt förbereda oss för det värsta, men hoppas på det bästa. Till nästa kommunstyrelsemöte lägger vi därför in följande tilläggsyrkande.

  Tilläggsyrkande angående förberedelse för ett svårt Corona-scenario

  Förslag till beslut

  I kommunstyrelsen

  1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skapa ett konto för redovisning av de kostnader som kommer till en följd av Covid-19 pandemin. Detta konto ska användas för att kommunen ska kunna bli berättigad ersättning av staten.
  2. I övrigt bifalla förslaget från Demokraterna.

  Yrkandet

  Det är oerhört viktigt att Göteborg stad arbetar med förebyggande åtgärder för att begränsa smittspridningen, värna om utsatta riskgrupper samt att underlätta för våra invånare och vårt näringsliv. Vi måste vara beredda på det värsta, men hoppas på det bästa. Under dragningen med KSAU fick vi en försäkran av kommunstyrelsens ordförande att staden gör detta. Det är bra. Det är också av yttersta vikt att alla partier i kommunstyrelsen hålls uppdaterade så länge denna frågan är aktuell.

  Nedan följer ett antal åtgärder vi hoppas att kommunstyrelsen tar i beaktning vad det gäller Göteborgs fortsatta arbete i ärendet om det redan inte gjorts:

  Uppmana besökare till stadshuset att i största möjligaste mån inte göra spontanbesök till Stadshuset just nu. Många av de ärenden som vi hanterar kan göras via telefon och e-post och andra e-tjänster som kommunen erbjuder.

  Elevpraktik upphör helt inom omsorgsförvaltningen.

  Staden köper in ingredienser för att tillverka egen handdesinfektion enligt recept från WHO.

  Ta fram rutiner gällande hur man vårdar corona-smittade äldre i de fall de inte hamnar inom Regionens sjukvård.

  Informationsmaterial skickas ut till alla invånare äldre än 65 år som inte bor på något av kommunens boenden, undertecknat kommunens medicinskt ansvarige.

  Vårdnadshavare som har barn i förskola (15 timmar i veckan) rekommenderas att överväga att hålla barnen hemma för att avlasta personalen.

  Vårdnadshavare som lämnar/hämtar barn på skola/fritids ska uppmanas göra detta utanför skolans ytterdörrar.

  Skola och barnomsorg ska inte kalla till några icke akuta möten under närmaste tiden framöver.

  Staden måste förbereda sig på att helt eller delvis stänga ner skolor om sådana riktlinjer skulle komma, alternativt om förvaltningen/smittskyddsläkaren skulle bedöma detta vara nödvändigt.

  Undervisning och övrig verksamhet ska organiseras utifrån lag och förordning men också i syfte att minska risken för smitta. Det kan innebära att ändra upplägget på undervisning, undvika teaterföreställningar, undvika studiebesök och åtgärder i linje med detta.

  Elever och medarbetare som tillhör riskgrupper ska bedömas individuellt.

  Vad gäller Individ- och familjeomsorg ska besök undvikas så långt som möjlig utan att rättssäkerheten ska påverkas.

  Kommunens medarbetare

  Anställda uppmanas att i största möjliga mån minimera icke nödvändig kontakt med andra personer och genom detta undvika exempelvis konferenser, resor och utbildningar. Möten som måste genomföras rekommenderas ske via telefon eller digitala kanaler. Alla externa möten, arrangemang och tjänsteresor ställs in.

  Kommunens personal uppmanas att inte använda sig av kollektivtrafik, och nyckelpersoner inom kommunens verksamhet ska i dessa fall kunna erbjudas låna kommunens leasingbilar för transport till och från arbete.

  Undersöka alla möjligheter att tillfälligt avskaffa trängselskatten.

  Arbete hemifrån uppmanas i de fall det är möjligt.

  Restriktion gällande beviljande av nya semesteransökningar. Medarbetare som fått beviljad semester men som inte kan eller vill resa, får avbryta semester och återgå i arbete. Kommunen ska kunna skriva intyg till för medarbetare som vill avboka redan bokade semesterresor.

  Allmänheten

  Göteborgs stad ska via sina tillgängliga kanaler uppmana allmänheten att ta sitt samhällsansvar i den uppkomna situationen.

  Allmänheten ska, då det är möjligt och behövs, uppmuntras samt ges tillfälle att hjälpa till genom medborgligt engagemang. T ex så kan hemtjänsten avlastas genom att anhöriga utför vissa delar av hemtjänstens ordinarie uppgifter. Då minskas besöksfrekvensen i hemmet och frigör personalresurser.

  Kommunen ska undersöka möjligheten att framta en volontärmodell där allmänheten (som inte tillhör riskgrupper) ska kunna anmäla sig frivilliga att hjälpa utifrån de behov som löpande identifieras.

  Näringslivet

  Privata fastighetsägare som hyr ut lokaler till företagare ska av kommunen uppmuntras justera sina hyror till företagare de närmaste 2-3 månaderna, samma förhållningssätt ska gälla för kommunens lokaler.

  Hjälpa lokala restauranger som erbjuder hemkörning av mat att kommunicera detta till allmänheten.

  Omvandla den kommunala friskvårdtimmen till ett bidrag som i sin tur kan omvandlas till pengar så att anställda kan köpa presentkort på aktiviteter som går att använda som friskvård i näringslivet.

  Samarbete med lokala livsmedelshandlare för att äldre ska kunna få dagligvaror hemkörda så att de, enligt uppmaning från Folkhälsomyndigheten, kan fortsatt undvika sociala sammanhang.

  Kommunen ska, i de fall evenemang som kommunen ordnat skjutits på framtiden på grund av pandemin, förskottsbetala redan bokade krögare, föreläsare etc.

   

  Kommunstyrelsen måste kommunicera ut vikten till stadens näringsidkare, stora som små av att inte tillhandahålla godis, nötter och bröd i lösvikt, ej heller bufféer.

  Frukt och grönt är svårt att inte erbjuda konsumenter i lösvikt, men gemensamma informationsskyltar om att iaktta försiktighet vid hantering, kan erbjudas från stadens kommunikatörer till våra näringsidkare och företagare.

  Man kan även uppmana butiker/näringsidkare att erbjuda sina kunder handsprit i behållare vid entréer. Liknande automater finns redan idag vid försäljning av lunchsallad i lösvikt.

  Mer info
 • Ta bort trängselskatten i Göteborg pga av Covid-19

  Av jorgen.fogelklou den 18 mars, 2020
  0

  Till nästa kommunstyrelsemöte lägger sverigedemokraterna fram följande yrkande.
  Under framfarten av covid-19 behöver människor kunna ta sig säkert från och till sina arbeten, vissa grupper mer än andra. Öka incitamenten för folk att åka privat genom att tillfälligt slopa vägtullar. Kan vi minska belastningen på kollektivtrafiken och därigenom minska spridningen av covid-19 är det värdefullt, inte minst för all personal som jobbar inom kollektivtrafiken,

  Det är viktigt att vi tar höjd för alla samhällsfunktioner. Det är bättre att vi gör för mycket än för litet och förbereder oss för det värsta och hoppas på det bästa. Vi måste göra allt vi kan för att minimera effekterna av coronaviruset. Det finns inget som blir fel om vi genomför det här förslaget.

  Göteborgare och handel kommer gynnas av en lindrad kostnadsbörda i svåra ekonomiska tider.

  Hela yrkandet finns att läsa här.

  Mer info
 • Välkommen kappvändning från Socialdemokraterna

  Av jorgen.fogelklou den 11 mars, 2020
  0

  Publicerat 2020-03-10  GT https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/valkommen-kappvandning-fran-socialdemokraterna/

  DEBATT. Inför kommunstyrelsens möte i morgon onsdag har Demokraterna tillsammans med Socialdemokraterna lagt ett yrkande om att Göteborgs Stad ska ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg. De båda partierna vill att Socialstyrelsen utreder hur utbrett kusingifte är i Sverige och därefter genomför en nationell upplysning om riskerna med kusinäktenskap.

  Vi Sverigedemokrater har sett och påpekat dessa problem sedan mycket länge, men har talat inför döva öron. På riksnivå har vi lagt flera interpellationer om kusinäktenskap. 2017 ställde vi i riksdagen frågan: ”Avser statsrådet och regeringen att agera för förbättrad statistik om äktenskap mellan kusiner och i så fall på vilket sätt?”

  Socialdemokraternas svar är förbluffande och fegt. Under interpellationen den 13 december 2017 svarade Ardalan Shekarabi (S), numera socialförsäkringsminister: ”Jag har inte för avsikt att ta något initiativ i den riktningen.”

  Kusinäktenskap är direkt relaterat till den höga invandring som Socialdemokraterna tillsammans med övriga partier i Göteborg och resten av Sverige har arbetat och vurmat för i över två decennier. De senaste årens omskrivna hedersrelaterade tvångsäktenskap och barngiftermål i Sverige har bitvis rört sig om kusinäktenskap.

  12-åriga Alicias öde upprörde många. Uppvuxen i Göteborg giftes hon bort till en äldre kusin i Irak, våldtogs och skadades efter bröllopet. 13 år gammal födde hon tvillingar på sjukhus i Göteborg. Socialtjänsten visste, men agerade inte. Alicia och barnen skickades tillbaka till barnens far i Irak. Flickan lyckades fly till Sverige, men tvingades lämna sina små i Irak. Starka reaktioner har väckts om svenska myndigheters svek mot de flickor som utsätts för hedersvåld och barnäktenskap i Sverige. Amandakommissionen har upprättats därefter.

  Om Socialdemokratern inte låtit känslosamma värderingar stå i vägen för en realistisk syn på invandring, hade vi inte stått här i dag, med tafatta försök till att ändra på uråldriga seder och bruk som inte hör hemma här. Vi hade från dag ett klargjort att hedersvåld och barnäktenskap är förbjudet i Sverige. SD har sett hederskulturens problem, och för det har vi blivit kallade rasister.

  Socialdemokraterna i Göteborg har slagit sig för bröstet och trummat för kravlös invandring. Sist på bollen roterar de nu, likt ivriga kappvändare. Socialdemokraterna har under förra kommunstyrelsemötet yrkat på att undanta samtliga så kallade Demografiska statistikområden i Göteborg från asylsökandes möjlighet till eget boende. Detta för att ”minska asylsökandes utsatthet och möjliggöra krafttag mot segregationen.” Redan i januari i år var SD först ut med en motion i exakt samma ärende. Vi hemställer till Migrationsverket att: ”Undanta hela Göteborg från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende.”

  Nu har Demokraterna lagt ett likadant yrkande som Socialdemokraterna. Bollen rullar. Vi gläds åt att S och D följer SD i att vilja frånta rätten till ersättning vid asylsökandes egenordnade boende. Går yrkandet från Socialdemokraterna igenom i kommunstyrelsen drar vi givetvis tillbaka vår motion. Då spar vi skattebetalarna en beredning i samma ärende.

  Som så ofta går Sverigedemokraterna först. Vi påverkar och upplyser övriga partier om de konsekvenser vi får av en oansvarig politik. Det är viktigt att vara stora nog och ibland kunna överlåta stafettpinnen med pragmatiska förslag. Vem som kopierar eller driver igenom det vi redan förespråkat är sekundärt. För oss ligger vikten i att sunda förslag, oavsett avsändare, röstas igenom och blir verklighet i ett allt mer polariserat Sverige.

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Oppositionsråd Göteborg

   

   

   

  Agneta Kjaerbeck (SD)
  Kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Mer info
 • Trängselskatt i Marieholmstunneln.

  Av jorgen.fogelklou den 9 mars, 2020
  0

  Den 4 mars röstade sju av åtta riksdagspartier för trängselskatt i Marieholmstunneln. Som enda riksdagsparti röstade Sverigedemokraterna emot.

  Man hade annars kunnat tro att en bilist som redan har betalt skatt på sin inkomst, bränsleskatt, koldioxidskatt, moms på bränsleskatt och koldioxidskatt och dessutom fordonsskatt hade gjort rätt för sig. Icke. Behöver man dessutom tas sig förbi norra Göteborg ska man dessutom betala trängselskatt.

  Själva benämningen ”trängselskatt” är dessutom missvisande, eftersom det rör sig om en passage vars uppenbara syfte är att leda trafiken förbi centrala Göteborg och avlasta framför allt Tingstadstunneln. Gott så, hade man kunnat tycka, men då upptäcker politikerna att de bilister som därmed inte behöver köra igenom centrala Göteborg också undgår avgift. Vilket tydligen måste åtgärdas till varje pris.

  Nu är detta bara ännu ett exempel på att regeringen vill krama ur just bilister ännu mer pengar. Sedan lite till och lite till. Och när en vägavgift väl är införd, ja då kan man kallt räkna med att den höjs i framtiden. Vi i Sverigedemokraterna vill gå i motsatt riktning. Vi vill minska bördorna för dem som exempelvis åker till arbetet eller av någon annan anledning faktiskt behöver bilen i sin vardag. Därför vill vi sänka skatten på drivmedel, avskaffa bonus/malus, bevara reseavdragen och höja milersättningen.

  Att exempelvis Miljöpartiet applåderar när ännu en pålaga för bilister införs är inte så förvånande. Lite mer iögonenfallande är det att moderater, kristdemokrater, liberaler och centerpartister vinkar förbi detta utan att protestera. Tyvärr tyder det på tysta överenskommelser i maktens korridorer utom allmänhetens synhåll och hörhåll.

  De flesta partier vill klämma ut så mycket pengar de kan av bilisterna, så någon måste faktiskt stå upp för deras intressen. Den typiske bilisten är en strävsam, arbetsam människa och borde inte vara lovligt byte för finansministerns långa fingrar.

  Det kan vara värt att påpeka att göteborgarna klart och tydligt har sagt nej till trängselskatt i en folkomröstning 2014, vilket negligerades av de styrande partierna. Vi i Sverigedemokraterna kommer dock att vara folkets röst på såväl kommunal som regional nivå, liksom i riksdagen. Vi är och kommer att vara ett tryggt alternativ för väljare som värdesätter biltransporter till en rimlig kostnad.

  Jimmy Ståhl (SD) Riksdagsledamot trafikutskottet 

  Jörgen Fogelklou (SD) Kommunalråd Göteborg


  Mer info
 • SD vill att hela Göteborg undantas från EBO lagen

  Av jorgen.fogelklou den 28 januari, 2020
  0

  Göteborg måste få en paus i mottagandet av nyanlända. Därför lägger vi sverigedemokrater nu en motion om att hela Göteborg skall undantas från EBO lagen. En möjlighet som öppnades den 1/1 2020. Flera andra kommuner, så väl borgerliga som socialdemokratiskt styrda kommuner har redan aviserat att man vill ansöka om undantag för hela sin kommun. Att enbart peka ut vissa platser i kommunen är inte en hållbar lösning.

  Jörgen Fogelklou oppositionsråd och gruppledare för  SD kommenterar:
  – Vi behöver undanta hela kommunen, annars är risken att man bara flyttar runt problemet,
  Genom att motionera om detta istället för att yrka i kommunstyrelsen, ger vi den styrande koalitionen i Göteborg möjlighet att själva inkomma med ett eget yrkande i ärendet till kommunstyrelsen. Ett yrkande från oss skulle nämligen per automatik röstats ned.

  Motionen i sin helhet (pdf)

  Hemställan till Migrationsverket att undanta hela Göteborg från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende.

  Förslag till beslut

  I kommunfullmäktige:

  1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna in anmälan till Migrationsverket om att hela Göteborgs kommun ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Yrkandet

  Regeringen överlämnade i september 2019 en proposition (20l9/20:10) till riksdagen om att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende (EBO) ska begränsas i vissa områden.

  Förslaget innebär en ny reglering (§ 10 a) i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. vilket innebär att om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i ett område med socioekonomiska utmaningar, ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Förslaget syftar till att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och till att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska.

  Den indragna dagersättningen gäller endast för nya asylsökande som efter den 1 juli 2020 bosätter sig i ett område med socioekonomiska utmaningar. Om asylsökande redan bor i EBO i område som sedan klassas som ett område med socioekonomiska utmaningar behåller vederbörande rätten till ersättning. Vid flytt till annan bostad i samma område förlorar personen däremot rätten till ersättning.  Vidare, om området inte längre räknas som socioekonomiskt utsatt, återfås rätten till dagersättning. Dagersättningen uppgår till 71 kr per dag för en vuxen asylsökande person och ska täcka alla kostnader för mat, sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar, kläder, skor, förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

  Situationen i Göteborgs stad

  Göteborgs stad har under många år haft ett högt mottagande av asylsökande och EBO-lagstiftningen har lett till trångboddhet och bristande integration då nyanlända valt att söka sig till kommuner där det redan bor många invandrare. Många anser att det är bättre att bo med släktingar och landsmän, men boendelösningarna för dessa familjer blir ofta temporära och orsakar trångboddhet med ökad psykosocial problematik som följd. De finns vidare en påtaglig risk för familjerna att hamna i en slitsam flyttkarusell med oseriösa c/o-adresser, tillfälliga sovplatser och oegentlig handel med hyreskontrakt.

  EBO innebär inte bara en sämre chans till integration för de nyanlända utan också för värdfamiljer. Allra hårdast drabbas barnen. Små barn får inte plats att leka inomhus och skolbarnen har svårt att hitta en plats för skolarbetet, vilket riskerar att försämra deras möjlighet till betyg och fullständig skolgång.

  Göteborgs stad avser undanta hela Göteborgs kommun från asylsökandes möjligheter till att få dagsersättning för att bo i eget boende. Då främst för att minska asylsökandes socioekonomiska utsatthet, men även för att undvika att asylsökande skriver sig på en adress – sedan bor på en annan. Man vill även stävja svarthandel med hyreskontrakt. Genom att undanta hela kommunen från EBO, istället för att välja ut specifika stadsdelar, minskas risken för att specifika geografiska områden i kommunen stigmatiseras.

  Göteborgs socioekonomiska utmaningar

  Intentionerna i propositionen om asylsökandes möjligheter att bo i eget boende är att ”[…]få fler asylsökande att bo där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att därigenom minska de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende.”

  Göteborgs socioekonomiska situation är mycket hårt ansträngd idag. Det finns inte rimliga förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande. Göteborg har sedan lång tid präglats av svåra socioekonomiska utmaningar som förvärrats av ett högt mottagande av flyktingar.

  I figurerna nedan visas att Göteborg är en av de kommuner i landet som har absolut störst andel vuxna biståndsmottagare 2018 med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader av året). Under 2018 var 47,7% av de som fick ekonomiskt bistånd personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.


  Källa: Kolada (N31814)

  Sammanfattning och bedömning

  Enligt propositionen (20l9/20:10) framgår att områdesbegränsningar bör vara så snäva som möjligt. Inte omfatta fler områden än nödvändigt, samt att de socioekonomiska utmaningarna bör vara påtagliga i området och leda till en generell påverkan på de socioekonomiska förutsättningarna.

  SCB har fått i uppdrag att innan 30 april 2020 ta fram områdesdetaljer som ska ge vägledning vid klassning av områden framåt (bl.a. utbildningsnivå, arbetslöshet och andel mottagare av försörjningsstöd). Då det ännu inte finns någon lagstiftning eller nationella riktlinjer som reglerar hur dessa områden ska avgränsas är det upp till varje kommun att utifrån sina förutsättningar fatta beslut i frågan.

  Göteborg stad bör göra samma bedömning (som flertalet andra kommuner redan gjort) att det inte är rimligt utifrån stadens övergripande socioekonomiska struktur, att avgränsa EBO-områdena till vissa utvalda bostadsområden. Göteborg stad är en kommun som i sin helhet fortsatt har stora utmaningar utifrån utbildningsnivå, arbetslöshet och bidragsberoende varför hela stadens samlade geografiska område ska betraktas som ett område med socioekonomiska utmaningar och därmed inte tillämpligt för boende enligt EBO.

  Jörgen Fogelklou
  Gruppledare Sverigedemokraterna

   

  Mer info

Sverigedemokraterna Göteborg i bild

Vill du se mer av oss?

https://www.youtube.com/channel/UCLPYP-sWdw_UJ_Gee25BMLQ

https://www.facebook.com/SDGoteborg/