Sverigedemokraterna i Göteborg

Sverigedemokraterna

 • Bilar som brinner

  Av pernillaborjesson den 18 september, 2019
  0

  Ännu en gång brinner det i Göteborg.

  Igår brann många bilar ner till bara skelett och lika många blev brandskadade i Askim. Vilka utför detta och vad vinner de egentligen på att förstöra andras egendom är en fråga jag själv ställer mig. Jag likt många andra har en och annan teori men vad hjälper det. Det är just den känslan av hjälplöshet som förtär mig och många andra som är oroade över den typ av kriminalitet som utvecklar sig i staden. Sådana känslor som hjälplöshet och frustration över situationer likt detta är inte till någon hjälp och ibland undrar jag även hur mycket skillnad man gör som politiker i staden. Sverigedemokraterna motionerar och yrkar ständigt för åtgärder som ska göra Göteborg säkrare och tryggare för de laglydiga medborgarna. Vi måste ta hårdare tag mot de kriminella. För det är absolut inte frågan om något busstreck, ett busstreck är att palla äpplen på någons tomt. Att bränna upp någon annans egendom och försätta folk, djur och natur i fara är inget annat än en kriminell handling som bör straffas.

  Nu är det såvitt jag vet ännu inte helt klargjort att det verkligen är en kriminell handling som utförts men det var nog inte sista gången bilar eller annans egendom brann. Vi politiker måste bli mer handlingskraftiga och vi medborgare måste ryta ifrån och säga att nu är det nog.

  Det är oerhört tråkigt för de som förlorat sina bilar och jag känner för de som upplever rädsla och otrygghet i sitt närområde.

  Vi i Sverigedemokraterna förstår om ni känner er uppgivna och utan kraft, vi kommer fortsätta kämpa för er, för alla göteborgare som bara vill leva sina liv i trygghet och glädje. För alla göteborgare som följer lagen och bidrar till samhället.

  Min kollega Jörgen Fogelklou, kommunalråd för Sverigedemokraterna Göteborg sade vid bränderna 2018 att i vårt Göteborg bygger vi bilar, vi bränner dem inte.

   

  Pernilla Börjesson

  Distriktsordförande

  Sverigedemokraterna Göteborg

  Mer info
 • Gymnasielagen belastar Göteborgs skattebetalare

  Av jorgen.fogelklou den 5 september, 2019
  0

  Publicerad i GT 2019-09-05 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/gymnasielagen-belastar-goteborgs-skattebetalare/

  Göteborg måste följa upp skolresultaten för att säkerställa att utbildningen för ensamkommande blir ändamålsenlig. Syftet måste vara att gymnasieutbildningarna på sikt leder till riktiga arbeten.

  Den omstridda så kallade gymnasielagen har gett ensamkommande ungdomar möjligheten att stanna i Göteborg och på andra platser i Sverige för att avsluta sina studier. Det finns tydliga lagkrav om godkända studieresultat, men siffror visar att endast en liten andel elever från språkintroduktionen klarar av gymnasiet. Det har väckt starka åsikter och lett till att debatten om de viktiga skolresultaten fallit ur fokus.

  Avsikten med gymnasielagen är att ungdomarna ska avsluta studierna med godkänt resultat. Gymnasielagen är ett hafsverk med desperata lösningar, paketerade i osannolika utbildningsvisioner. En lag som Lagrådet dessutom inte ville godkänna.

  I maj 2019 betalades 195 miljoner ut i tillfälligt kommunstöd, utöver de medel som betalades ut vid årsskiftet (totalt 980 miljoner kronor). För Göteborgs del innebar detta cirka 18,7 miljoner som öronmärks till de 217 ungdomar som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Efter ett beslut i kommunstyrelsen fördelas dessa pengar nu till social resursnämnd. Därifrån kan idéburna organisationer, med arbetssätt avsedda för målgruppen, söka pengar till sitt arbete.

  Sverigedemokraterna i Göteborg har under ärendet yrkat på en tydlig redovisning av de ensamkommande elevernas kunskapsnivåer. Språkintroduktionen är bristfällig. Det saknas fullgod dokumentation om elevernas bakgrund, skolerfarenheter samt språk- och ämneskunskaper – information som är nödvändig för utformandet av en verklighetsförankrad och individanpassad studieplan. Vid investering i elevernas utbildning ska detta på sikt leda till slutförd skolgång med godkända resultat och därefter riktiga arbeten, inte minst för elevernas skull. SD:s högst relevanta förslag om en uppföljning röstades ner av samtliga partier.

  Det är anmärkningsvärt att övriga partier inte vill ha en redovisning av detta. Det vore väl ändå önskvärt att Göteborgs skattebetalare får reda på om deras pengar har gjort någon skillnad, eller om vi återigen kastat pengar i sjön?

  Idag råder avsaknad vad gäller kunskap om kulturella koder och samhällsstrukturer hos många av de ensamkommande. De flesta svenska barn har redan innan skolstart en god uppfattning om hur samhället fungerar. En introduktion om det svenska samhället och vår kultur borde därför vara en självklar obligatorisk del i gymnasiekursen för de personer som omfattas av lagen.

  Gymnasielagen innebär en stor ekonomisk belastning för Göteborgs skattebetalare. Ensamkommande som redan i dag hoppat av gymnasiet kräver tak över huvudet. Om tre-fyra år kan en stor del av dessa (övervägande) män stå utan fullgod gymnasieexamen, vilket leder till svårigheter att skaffa sig ett riktigt arbete.

  Vi har tagit emot en stor skara människor utan asylskäl och vi har låtit dessa stanna tack vare ett illa genomarbetat förslag som klubbades igenom i fjol. Men skulle då dessa unga män inte gå i skolan?  Det här blir vårt slutresultat av en ”låt-gå-mentalitet”, en inkonsekvens i samhället och hos beslutsfattarna. Lägg därtill slarv, uppgivenhet och aktivisters och socialarbetares daltande med människor. Konsekvensanalysen lyser med sin frånvaro och en framtid i utanförskap väntar många. Göteborgs Stad står kvar med en betydande studieskuld.

  SD har på förhand kunnat räkna ut att ensamkommande skulle kunna hamna i fel sällskap, orsaka vårt samhälle stora kostnader och enskilda omfattande lidande. När skolböckerna stängs tar drogförsäljningen ibland vid, tyvärr är det så enkelt.

  Det är viktigt att vi snarast kräver uppföljning av skolresultaten för att säkerställa att utbildningen blir ändamålsenlig och på sikt leder till riktiga arbeten. Det är att ta ansvar. Det är också av yttersta vikt att det riktade stadsbidraget går till de frivilliga organisationer i Göteborg som kan hjälpa till med ett tryggt och hållbart återvändande när dessa unga män får avslag i sin asylprocess.

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Ledande oppositionsråd Göteborg

  Agneta Kjaerbeck (SD)
  Ledamot kommunfullmäktige

  Mer info
 • Ny policy för modersmål i Göteborg

  Av jorgen.fogelklou den 4 september, 2019
  0

  PRESSRELEASE

  SD Göteborg har idag initierat ett ärende om att ändra ”Göteborgs policy för modersmål”.

  Modersmål är stipulerat i lagstiftningen och sålunda måste Göteborgs kommun erbjuda det.
  Idag erbjuds dock modersmålsundervisning på mycket osäkra grunder, samtidigt som det utgör en stor utgift för Göteborgs kommun. Göteborgs praxis för modersmålsundervisning behöver därför stramas upp och följa de lagar och föreskrifter som finns.

  Sverigedemokraterna vill därför nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom ramen för vad lagen säger, istället för det godtycke som idag råder.

  SD Kommunalråd Jörgen Fogelklou kommenterar ärendet:
  ”Genom ett policydokument skulle Göteborgs stad säkerställa att det som är lagstadgat följs, samtidigt som det skulle innebära en lägre kostnad för Göteborg och dess skattebetalare. Göteborg står likt många andra kommuner inför gigantiska nedskärningar inom välfärden om vi inte agerar inför det ekonomiska läget. ”

  Kortfattat är det 10 punkter vi anser måste uppfyllas för att man skall erbjudas modersmålsundervisning i Göteborg.

  • 1. Innan modersmål erbjuds ska ett språktest i aktuellt språk införas.
  • 2. Ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte kraven på att ”en vårdnadshavare skall prata modersmålet” samt ”att språket talas i hemmet” uppfylls.
  • 3. Modersmålsundervisning ska inte erbjudas i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar i Göteborg. Det är inte lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen.
  • 4. Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i Skollagen.
  • 5. Förtydliga vad är en ”lämplig lärare”.
  • 6. Sätt en tidsgräns då man skall ha sökt sitt modersmål. 1 oktober och 1 maj är lämpliga datum för att hinna finna en ”lämplig” lärare kommande termin.
  • 7. Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid
  • 8. Se över möjligheterna till fjärrundervisning.
  • 9. Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner.
  • 10. När ovanstående krav väl är uppfyllda, gäller fortfarande kravet på minst 5 sökande i Göteborgs kommun

  När eleven och skolan uppfyller ovanstående krav som är tagna eller tolkade från Skollagen samt Skolverkets föreskrifter i frågan så avser Göteborgs stad erbjuda modersmål till de barn som så önskar.

  Hela vårt yrkande finns att läsa här!

  Mer info
 • Pressmeddelande – Redovisa kommunens lagstadgade kostnader

  Av jorgen.fogelklou den 30 augusti, 2019
  0

  ”Det ekonomiska läget i Göteborg är mycket ansträngt och besparingar behöver göras på alla håll. Vi måste se över varje krona och därför är det av största vikt att alla partier får en överblick över alla kostnader. För att underlätta kommande budgetprocesser och öka transparensen gentemot väljarna är det önskvärt att alla får ta del av den lagstadgade kostnad Göteborgs kommun har. Därefter adderar partierna sina prioriteringar. Allt pekar på att vi går mot ekonomiskt kärvare tider. Att i det läget kunna peka på fakta och påvisa vad som faktiskt är lagstiftade kostnader respektive politiska prioriteringar, vore en styrka inte bara för staden utan även för demokratin.”

  Till nästa kommunstyrelsemöte har Sverigedemokraterna Göteborg skickat in följande yrkande att ta ställning till:

  Redovisa kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav

  1. 1. Stadens förvaltningar och bolag får i uppdrag att redovisa de verksamheter som Göteborgs kommun enligt lag är skyldig att driva. Rapporterna ska rubriceras med respektive lagparagrafer där dessa kostnader ska ingå.
  2. 2. SLK ges i uppdrag att sammanfatta rapporterna och summera budgetposterna för förvaltningarna och bolagen under respektive lagparagraf.
  3. 3. Rapporten ska uppdateras årligen av SLK och levereras till kommunstyrelsen inför budgetprocessen.

  Alla kommuner är enligt svensk lag skyldiga att ha vissa verksamheter. Det finns med andra ord ett minimikrav som Göteborgs kommuns budget måste innehålla. Alla andra verksamheter utöver detta är frivilliga och beslutas efter politiska prioriteringar.

  SKL listar dessa obligatoriska områden:

  • Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)
  • För-, grund- och gymnasieskola
  • Plan och byggfrågor
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Renhållning och avfallshantering
  • Vatten och avlopp
  • Räddningstjänst
  • Civilt försvar
  • Biblioteksverksamhet
  • Bostäder

  För att få en övergripande bild av de lagstyrda verksamheterna behöver man en strukturerad och hanterbar rapport av dessa verksamheter samt deras lagstadgade kostnader. Detta kan uppnås om samtliga förvaltningar och bolag ges i uppdrag att redovisa dessa kostnader. Redovisningen ska ske genom rapporter som innehåller rubriceringar med hänvisning till respektive lagparagraf.

  Läs hela vårt yrkande här.

  Mer info
 • Vad menar du egentligen – Axel Josefson (M)?

  Av jorgen.fogelklou den 14 maj, 2019
  0

  Publicerad 14 Maj 2019 på GP https://www.gp.se/debatt/vad-menar-du-egentligen-axel-josefson-m-1.15051671

  I debatten om IS-terroristerna ägnar sig Axel Josefson (M) åt läpparnas bekännelse. Han säger en sak men agerar precis tvärtom, gång efter gång, skriver Jörgen Fogelklou (SD).

  Det är välkommet att Axel Josefson (M) äntligen säger ifrån om IS-terrorister, men för mig låter det enbart som läpparnas bekännelse. I GP den 8 maj skriver Axel ” Vi vill självklart inte ha IS-anhängare här. De är inte välkomna till Göteborg.” Det låter bra men hur har Axel Josefson och de styrande i Göteborg agerat?

  Den 27 maj röstade Axel nej till Sverigedemokraternas förslag, att alla partier gemensamt skulle ta ställning och Göteborg stad deklarera att inga IS- terrorister är välkomna hit. Göteborg skulle med detta sänt ut en tydlig signal att den politiska ledningen inte tolererar de brott mot mänskligheten som IS har utfört. Varför röstade Axel Josefson nej till detta förslag?

  De personer som återvänder från konfliktområden gör det till miljöer de en gång lämnat – miljöer som finns kvar. Orden är från ”Säkerhetspolisens arbete med extremism och återvändare” från april 2019.

  Axel Josefson har även röstat nej till att utreda om ett propagandaförbud för IS skulle kunna införlivas i vår lokala ordningsstadga. Han skriver att ”Tyvärr har staten Sverige varit saktfärdig med att få rätt lagar på plats.” och att ”Göteborg stad skall göra vad vi kan”.

  Detta rimmar illa med hur han agerar. På kommunstyrelsens möte 8 maj, röstade Axel Josefson mot det han själv säger. Sverigedemokraterna ville att Göteborgs stad skulle be regeringen skynda på lagstiftningen gällande IS-terrorister. Josefson ansåg inte att staden behövde göra detta.

  Skarpa förslag röstas ned
  Vid mötet yrkade Sverigedemokraterna att socialtjänsten ska vara skyldig att rapportera till polisen vid kännedom om IS-terrorister, samt återrapportera till oss politiker (infördes nyligen i Stockholm). Axel Josefson och Alliansen röstade ner detta förslag. Han säger en sak, men visar genom handling något helt annat.

  SD har under denna och förra mandatperioden lagt skarpa förslag angående IS och IS-terrorister. Axel Josefson och Moderaterna har hitintills varit tysta och röstat nej till de förslag som vi lyft. I en interpellation ställd i år till Axel Josefson svarar han skriftligt:

  ”Jag ser det som en av mandatperiodens viktigaste uppgifter att ta tillvara erfarenheterna från IS-resorna för att göra staden bättre på att förhindra framtida rekrytering.”

  Exakt hur har Axel Josefson och de styrande tänkt sig lösa ”mandatperiodens viktigaste uppgift” om ni fortsätter rösta ner de skarpa förslag på åtgärder som vi faktiskt levererar? Är det den berömda SD-skräcken, eller är ”mandatperiodens viktigaste uppgift” bara tomma ord på ett papper?

  Jörgen Fogelklou (SD)
  kommunalråd, Göteborg

  Mer info